ОПРЕДЕЛЕНИЕ 369

гр. Варна, 05.06.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 276/19г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Община Варна чрез юр.к. П. Ц., против определение № 748/06.03.19г., постановено по гр.д. № 2375/08г. на ОС-Варна, в частта му, с която е оставено без уважение искането на общината за превеждане по нейна банкова сметка ***., внесена от ответниците по делото по депозитната сметка на ВОС с платежно нареждане от 30.09.09г. на осн. чл. 398, ал. 2 от ГПК съгласно определение № 3203/30.09.09г. В частната жалба се сочи, че върху посочената сума, внесена от ответниците е учреден залог в полза на Община Варна като обезпечителна мярка. Счита се, че искането за превод на тази сума по сметка на общината е било основателно и поради това се претендира отмяна на определението в обжалваната му част и уважаване на искането.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещните страни Б.Л.Д., Д.В.В., К.П.К., Ц.К.В., Е.Й.И., В. Б. П., Т. Б. П. и А.Г.С., всички, представлявани от адв. Б. Г. ***, с който жалбата е оспорена като неоснователна. Сочи се, че в ГПК не е предвиден ред, по който да се изплаща на взискател внесената парична гаранция. Освен това предявеният от Община Варна иск по делото е бил отхвърлен в голямата си част, а в уважената му – мсеки от ответниците е изплатил дължимата сума поотделно. Наред с това се сочи, че паричната гаранция е внесена от името на всички ответници, тъй като така е била предявена претенцията на общината, която по-късно е изменена за отделното осъждане на всеки от ответниците. Поради това и е невъзможно внесената от всички ответници гаранция солидарно да служи за удовлетворяване задълженията на един от ответниците.

Третото лице-помагач на ответниците „БГ Маркет“ ЕООД не е депозирало отговор на частната жалба.

Съдът намира, че подадената частна жалба е недопустима по следните съображения:

Съгласно т. 3 от ТР № 6 от 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г. на ВКС, ОСГТК актът, с който съдът се произнася по искане за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми (внесени на осн. чл. 391, ал. 2 от ГПК, чл. 398, ал. 2 от ГПК и чл. 282 от ГПК), не подлежи на обжалване, доколкото не попада в нито една от хипотезите на чл. 274, ал. 2 ГПК: не прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито законодателят изрично е предвидил неговото обжалване. С този акт не се решава спор по същество и не се слага край на делото, поради което молителят може да поиска неговото изменение от съда, който го е постановил, вследствие на грешка, пропуск, както и при изменение на обстоятелствата, което следва от разпоредбата на чл. 253 ГПК.

При това положение настоящото производство следва да се прекрати като недопустимо.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 276/19г. на ВАпС като недопустимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: