О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№373

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 06.06.2019г.  в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 272/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от К.М.К. чрез пълномощника му М.С.С. срещу определение № 703/27.02.2019 год по в.гр.д. № 195/2019 год на Окръжен съд Варна,г.о., с което е оставена без уважение молбата му за освобождаване от държавни такси и разноски в производството. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което молбата му бъде уважена.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 83 ал.2 от ГПК страната може да бъде освободена от заплащане на държавни такси и разноски в случай, че поради тежко имуществено и/или здравословно състояние, както и други критерии, посочени в закона, не е в състояние да ги заплати. Обстоятелствата, визирани в чл. 83 ал.2 от ГПК следва да бъдат установени чрез надлежни писмени доказателства за доходите на лицето и неговото семейство, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и декларация за имущественото състояние. Въпреки неколкократно предоставената възможност да представи такива доказателства, въззивникът не е сторил това. Приложените декларации са във вид на фотокопия и не носят подписа на лицето, отразените в тях обстоятелства за доходите на домакинството и необходимите разходи за живот не намират потвърждение в официални документи, поради което не може да се провери тяхната достоверност. Представен е документ от социалните служби в Норвегия за отпусната социална помощ от 5 150 крони, както и еднократна помощ от 2000 крони, както и друг документ на норвежки език, който не е преведен и съдът не може да се запознае със съдържанието му. Така представените доказателства не са достатъчни да обосноват извод за невъзможност въззивникът да заплаща дължимите в производството такси и разноски, още повече, че той вече е внесъл държавната такса за въззивното обжалване.

Изводът, до който е достигнал съставът на Окръжен съд Варна е законосъобразен и правилен, поради което постановеното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 703/27.02.2019 год по в.гр.д. № 195/2019 год на Окръжен съд Варна,г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.