ОПРЕДЕЛЕНИЕ 356

гр. Варна, 29.05..2019г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 271/19г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на С.А.Б. ***, действаща чрез настойника си А.С.А. ***, подадена чрез адв. М.В. от АК-Добрич, против определение № 266/05.04.19г. на ДОС, с което е оставена без разглеждане нейна частна жалба с вх. № 1313/21.02.19г., насочена срещу образуването на изпълнително дело № 20187390400877 по описа на ЧСИ С. С., рег. № 739 на КЧСИ, гр. Добрич, нередовното връчване на покана за доброволно изпълнение и насрочен опис на движими вещи. Изложено е, че определението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като неправилно съдът е приел, че жалбоподателката е трето по см. на чл. 429, ал. 3 от ГПК лице. Освен това съдът не е прецизирал каква е нередовността на връчването на поканата за доброволно изпълнение, поради което се е произнесъл преждевременно. Неправилно е приетото от съда, че жалбата е била недопустима поради липсата на предпоставките на чл. 435, ал. 2 от ГПК. Претендира се отмяна на обжалваното определение.

В предвидения срок е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна „Банка ДСК“ ЕАД, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна. Изцяло се споделят мотивите на съда, обосновали извода за недопустимост на подадената до съда жалба поради липсата на предпоставките на чл. 435, ал. 2 от ГПК. Претендира се обжалваното определение да бъде потвърдено.

Подадената частна жалба е в срок и е редовна, изхожда от страна с правен интерес от обжалването и при наличието на доказателства за надлежно учредена представителна власт за процесуално представителство, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството по изп.д. № 20187390400877 по описа на ЧСИ С. С., рег. № 739 на КЧСИ, гр. Добрич, е било образувано на 17.12.18г. по молба на „Банка ДСК“ ЕАД против С.А.Б., въз основа на изпълнителен лист от 22.11.18г., издаден по ч.гр.д. № 774/18г. на РС-Каварна въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417, т. 2 от ГПК, с който Б. е осъдена да заплати на банката парични суми в качеството ѝ на наследник на своя баща А. Б. А.. Последният е сключил договор за кредит овърдрафт от 16.09.10г., по който е настъпил краен падеж на кредита. По възлагане от взискателя съдебният изпълнител е предприел извършването на проучване на имущественото състояние на длъжника, както и справки за наличието на публични задължения. Въз основа на получената информация е наложил запори върху банкови сметки на Б.. На 17.01.19г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до длъжника, в която е бил описан размера на дължимите прични суми към 31.01.19г., налагането на запор на банкови сметки в посочени две банки, както и че за 15.03.19г. е насрочен опис на движими вещи в имота на длъжника, находящ се в с. Свети Никола, ул. Пета, № 20. Поканата за доброволно изпълнение е връчена на 04.02.19г. чрез социален работник от ДПЛУИ с. Българево. След депозиране на жалбата с вх. № 01313/21.02.19г., в която са изложени твърдения, че С.Б. е поставена под пълно запрещение с влязло в сила решение от 2001г., ЧСИ на 22.02.19г. е приел, че връчването на ПДИ е нередовно. Поради това е разпоредено връчването на нова покана чрез назначения на длъжника настойник, за което да се уведоми и заповедния съд.

Предмет на делото на ДОС е била именно цитираната по-горе жалба с вх. № 01313/21.02.19г. по описа на ЧСИ Сербезов, в която е посочено, че длъжницата Б. е поставена под пълно запрещение през 2001г. и с протокол № 2/31.01.19г. Органът по настойничеството и попечителството при Община Каварна е назначил настойнически съвет с настойник в лицето на А.С.А.. Поради това се счита, че заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против Б. са издадени против ненадлежна страна, а връчването на поканата за доброволно изпълнение, ведно с приложенията ѝ, е нередовно. Освен това е посочено в жалбата, че вземането за присъдените в полза на банката суми въз основа на извлечението от счетоводните книги, е погасено по давност. Претендирано е било да бъде отменено действието на ЧСИ, изразяващо се в образуване на изпълнително производство и насрочването на опис на движими вещи на 15.03.19г., както и изпълнителното производство да бъде прекратено.

С оглед на така изложените по-горе факти и обжалваните действия на ЧСИ въз основа на наведените в жалбата оплаквания, следва да се приеме, че жалбата е недопустима и не подлежи на разглеждане от съда.

В действащия ГПК за разлика от отменения, законодателят е ограничил възможността за обжалване действията на СИ, свеждайки я до лимитативно определените актове, от ограничения кръг лица и на лимитативно посочените в закона основания, което изключва разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването. В нормата на чл. 435, ал. 2 от ГПК са изчерпателно изброени хипотезите, в които длъжникът може да обжалва незаконосъобразните действия на СИ. Липсата на оплаквания в посочените от нормата аспекти, води до извода за недопустимост на защитата на длъжника срещу незаконосъобразност на атакуваните понастоящем действия на ЧСИ.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 266/05.04.19г. на ДОС, с което е оставена без разглеждане подадената от С.А.Б. ***, действаща чрез настойника си А.С.А. ***, чрез адв. М.В. от АК-Добрич, нейна жалба с вх. № 1313/21.02.19г., насочена срещу образуването на изпълнително дело № 20187390400877 по описа на ЧСИ С. С., рег. № 739 на КЧСИ, гр. Добрич, нередовното връчване на покана за доброволно изпълнение и насрочен опис на движими вещи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: