О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

344/25.05.2016г.

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 05.2016г., в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                              МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№274/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И.М. против определение №570/29.02.2016г., постановено по в.гр.д.№409/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено произ- водството по подадената от К.И.М. жалба против действие на ЧСИ Л. Т. по изп.дело №20097130400112 - Постановление за възлагане на недвижим имот от 03.12.2015г.В жалбата се твърди, че определението е непра - вилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Райфайзенбанк /България/”ЕАД, гр.София, не е депозира- ла отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Въззиваемата страна Д.Н.К. е депозирала отговор по жалбата, в който се поддържа становище за нейната неоснователност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№409/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жал- ба вх.№14/04.01.2016г./по описа на ЧСИ/, подадена от К.И.М. против действие на ЧСИ Л. Т., рег.№713, с район на действие ВОС, по изп.дело №20097130400112 - Постановление за възлагане на недвижим имот от 03.12.2015г.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 26.05. 2009г., издаден по ч.гр.д.№5148/09г. по описа на ВРС, VII състав, с който длъжникът К.И.М. е осъдена да заплати на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижим имот, ипо- текиран от длъжника в полза на банката взискател с договорна ипотека /н.а.№34/ 07г./ за обезпечаване на вземанията й, за които впоследствие е бил издаден цити -раният изп.лист.

Насрочвани са няколко публични продани за имота, предмет на н.а.№34/07г., обявени за нестанали поради неявяване на купувачи или спирани по молба на взискателя.Също по негова молба е насрочена продан за периода 23.10.2015г.-23. 11.2015г. с начална цена, определена от ЧСИ в размер на 83 040лв.За участие в проданта е било подадено едно наддавателно предложение с вх.№934/23.11.2015г. по описа на СИС при ВРС от Д.Н.К. с предложена цена от 83 077лв. и внесен задатък в размер от 8 305лв. на същата дата.С протокол на ЧСИ от 24.11.2015г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач Д.К. е обявена за купувач на имота за предложената от нея цена от 83 077лв.След внасяне на дължимия остатък от 74 772лв./платежно нареждане от 30.11.2015г./ е издадено атакуваното постановление за възлагане от 03.12.2015г.

В жалбата се твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, т.к. длъжникът не е бил уведомяван нито за насрочването, нито за извършването публична продан, нито за описа и оценката на недвижимия имот, както и за съпът -стващи и последващи действия.ЧСИ е изпращал съобщения с писма с обратна разписка на посочения по делото адрес и след като същите са връщани в цялост като неполучени не са предприети действия по връчване на съобщенията по реда на чл.47, ал.5 от ГПК, вкл. назначаване на особен представител, като от всички извършени действия е била уведомена единствено за постановлението за възла -гане.Счита, че тъй като е длъжник в изпълнителното производство може да обжал -ва действието на ЧСИ по отстраняването й от имота, имплицитно включено в поста- новлението за възлагане, поради нередовното си уведомяване, като предвид гореизложените съображения моли постановлението за възлагане да бъде отме -нено.

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публич -ната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най -високата предложена цена.В настоящия случай липсват изобщо подобни твърдения в жалбата.Наведените в жалбата твърдения не са сред предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на ЧСИ, предвид което и същата е недопустима.Жалбата не е насочена против действие по отстраняване от недвижим имот, т.е. изпълнение на непарично вземане по реда на чл.522 от ГПК, за да може същото да бъде обжалвано от длъжника поради нере -довното му уведомяване за изпълнението.В процесното изпълнителното произ -водство се изпълнява паричното вземане на взискателя „Райфайзенбанк /Бълга -рия/”ЕАД, предвид което нормата на чл.435, ал.2, пр.4 от ГПК е неприложима.

Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че длъжникът е по -лучил ПДИ на вписания му в регистрите на населението настоящ адрес ***/посочен в удостоверение, издадено от Община Варна на 29.09. 2009г./ чрез полученото препоръчано писмо с обратна разписка, като със същата е уведомен и за насрочения на 30.10.2009г. опис на недвижимия имот, на който опис, проведен на посочената дата, е присъствал лично и е подписал съставения прото -кол.За насрочването на публичната продан на имота за периода 23.10.2015г.-23.11. 2015г. е уведомен лично от ЧСИ на 22.10.2015г. по телефона, който е предоставил сам на ЧСИ, съгласно съставеното от ЧСИ удостоверение за уведомяване при условията на чл.42, ал.3 от ГПК, като съгласно последното длъжникът е посочил и, че често сменя адреса си и не може да идва до кантората на ЧСИ за получаване на съобщения, но е посочил нов адрес в гр.Варна, на който и ЧСИ е изпратил съобще -нието за изготвеното постановление за възлагане.ЧСИ от своя страна и няма за -дължение да уведомява длъжника за извършването на публична продан, а само за изготвянето на постановление за възлагане, което и е сторил надлежно в настоя - ящия случай.Не е било необходимо назначаване на особен представител по реда на чл.47, ал.6 от ГПК касателно обжалваното действие, т.к. длъжникът е бил уведо -мен лично за него и за предхождащите го действия по връчване на ПДИ, извърш -ването на опис и насрочването на публична продан на недвижимия имот за посо -чения период. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо -ченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производ -ство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №570/29.02.2016г., постановено по в.гр.д.№409/ 16г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: