О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

382/05.06.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 05.06.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 272/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадени са частни жалби от К.Н.К. *** в лично качество и като процесуален представител на Валентин Сотиров Димитров срещу определение № 193/16.04.2014 год по гр.д. № 98/2014 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставено без уважение възражението му за неподсъдност на делото пред ШОС. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

В отговора си по частните жалби насрещната страна Даниела Светозарова Христова е изразила становище за тяхната неоснователност и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частните жалби са подадени в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалвне съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

Разгледани по същество, те са НЕОСНОВАТЕЛНИ по следните мотиви:

С определение № 96/14.02.2014 год на Апелативен съд Варна, постановено по реда на чл. 23 ал.3 от ГПК, делото е изпратено за разглеждане от Окръжен съд Шумен. Определението е потвърдено от ВКС на РБ с определение от 20.03.2014 год и е влязло в сила. Повторното повдигане на този въпрос е лишено от основание, поради което първоинстанционният съд правилно е оставил същото без уважение.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 193/16.04.2014 год по гр.д. 98/2014 год на Окръжен съд Шумен в частта, с която е оставено без уважение възражението на ответниците К.Н.К. и Валентин Сотиров Димитров за неподсъдност на делото пред ШОС.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: