Р Е Ш Е Н И Е

97

гр. Варна, _18_.06.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на __18__ юни през две хиляди и петнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;  

ЧЛЕНОВЕ : ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

 въззивно гражданско дело № 272 по описа за 2015-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от  „Ф+С-АГРО” ООД, гр. Русе, ул. „Борисова”, №52, ет.5, ЕИК 117535581, представлявано от С.М.С., срещу решение от № 747/14.04.2015 г. по в.гр.д. 1013/2015 год. на ОС Варна.,  което е оставена без уважение жалбата на същото ООД против протокол за разпределение от 08.01.2015 г. по изп.дело № 20137190400257 на ЧСИ Ст. Я, рег.№719. Оплаквания са за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за извършване на ново разпределение. Атакува се изводът на съда, че «Ист – Агро Комерс» ЕООД е обезпечен кредитор по отношение на постъпилите по изпълнителното дело суми. Твърди се, че постъпилите след 04.11.2014 год. суми не касаят кампания`2013, поради което и не са предмет на Договор за особен залог от 08.10.2013 год. Твърди се, че върху имуществото на длъжника има наложен запор от жалбоподателя на 26.11.2013 год., на който е противопоставим само договорът за особен залог, сключен на по-ранна дата. Твърди се, че събраните суми са от последващи кампании, след налагане на запора е извън предмета на договора за особен залог. Твърди се, че е ноторен фактът, че след ноември 2014 год. касаят Кампания 2014 год., а не Кампания 2013 г. Същевременно е направено и доказателствено искане за същото обстоятелство.

Не са постъпили писмени отговори от насрещните страни  длъжникът «Ж. ***, М.Ж.Ж., «Ийст – Агро К ЕООД, гр. Варна.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството е образувано по жалба на „Ф+С-Агро" ООД, гр. Русе, подадена срещу разпределение от 08.01.2015г. по и.д. № 20137190400257. Оплакванията са, че ЧСИ не е уведомил взискателя за предявяване на разпределение, неправилно на взискателя „Ф+С Агро" ООД не са разпределени суми, като всички средства са разпределени на обезпечения със залог кредитор. Твърди се, че залогът касае вземанията от стопанската 2013 год., а постъпилите суми, обект на последното разпределение, са от стопанската 2014.

           Срещу жалбата е подадено възражение от взискателя „Ист-агро комерс" ЕООД, присъединен взискател, който твърди, че е заложен кредитор с вписан договор за особен залог.

Длъжниците не са изразили становище по жалбата.

По реда на чл.436, ал.3 ГПК пред ОС са приложени писмени мотиви на ЧСИ. В същите е посочено, че изпълнителното действие е извършено в съответствие и при спазване на разпоредбите на ГПК.

Изпълнително дело № 20137190400257 е образувано по молба от „Ф+С-АГРО" ООД, въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№ 11650/2013г. по описа на Варненски районен съд, като длъжниците М.Ж.Ж. и „Ж. 2012" ЕООД са осъдени да заплатят солидарно сумата от 126 715,49 лева, представляваща вземане по Запис на заповед издаден на 15.12.2012г. с падеж 30.07.2013г., ведно със законната лихва от дата 07.08.2013г. до окончателното изплащане на задължението, както и 3435 лв. разноски по гр.дело. На длъжниците са връчени покани за доброволно изпълнение на 21.08.2013г., които са получени лично от М.Ж.. За обезпечаване и удовлетворяване вземането на взискателя е наложен запор върху банкова сметка *** „Ж. 2012" ЕООД в Банка ДСК на 26.08.2013 г. На 26.11.2013г. е наложен запор и върху всички вземания на длъжника „Ж. 2012" от Държавен фонд „Земеделие", от където на 20.01.2014 г. е потвърдено, че ще бъдат изплащани по сметка на ЧСИ одобрените суми, след като бъдат извършени всички регламентирани и законови проверки.

На 26.02.2014 г. в изпълнителното производство се е присъединил взискателят „Ист-Агро Комерс" ЕООД, който е сключил с длъжника - ЕООД договор за учредяване на особен залог от 08.10.2013 г. С договора са заложени всички настоящи и бъдещи вземания от ДФ „Земеделие" за подпомагане Кампания 2013 в полза на „Ист- Агро Комерс" ЕООД. Представено е и допълнително заявление за вписване на пристъпване към изпълнение до Централния регистър на особените залози, ведно с потвърждение за вписване, съставляващо извлечение от Централния регистър на особените залози. По делото, обаче, е представено извлечение от Централния регистър на особените залози, на л. 203 от преписката от изпълнителното дело, от което се установява, че е вписано изменение към първоначалното вписване на особения залог. Видно е от копието за заявление за вписване на договор за залог на л. 212 от преписката, че договорът касае кампания`2014, а не кампания 2013, както се твърди във въззивната жалба. Това прави твърденията в жалбата недоказани по отношение на твърденията, че сумите от кампания`2014 год. не са обект на особения залог.

Преди присъединяване на този взискател е изготвено разпределение от 17.02.2014г., в която „Ист агро комерс" ЕООД не е включен.

На 08.10.2014 г. е изготвено последващо разпределение, от където е видно, че присъединеният с особен залог кредитор вече получава всички суми, като взискател ползващ се с предпочитателно удовлетворяване по реда на чл. 136 от ЗЗД. Не е било спорно по делото, че това разпределение не е атакувано от въззивника и първоначален кредитор „Ф+С Агро" ООД, гр. Русе.

В настоящото производство се атакува третото разпределение, изготвено на 08.01.2015 г. Принципът на разпределение е същият като при разпределението от 08.10.2014г., което „Ф+С Агро" ООД, гр. Русе не са оспорвали.

С протокола за разпределение от 08.01.2015 г. и според конкретния случай точно са определени притезанията, които подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за изплащането на всяко от тях. ЧСИ е извършил разпределението на събраната сума, като спазва последователността на погасяване, посочена в чл. 136 ЗЗД.

Жалбата се основава на недоказани твърдения за липса на привилегировано вземане на присъединения взискател, поради което е неоснователна.

Не е налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното, съдът

          

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 747/14.04.2015 г. по в.гр.д. 1013/2015 год. на ОС Варна.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: