РЕШЕНИЕ

 

124

 

гр.Варна, 11.07.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на двадесет и шести юни, двехиляди и тринадесета година в открито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                     ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

Секретар Ю.К.                      

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова В.гр. дело № 271/13 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от „Дженерали застраховане” АД-София, в качеството му на трето лице-помагач в процеса срещу решението на Окръжен съд-Силистра от 4.01.2013 г. по гр.д.№ 68/2012 г., с което искът, предявен от З.С.Х. срещу А.И.С. е уважен за сумата от 30000 лева неимуществени вреди и за 1050 лева – имуществени вреди. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона с молба за отмяна и за намаляването им. Твърди се липса на причинна връзка между присъдените имуществени вреди и ПТП, завишаване на размера на обезщетението за неимуществени вреди и съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалия.

Въззиваемият А.И.С. не изразява становище по въззивната жалба.

Въззиваемият З.С.Х. изразява становище за недопустимост, респ – неоснователност на жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Възражението за недопустимост е неоснователно, предвид възможността от евентуално предявяване на иск срещу застрахователя, обвързан от силата на пресъдено нещо на постановеното с негово участие решение.   

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:               

Предявен е иск от З.С.Х. срещу А.И.С. за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 40000 лева и имуществени вреди в размер на 1050 лева, настъпили в резултат от ПТП на 11.03.2010 г. С определение от 4.05.2012 г. като трето лице-помагач на ответника е конституирано „Дженерали застраховане” АД-София.

Оспорвайки исковете, ответникът твърди, че претенцията за присъждане на неимуществени вреди е завишена по размер; оспорва, че разходите за претендираните имуществени вреди са в причинна връзка с увреждането.

Освен тези доводи, третото лице-помагач твърди съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалия.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че с решение от 3.10.2011 г.  по АНХД № 777/11 г. на Районен съд-Силистра ответникът е признат за виновен в това, че на 11.03.2010 г. в гр.Силистра, при управление на  МПС, нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил на ищеца средна телесна повреда, изразяваща се в затрудняване на движението на ляв горен крайник и на десен долен крайник. Съдът е освободил ответника от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание.

Съгласно чл.300 от ГПК влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, което се отнася и за решението по чл.78а от НК.   

 Приложените писмени доказателства – епикризи, медицинско освидетелстване, АНХД № 777/11 г., разходни документи за медицинско лечение установяват, че в резултат от ПТП ищецът е претърпял болки и страдания – счупване на горен ляв и долен десен крайник – разстройство на здравето, временно опасно за живота. Твърденията му, че в продължителен период от време здравословното му състояние не само не се е подобрявало, а се е влошило, се подкрепят от цитираните доказателства. Тезата на ответника, че това е станало в резултат от некомпетентна лекарска помощ не е доказана.

Във връзка с твърдението за съпричиняване е прието заключение на съдебно-автотехническа експертиза, прието от съда за обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, съобразно което пострадалият най-вероятно е ползвал предпазен колан, но получените увреждания биха настъпили и с него.    

В открито производство по оспорване истинността на писмените доказателства относно претърпените имуществени вреди, страната извършила оспорването, е оттеглила искането си.

При така приетата за установена фактическа обстановка, правилно първоинстанцият съд е приел, че исковете по чл.45 от ЗЗД и по чл.86 от ЗЗД са доказани по основание.

Предвид характера на настъпилите увреждания, тяхната продължителност, липсата на доказателства за допусната лекарска грешка, правилно съдът е приел, че претенцията за неимуществени вреди следва да бъде уважена в размер на 30000 лева. Този размер би компенсирал болките и страданията на ищеца и е справедлив, съобразно чл.52 от ЗЗД.

Претенцията за присъждане на имуществени вреди е уважена правилно за сумата от 1050 лева, предвид представените разходни документи за лечението на ищеца.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло, поради което Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Окръжен съд-Силистра от 4.01.2013 г. по гр.д.№ 68/12 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на  РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                   2.