ОПРЕДЕЛЕНИЕ

408

Гр.Варна, 19.06.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 19юни 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

      ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 277 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК и е образувано по спор за подсъдност между Варненския районен съд и Варненския окръжен съд, повдигнат от Варненския районен съд с определение № 6593/28.05.2015 г. по гр.д. № 5298/2015 г., за определяне на съда, компетентен да разгледа предявените от И.К. Коева и Кремена К. Коева искове по чл. 26, ал.1, пр.3 от ЗЗД и чл. 108 от ЗС:  за прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижими имоти с идент. № 10135.2522.423 с площ от 812 кв.м. и идент. № 10135.2522.424 с площ от 854 кв.м. – двата по КК и КР на гр. Варна, одобрена със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изп. директор на АГКК /понастоящем обединени в ПИ с идент.№ 10135.2522.3049 с площ от 1 667 кв.м./, обективиран в нотариален акт № № 64, том III, рег.№ 3949, нот.д. № 498/2013 г., поради накърняване на добрите нрави и за предаване владението на ПИ с идент.№ 10135.2522.3049 по КК на гр.Варна с площ от 1 667 кв.м.

Апелативен съд Варна, като се запозна с доказателствата по делото намира, че компетентен да разгледа исковете е Варненският окръжен съд, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 104 от ГПК, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: т.3 - исковете за собственост на и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв. и т.4 - исковете по граждански и търговски дела с  цена на иска над 25 000 лв.

Съгласно чл. 69, ал.1 ГПК размерът на цената на иска е: т.2 - по искове за собственост и други вещни права върху имот – данъчната оценка, а ако няма такава- пазарната цена на вещното право; т. 4 – по искове за съществуване, за унищожаване или разваляне на договора и за сключване на окончателен договор – стойността на договора, а когато договорът има за предмет вещни права  върху имот – размерите по т.2.

Искът по чл. 26, ал.1 от ЗЗД е с цена над 25 000 лв., тъй като с него се претендира прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижими имоти, чиято стойност е равна на данъчните оценки на двата имота, или - на сумата от 44 500,60 лв.  В случая, доколкото размерът на цената на иска е стойността на договора, а с договора са прехвърлени срещу обща цена два недвижими имота, определяща за цената на иска е общата данъчна оценка на имотите. Тъй като цената на иска по чл.26, ал.1 ЗЗД е над 25 000 лв., по правилата за родовата подсъдност, компетентен да го разгледа е окръжния съд.

Доколкото окръжният съд е компетентен да разгледа иска по чл.26, ал.1 ЗЗД и поради първоначалното му обективно, кумулативно съединяване с иска по чл.108 от ЗС, той следва да разгледа и иска за собственост независимо, че цената на същия е под 50 000 лв.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

По повдигнатия от Варненския районен съд, с определение № 6593/28.05.2015 г. по гр.д. № 5298/2015 г., спор с Варненския окръжен съд за определяне на съда, компетентен да разгледа предявените от И.К. Коева и Кремена К. Коева искове по чл. 26, ал.1, пр.3 от ЗЗД и чл. 108 от ЗС: за прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижими имоти с идент. № 10135.2522.423 с площ от 812 кв.м. и идент. № 10135.2522.424 с площ от 854 кв.м. – двата по КК и КР на гр. Варна, одобрена със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изп. директор на АГКК /понастоящем обединени в ПИ с идент.№ 10135.2522.3049 с площ от 1 667 кв.м./, обективиран в нотариален акт № № 64, том III, рег.№ 3949, нот.д. № 498/2013 г., поради накърняване на добрите нрави и за предаване владението на ПИ с идент.№ 10135.2522.3049 по КК на гр.Варна с площ от 1 667 кв.м. ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.122 ГПК като  родово компетентен да ги разгледа – Варненският окръжен съд.

Делото следва да се изпрати на Варненския окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: