Р Е Ш Е Н И Е

107

гр. Варна, 28.06.2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на 28 юни през две хиляди и тринадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

 ЧЛЕНОВЕ : ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

 въззивно гражданско дело № 277 по описа за 2013-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от Б.Д.Г., ЕГН **********, от гр. Варна, Й.С.С., ЕГН **********, от гр. Варна, К.В.Б., ЕГН **********,  от гр. Варна, С.Д.Ж., ЕГН **********, от гр. Варна, Т.Й.М., ЕГН **********, от гр. Варна, Т.А.Т., ЕГН **********, от гр. Варна, Т.И.Д., ЕГН **********, от гр. Варна, Х.Г.П., ЕГН **********, от гр. Варна, Ю.Н.А., ЕГН **********, от гр. Варна, срещу решение № 220/12.02.2013 год. по гр.д. 438/2013 год. на ОС ВАРНА, с което е отменено РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 09.07.2012 г. по изп.д. 20127180400324 на ЧСИ рег. № 718 С К. – Д., предявено с протоколи от 23.07.2012 г. и 26.07.2012 г., като незаконосъобразно; изпълнителното дело е върнато за изготвяне на ново разпределение, включващо и присъединени по право взискатели.

В жалбата се излага, че решението е незаконосъобразно и неправилно. Твърди се, че по изпълнителното дело е изготвено разпределение между взискателите по делото. Основно се оспорва тълкуването, дадено от съдебния състав на ВОС на разпоредбата на чл. 459 ГПК – излагат се доводи, че разпоредбата касае само кредитори с обезпечения по неприключили съдебни производства, не и снабдените с изпълнителен титул. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на действието на ЧСИ.

Срещу жалбата е подаден писмен отговор от насрещната страна ТД на НАП Варна, в който жалбата се оспорва и се азлагат доводи, че ЧСИ не е констатирал кои са присъединениет по право взискатели, съгласно нормата на чл. 458 ГПК, с което е нарушил правата им.

Писмен отговор от длъжника „Полимери” АД, гр. Девня /в несъстоятелност/ и от В.П. стояова не е постъпил.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на В.П.С. срещу разпределение от 09.07.2012г., което не е обективирано в протокол на ЧСИ с рег. № 718, с район на действие ОС – гр. Варна, С. К. – Д. по изп.дело № 20127180400324.      В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на разпределението и за допуснати нарушения на нормите на: чл.456 и сл.ГПК, във връзка с заявеното от жалбоподателката присъединяване като кредитор на длъжника по изп.дело; чл.136, ал.1, т.5 ЗЗД, във връзка с незачитане на присъединяването й и невключването й в разпределението на постъпилите от продажбата на възбранения и по воденото срещу длъжника от нея изп.дело № 20117120400152 по описа на ЧСИ И. С., рег. № 712, недвижим имот – апартамент, собствен на длъжника, поради което са останали неудовлетворени правата й на привилегирован кредитор; за нарушение на чл.459 ГПК, тъй като ЧСИ не е зачел присъединяваното й по право, като кредитор с обезпечен иск. Предвид  изложеното претендира обжалваното разпределение да бъде отменено.

           Взискателите Б.Г., чрез адв. Е. М., и Т.Л.Д., са депозирали писмени възражения, в които са изложени доводи за неоснователност на жалбата.

         

Длъжникът, НАП – Варна и  останалите взискатели не са изразили становище пред ОС.

ЧСИ е депозирал подробни писмени обяснения.

         Изпълнителното производство по изп.д. № 20127180400324 е образувано на по молба на Б.Д.Г., чрез адв. Е. М., за продължаване на изпълнителните действия от ЧСИ по прехвърляне на образуваното на 18.05.2011 год. при ДСИ от РС – гр. Варна изп.дело № 4206/ 2011 год., въз основа на Изпълнителен лист от 29.04.2011 год., изд. от РС – гр. Девня по ч.гр.д. № 429/ 2011 год., в полза на Б.Д.Г. срещу „Полимери” – АД, ЕИК 813143369, със седалище и адрес на управление в гр. Девня, Промишлена зона, за сумата 2 216.00 лв., представляващи средства за безплатна храна по КТД от 17.12.2007 год., ведно с законната лихва считано от 07.04.2011 год. до окончателното й заплащане, както и за сумата 400.00 лева –деловодни разноски. За предаването на изп.дело № 4206/ 2011 год., V район по описа на СИС при РС – гр. Варна от ДСИ на ЧСИ е съставен приложения Протокол по § 3 от ЗЧСИ и чл.427 ГПК от 26.01.2012 год.

