ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

348

 

гр. Варна,  26 май 2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на двадесет и шести май 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

 

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 270 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи на съдиите от Шуменския окръжен съд по в.гр.д. № 89 /2014 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

В настоящия казус, поради отводи на съдиите от Шуменския окръжен съд, в същия е било невъзможно сформирането на състав за разглеждането на в.гр.д. № 89/2014 г. по описа на ШОС, поради което Апелативен съд – Варна, като горестоящ съд, следва да определи друг, равен по степен съд, в който делото да бъде разгледано.

Затова на осн. чл. 23, ал.3 от ГПК,  Апелативен съд –Варна намира, че делото следва да се разгледа от окръжен съд Търговище.

По изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, ОКРЪЖЕН СЪД – Търговище да разгледа в.гр.д. № 89 /2014 г. по описа на ШОС, образувано по въззивна жалба вх.№ 256 от 17.01.2014 г. на Г.Г. против решение № 211/20.12.2013 г. по гр.д. № 700/2012 г. на Великопреславския районен съд.

ИЗПРАЩА делото на ОКРЪЖЕН СЪД – Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: