О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

393

 

гр.Варна,   10   .06.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на десети юни, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 274 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството е образувано по частни жалби, вх.№ 6923/4.03.2015 г. срещу определение № 565/13.02.2015 г. на Окръжен съд-Варна и № 12381/21.04.2015 г. срещу определение № 1116/1.04.2015 г., двете - постановени по гр.д.№ 2920/2015 г. на Окръжен съд-Варна, подадени от представляващия „Весела” ООД-Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежна страна и са процесуално допустими. След като прецени доказателсдтвата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предмет на образуваното гр.д.№ 2920/2015 г. на Окръжен съд-Варна е осъдителен иск с правно основание чл.45 от ЗЗД, предявен от „Весела” ООД – Варна срещу Община – Варна за сумата от 36000 лева. В обстоятелствената част на исковата молба се излагат твърдения, че исковата сума съставлява извършени от ищеца разноски в производството по т.д.№ 2054/2013 г. на ВКС – І т.о., неприсъдени му с влезли в сила съдебни актове.

По претенцията за сумата от 36000 лева – адвокатски хонорар ВКС е постановил:

Определение № 184/23.04.2014 г. по т.д.№ 2054/2013 г., с което е оставил без уважение молбата на пълномощника на ищеца по настоящия спор за допълване на определение № 110/12.02.2014 г. в частта му за разноските;

Определение № 251/26.06.2014 г., с което е върната частната жалба срещу определение № 184/23.04.2014 г.;

Определение от 21.10.2014 г., с което е потвърдено връщането на частната жалба.

При наличието на влезли в сила съдебни актове по претенцията за сумата от 36000 лева – адвокатски хонорар за защита по т.д.№ 2054/2013 г. на ВКС – І т.о., правилен е извода на първоинстанционния съд за недопустимост на иска. Постановеното определение № 565/13.02.2015 г., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на иска, /въпреки соченото друго основание – чл.45 от ЗЗД/, следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

С определение № 1116/1.04.2015 г. съдът се е произнесъл по молбата на Община-Варна за допълване на постановеното определение за прекратяване на производството в частта му за разноските.

Съгласно чл.78, ал.4 от ГПК страната има право на разноски и при прекратяване на делото. С оглед размера на иска и доказания размер на сторените от ответника, разноски, правилно съдът е присъдил в полза на Община-Варна сумата от 1610 лева, съобразена с Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Обжалваното определение за допълване следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определения: № 565/13.02.2015 г., допълнено с определение № 1116/1.04.2015 г., двете постановени по гр.д.№ 2920/2014 г. на Окръжен съд-Варна ІХ състав.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.