          Видно от документите, приложени по цитираното изпълнително дело, ДСИ е наложил възбрани върху недвижими имоти – търговски площи и апартаменти, находящи се в гр. Варна, собственост на дружеството - длъжник, и е описал същите.

          Видно от приложеното по изп.дело Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот, изх. № 7697 от  23.05.2012 год. на Служба по вписванията при РС – гр. Варна, прието от ЧСИ с вх. № 11033 от същата дата -  23.05.2012 год., по отношение на Апартамент № 14  идентификатор № 10135.4502.114.4.14, находящ се в гр. Варна, жк „Вл.Варненчик”, бл. 403, вх.7, ет.4, са вписани наложени 38 възбрани, които към датата на издаване на удостоверението не са заличени.

          Публичната продан на един от имотите:  Апартамент № 14, идентификатор № 10135.4502.114.4.14, находящ се в гр. Варна, жк „Вл.Варненчик”, бл. 403, вх.7, ет.4, е проведена за периода 09.04.2012 год. – 09.05.2012 год., като с протокол от 10.05.2012 год.за купувач е обявен М. И. М., а с Постановление от 17.05.2012 год., влязло в сила на 29.05.2012 год., му е възложен имотът – апартамент № 14, за сумата 49 055.55 лева.

          След реализиране на публичната продан, ЧСИ е възложил на вещо лице Б. М. да изчисли към 02.07.2012 год. актуалните вземания по изп.дело  № 20127180400324, образувано на 10.02.2012 год. по молба на Б.Г., и присъединените дела, изброени изчерпателно в заключението – стр.154, 21 броя изп.дела, и разпредели постъпилата от продажбата сума в размер на 49 055.55 лева.

           По делото с вх. № 14642/ 09.07.2012 год. цитираното вещо лице е представило писмената си експертиза и заключение в изпълнение на поставената му задача, видно от което в първи ред - т.1 до т.5, вкл., са посочени и разпределени вземанията за такси и разноски по обезпечаването на принудителното изпълнение, за кредиторите по чл.136, т.1 ЗЗД, в размер на 8 222.88 лева; а във втори ред -  т. 1 до 22, вкл., са посочени и разпределени вземанията на кредитори – взискатели по 22 броя изпълнителни дела, по чл.136, т.5 ЗЗД, в размер на 40 832.67 лева.  

           С писма с изх. № от 09.07.2012 год. ЧСИ С. К. – Д. е уведомила ЧСИ И. С. Н. и още двама ЧСИ за това, че имота, върху който има вписани възбрани по водени от тях изпълнителни дела, е продаден на публична продан с издадено постановление за възлагане, влязло в сила на 29.05.2012 год., и ги е поканила да заявят желаят ли да бъдат включени в разпределението на постъпилата по делото сума, както и че за целта следва да представи молби от взискателите и  удостоверения за присъединяване чл. 456 ГПК. Няма доказателства тези покани да са получени и кога.

           На 11.07.2012 год. с вх. № 14856 в кантората на ЧСИ С. К. – Д. е постъпило удостоверение изх. № 07154/ 11.07.2012 год., издадено от ЧСИ И. С. Н. на адв. Р. Ж., действащ като процесуален представител на В.П.С.  - взискател по изп. дело №20117120400152, образувано на основание изпълнителен лист, издаден от РС – гр. Девня по гр.дело № 1665/ 2010 год., и като пълномощник на присъединените към същото още 53 броя взискатели, в уверение на това, че в кантората й има образувани 54 броя изпълнителни дела срещу  „Полимери” – АД, за обща сума на дълга към 11.07.2012 година в размер на 138 010.94 лева, представляващи главници и лихви по вземания по трудови спорове.  ЧСИ И. С. Н. посочила сметка, по която да бъдат преведени припадащата се на взискателите сума и  указала, че издава удостоверението на основание чл.456, ал.3 ГПК, за да послужи за присъединяване към изп.дело изп.д. № 20127180400324 на ЧСИ С.К. – Д..

           Без да състави протокол за извършеното разпределение или за приемане на заключението по представената му писмена експертиза, ЧСИ призовал на 17.07.2012 год. за предявяване на разпределение, насрочено от него за 23.07.2012 год – 10.30 часа, първоначалния взискател – Б.Г. - и длъжника – „Полимери” – АД. 

            На  23.07.2012 год. в 10.30 часа ЧСИ е предявила изготвеното от вещото лице разпределение на явилите се адв. Е. М. и адв. Св. Д., като пълномощници на присъединили се взискатели, посочени с водените по тяхна инициатива изпълнителни дела, видно от съставения за това протокол.

