О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

371/06.06.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06 06.2019г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№270/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от И.Д.Д. чрез процесуалния му представител адв.В. Ж. против определение №764/06.03.2019г., постановено по в.гр.д.№2062/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане молба вх.№1192/15.11. 2019г./в диспозитива е допусната очевидна фактическа грешка при посочване да - тата на подаване на молбата, като действителната такава е 15.01.2019г./, подадена от И.Д.Д. чрез адв.В.Ж., с искане за допълване на Решение №1930/16.11.2018г. по в.гр.д.№2062/18г. по описа на ВОС, с което е отхвърлена жалба с вх.№15031/22.05.2018г. с уточнение към нея вх.№8196/12.07.2018г., срещу насрочена публична продан на несеквестируемото му, като единствено жилище, представляващо къща и дворно място в с.Слънчево, отказа на ЧСИ да изготви нова оценка и срещу липсата на връчена призовка за доброволно изпълнение, и уведом- ление за насрочената публична продан, извършени по изп.д.№20117180400965  по описа на ЧСИ С. К.., рег. №718, район на действие - ВОС.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената молба.

Въззиваемата страна „Обединена Българска Банка”АД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№2062/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по по- дадените от И.Д.Д. жалба вх.№15031/22.05.2018г. и жалба вх.№8196/ 12.07.2018г./ценена като уточнение към първата жалба/ против действия ЧСИ по изп.дело №20117180400965 по описа на ЧСИ С. К.., рег.№ 718, район на действие ОС-Варна

С решение №1930/16.11.2018г., постановено по в.гр.д.№2062/18г., съдът, след като  е приел, че така подадената жалба с извършеното уточнение е допустима, но неоснователна, я е оставил без уважение.

Депозирана е молба вх.№1192/15.01.2019г. от И.Д.Д. за допъл -ване на решението по реда на чл.250 от ГПК, с твърдения, че съдът не се е произнесъл по част от подадената от него жалба, касаеща възраженията му, свързани с оценката на недвижимия имот, която молба е оставена без разглеждане като просрочена с обжалваното определение. 

На осн. чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК решение №1930/16.11.2018г., постановено по в.гр.д.№2062/18г. по описа на ВОС, не подлежи на обжалване.На осн. чл.296, т.1 от ГПК същото влиза в сила на датата на постановяването му-16.11.2018г.В съответ -ствие с нормата на чл.7, ал.2 от ГПК препис от решението не е изпращан на страни- те.Едномесечният срок за подаване на молба за допълване на решение, предвиден в чл.250, ал.1 от ГПК, е преклузивен.За неподлежащите на обжалване решения, каквото е горепосоченото, този срок тече от влизането му в сила или в случая от 16.11.2018г. и изтича на 17.12.2018г. - първият присъствен ден след 16.12.2018г. /неприсъствен ден, неделя/ на осн. чл.60, ал.6 от ГПК.Молбата е подадена на 15.01. 2019г., т.е. след изтичане на преклузивния срок, което съставлява пречка за нейно -то разглеждане.Обжалваното определение, с което същата е оставена без разг -леждане, като правилно следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №764/06.03.2019г., постановено по в.гр.д.№ 2062/18г. по описа на ВОС, гр.о./в диспозитива е допусната очевидна фактическа грешка при посочване датата на подаване на молба вх.№1192/15.11.2019г., като действителната такава е 15.01.2019г./

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: