О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№385

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на12.06.2019г.в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 275/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Н.С.М. и Д.М.М. чрез процесуалния им представител адв. П.В. *** срещу определение № 979/26.03.2019 год по в.гр.д. № 495/2019 на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 956/25.01.2019 год срещу действията на съдебния изпълнител по изп.д. № 20117180400956 по описа на ЧСИ С. К.-Д., рег.№…, изразяващи се във въвод във владение на купувача от проведена публична продан. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното изпълнително действие бъде отменено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Въводът във владение, който е обжалван, е осъществен от съдебния изпълнител по реда на чл. 498 от ГПК. Цитираната разпоредба дава защита на купувача от публичната продан, който се въвежда в имота въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане срещу всяко лице, което би се намерило в него. Нормата е императивна и не дава никакво основание за приложение по аналогия на разпоредбата на чл. 435 ал.5 от ГПК, с която е уредена съвсем различна хипотеза, а именно – когато въводът се явява изпълнителен способ за реализиране на непарично притезание.

В настоящия случай защитата на третото лице, което счита, че правата му са засегнати от въвода във владение, може да ги защити единствено чрез иск за собственост, в какъвто смисъл е изричния текст на закона. Поради това жалбата е процесуално недопустима, а определението, с което е оставена без разглеждане като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 979/26.03.2019 год по в.гр.д. № 495/2019 на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 956/25.01.2019 год срещу действията на съдебния изпълнител по изп.д. № 20117180400956 по описа на ЧСИ С. К.-Д., рег.№…, изразяващи се във въвод във владение на купувача от проведена публична продан.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.