            На 26.07.2012 год. в 10.30 часа ЧСИ отново е предявила разпределение по същото дело, видно от съставения за това протокол, като и с двата протокола указала, че присъединените взискатели са редовно призовани и че следва да обжалват предявеното им разпределение в 3-дневен срок пред ОС – гр. Варна, като независимо от това дали са присъствали, същите – присъединените взискатели, се считали редовно уведомени.            

         По допустимостта на жалбата пред ОС: Г-жа С. не е уведомена за извършеното разпределение, поради което и може да се приеме, че жалбата й не е просрочена. Основен въпрос за допустимостта на жалбата пред ОС е  дали г-жа В.С. е страна в изпълнителния процес, в който е извършено обжалваното действие. 

Въпросът се свежда до това има ли тя качеството на присъединен взискател по право по силата на чл. 459 ГПК или е взискател, който е следвало да се присъедини по своя инициатива в процеса по реда на чл. 456 ГПК; респективно следва да се даде отговор на въпроса евентуално като трето за процеса лице има ли тя право на жалба.

            Съгласно разпоредбата на чл.459, ал.1, изр.І-во ГПК, озаглавена „Присъединяване на кредитор с обезпечен иск”, кредиторът, в полза на който е допуснато обезпечение, чрез налагане на възбрана, се смята за присъединен взискател, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. От второто изречение в разпоредбата /припадащата част на този кредитор се запазва до представяне на изпълнителен лист, а при отмяна на обезпечението, заделената сума се разпределя отново – изр. 3/ може да се изведе волята на законодателя разпоредбата да защити правата на кредитори, които все още нямат изпълнителен титул, но чиито претенции са обезпечени в обезпечителен процес. Тези кредитори нямат възможностите на взискатели по други изпълнителни дела да защитят правата си, като се присъединят в изпълнителния процес по реда на чл. 456 ГПК, поради което и двете групи кредитори не могат да бъдат приравнявани и разпоредбата на чл. 459 ГПК не следва да се тълкува разширително, особено предвид изрично разписания ред за присъединяване на взискатели с изпълнителен титул. Възбраната, наложена в изпълнителен процес, не обезпечава иск, а обезпечава вече признато вземане с влязло в сила или подлежащо на изпълнение съдебно решение. Реализирането на съдебно признати вземания е защитено с изпълнителния процес, а разпоредбата на чл. 459 ГПК защитава правата на кредитори, чиито вземания ОЩЕ не са признати с подлежащ на изпълнение акт, поради което е и предвиден този особен ред за защита – присъединяване по право, запазване на сума за обезпеченото вземане до представяне на изпълнителен титул.

Правата на кредиторите, които вече имат изпълнителен титул, включително и с наложени в изпълнителния процес обезпечителни възбрани, какъвто е настоящият случай, са защитени от разпоредбите на чл. 456 и чл. 457 ГПК.  Присъединяване на взискател, съобразно чл. 456, ал.2 ГПК, става с писмена молба, придружена с изпълнителен лист или удостоверение за вземането му, издадено от СИ. В сучая по делото е постъпило само общо удостоверение, издадено от ЧСИ, чрез пълномощник на г-жа В.С., но не и изрична писмена молба. При липса на изрична молба, че желае да се присъедини към взискателите, г-жа С. не е станала взискател по конкретното изпълнително дело и не е придъбила правата по чл. 457 ГПК, включително и правото да обжалва разпределението.

              Действително, не могат да бъдат приети аргументите на ЧСИ, че разпределението било изготвено още на 09.07.2012 год., когато е депозирано заключението на вещото лице М. и когато са изпратени уведомителни писма до други СИ за извършената публична продан, тъй като липсва акт, с който заключението да е прието като протокол за разпределение. За такива актове могат да бъдат приети протоколите за предявяване. Но изрична молба от г-жа В.С. да бъде присъединена като взискател, каквито са постъпили от други взискатели в същия период, не е депозирана по делото до предявяване на разпределението, поради което и г-жа С. не е станала страна в изпълнителния прозес, респективно няма право на жалба срещу разпределението.

За допустимостта на производството съдът следи служебно.

Следователно, жалбата пред ОС на г-жа С. е била недопустима, производството по нея подлежи на прекратяване, а постановеното по нея решение подлежи на обезсилване.

Воден от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА  решение № решение № 220/12.02.2013 год. по гр.д. 438/2013 год. на ОС ВАРНА, постановено по недопустима жалба по чл. 463 ГПК, подадена от В.П.С., като ПРЕКРАТЯВА производството по същата жалба пред ВОС и ВАпС.

Решението подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от получаване на препис от решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: