О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 334/14.6.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 271 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против определение от с.з. на 3.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 482/17 г. на Окръжен съд – Варна и са присъдени разноските по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на частната жалба не е подаден.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството по делото е образувано по искане на КПКОНПИ - София срещу Д.Д.А. и  Н.Б.А., двамата от гр. Варна.

Съдът е изяснил правилно фактическата обстановка по делото: Въз основа на постъпило уведомление от СП вх.№ УВ-1368/18.09.2014 г. за повдигнато обвинение срещу ответниците по ДП No 333/2014г. за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. с ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 23 от ЗОПДНПИ /отм./; с протокол № ТД 04ВА/УВ-21666 /23.09.2014 г. е образувана проверка, срокът на която е удължен с шест месеца с решение No 436/07.10.2015 г., а с решение No 89/01.03.2017 г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

         Съобразно § 5 /Доп. - ДВ, бр. 20/ 2018 г., в сила от 06.03.2018 г./ от  ЗПКОНПИ, неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства във връзка с отменените Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват по досегашния ред от Комисията и приложимият закон в настоящото производство е ЗОПДНПИ /отм./.

         Целта на предварителната проверка по чл. 21 ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./ е да се установи наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, от което да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито. Проверката започва с акт на директора, след уведомление или сигнал по чл. 21- 24 от закона и е ограничена във времето, доколкото засяга сериозно правната сфера на проверяваното лице.  Съобразно чл. 27 ал.1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./  продължителността й е до една година, с възможност за еднократно удължаване на срока с 6 месеца. Следователно, максимално определеният в закона срок е една година и шест месеца и има характера на преклузивните срокове /р.№ 323/18.01.2018 г. по гр. д.№ 5291/2016 г.,  ВКС, IV г.о./.

Правилно съдът е приел, че макар произнасянето в цитираното решение на ВКС да е по първия отменен закон, доводите са относими и към втория отменен закон.  Практика на ЕСПЧ по приложението на чл. 6 от ЕКЗПЧОС изрично сочи, че всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито имущество по пътя на гражданския иск на държавата спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговаря на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност /р.№ 13/13.10.2012 г. по к.д. № 6/2012 г. на КС/. Ако се приеме, че срокът за проверката по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ и по чл. 27, ал.1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./ не е преклузивен, а инструктивен, би се стигнало до нарушаване на критериите за законоустановеност и пропорционалност - органите на Комисията биха могли неограничено във времето да осъществяват разширените си правомощия и неограничено във времето – извън законоустановения разумен срок да въздействат неблагоприятно на правната сфера на проверяваните лица и те да търпят съществени ограничения, без произнасяне по същество.

         В настоящия случай проверката е започнала с протокол от 23.09.2014 г., издаден въз основа на уведомление от СП от 18.08.2014 г. и съобразно чл. 27 ал.1 от  ЗОПДНПИ /отм./ е следвало да продължи до 23.09.2014 г. или до 23.03.2015 г. – след еднократно удължаване на срока. От доказателствата по делото се установява, че едва с решение No 436/07.10.2015 г. на КОНПИ срокът на проверката е незаконосъобразно е удължен със шест месеца, а много след изтичането му – с решение от 01.03.2017 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Проверката е продължила близо 2 години и 6 месеца, което е извън рамките на посочените преклузивни срокове по чл. 27 ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./, с оглед на което правилно съдът е приел, че производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост, като продължено незаконосъобразно и в нарушение на основните принципи за  законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност.

         Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение от с.з. на 3.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 482/17 г. на Окръжен съд – Варна.

         Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.

                                                                      /с особено мнение/