Р Е Ш Е Н И Е

132

гр.Варна, 22. 07.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:          ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№277/16г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК и по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадени въззивна и частна жалба, както следва.Въззивна жал- ба, подадена от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество против решение №12/08.04.2016г., постановено по гр.д.№49/15г. по описа на РОС, с което са отхвърлени предявените от жалбоподателя против Н.Х.С. и Сез -гин Х.С. искове за отнемане в полза на Държавата на незаконно придо -бито имущество в размер на 222 860, 46 лв., както следва:

 А/ от Н.Х.С. и С.Х.С.:

 1/ НИВА с площ от 8, 297 дка., в местността „Юртлук", в землището на с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, представляваща имот №009038, при съответни граници;

 2/ сумата в размер на 24 000 лв., представляваща пазарната стойност, полу - чена от продажбата на лек автомобил, марка Ауди, модел КЮ7, peг. № СА 8322 СМ, рама № WAUZZZ4L87D026495, двигател BUG018943, дата на първа регистрация /непосочена/, продаден на 02.04.2013 г.;

Б/ от Н.Х.С.:

 1/ сумата в размер на 162 061,78 лв., представляваща получени парични средства от трети лица с недоказан произход на средствата през системата Western Union;

2/ сумата в размер на 9 779,15 лв., представляваща извършени вноски по банкова сметка *** № BG25 BPBI 7949 4499 3602 01, открита в „Юробанк България"АД, с титуляр Н.Х.С.,

В/ от С.Х.С.:

 1/ сумата в размер на 236, 36лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG40 PRCB 9230 1016 3580 11, открита в „Прокредит банк"АД, с титуляр С.Х.С.;

 2/ сумата в размер на 3 433,18 лв., представляваща извършени вноски по раз -плащателна сметка в лева № BG70 ТТВВ 9400 1525 4024 05, открита в „СЖ Експресбанк"АД, с титуляр С.Х.С.;

 3/ сумата в размер на 11 734,99 лв., представляваща извършени вноски и постъпили суми от трети лица по банкова сметка *** № BG74 BPBI 7949 4499 8158 01, открита в „Юробанк България"АД, с титуляр С.Х.С.;

 4/ сумата в размер на 110 лв., представляваща извършени вноски по разпла -щателна сметка в лева №21469726, открита в „Банка ДСК"ЕАД, с титуляр С.Х.С., както и

на осн. чл.194, ал. 2 от ГПК са признати за неистински следните платежни доку -менти: MTCN: 135-469-7505 - 08.07.2008г. - 150 евро; MTCN: 138-730-1122 - 28.03. 2008г. - 989.54 евро; MTCN: 147-835-3382 - 28.08.2008г. - 800 евро; MTCN: 240-936-0221 - 26.07.2008г. - 179.08 евро; MTCN: 398-483-6738 - 31.07.2008г. - 243.25 евро; MTCN: 449-780-3777 - 04.10.2008г. - 352.29 евро; MTCN: 523-481-3582 - 14.08.2008г.-  100 евро; MTCN: 547-857-9039 - 22.04.2008г. - 3000 евро; MTCN: 603-670-1366 - 27.08.2008г. - 152.25 евро; MTCN: 607-103-2599 - 24.10.2008г. - 600 евро; MTCN: 652-790-3390 - 17.10.2008г. - 719.10 евро; MTCN: 667-811-4132- 13.10.2008г. - 1000 евро; MTCN: 673-215-8613 - 13.10.2008г. - 550 евро; MTCN: 748-376-1762 - 26.08. 2008г. - 300 евро; MTCN: 772-418-3080 - 09.07.2008г. - 250 евро; MTCN: 773-372-1401 - 26.08.2008г. - 267,99 евро; MTCN: 787-270-8732 - 04.11.2008г. - 600 евро; MTCN: 802-706-0011 - 30.10.2008г. - 449,28 евро; MTCN: 851-839-2890 - 28.05.2008г.-  450 евро; MTCN: 864-448-8725 - 10.07.2008г. - 1786.94 евро; MTCN: 946-258-6220 - 10.07.2008г. - 1235.33 евро; MTCN: 963-533-3855 - 05.08.2008г. - 556.10 евро; MTCN: 404-769-5427 - 02/13/2008г. - 120 евро; MTCN: 650-266-5668 - 03/25/2008г. - 250 евро; MTCN: 271-811-8359 - 03/27/2008г. - 500 евро; MTCN: 494-113-0205 - 08/22/ 2008г. - 1600 евро, както и жалбоподателят е осъден да заплати на Н.Х.С. и С.Х.С. на осн. чл. 78, ал.3 ГПК разноски по делото в размер на 3 370  лева.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно поради нарушение на мате -риалния закон и поради необоснованост по изложените в същата подробни съобра- жения, като се претендира да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове се уважат.Претендират се разноски.

Въззиваемите Н.Х.С. и С.Х.С. поддържат ста -новище за неоснователност на подадената жалба и молят решението на РОС да бъде потвърдено.Претендират разноски.

Частна жалба, подадена от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество против определение №523/11.05.2016г., постановено по гр.д.№49/15г. по описа на РОС, с което жалбоподателят е осъден по реда на чл.77 от ГПК, вр. чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ да заплати държавна такса по сметка на РОС в размер на 8 914, 41лв.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения като се претендира да бъде отменено.  

Въззиваемите Н.Х.С. и С.Х.С., редовно уведо -мени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

По въззивната жалба.

Производството е образувано по предявени от Комисия за отнемане на неза -конно  придобито имущество против Н.Х.С. и С.Х.С. искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.В искането, подадено в изпълнение на взетото от КОНПИ решение №63/11.02.2015г., и уточнението на същото в становище от 18.05.2015г., се излага, че ответницата Н.Х.С. е привлечена в качеството й на обвиняема  за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ.

В проверявания 10 годишен период, а именно от 15.01.2004г. до 15.01.2014г. ответниците Н.Х.С. и С.Х.С./вторият, съпруг на първата с брак, сключен на 15.10.2009г., а преди това съжителствали на съпру -жески начала/, придобили имущество, както следва:

Н.С. и С.С. в условия на съпружеска имуществена общност: 1/ НИВА с площ от 8, 297 дка., местността „Юртлук", в землището на с.Ясеновец, общ. Разград, представляваща имот №009038, закупена с договор, обективиран в н.а.№174/12г., с посочена цена в акта 1 100лв., при данъчна оценка 1 097, 69лв., с пазарна стойност към датата на придобиване и понастоящем 11 505лв.; 2/ лек автомобил, peг. № СА 8322 СМ, закупен с договор от 13.02.2012г. с посочена цена 14 000лв., с действителна пазарна стойност към посочената дата 30 000лв., про- даден на 02.04.2013г. за сумата от 1 000лв. с действителна стойност към момента на отчуждаване 24 000лв.

Н.Х.С.: 1/ сума в размер на 162 061, 78 лв., представляваща получени в периода 01.01.2007г.-31.12.2011г. парични средства от трети лица с недоказан произход на средствата през системите Western Union, Coinstar и Money gram, установени след извършена данъчна проверка съгласно издаден Ревизионен  акт №171302400/03.09.2013г.; 2/ сума в размер на 9 779,15 лв., представляваща извършени вноски по банкова сметка *** № BG25 BPBI 7949 4499 3602 01, открита в „Юробанк България"АД, с титуляр Н.Х.С./в сумата не се включват получаваните по банкова сметка ***/.

С.Х.С.: 1/ сума в размер на 236, 36лв., представляваща извър - шени вноски по разплащателна сметка в лева № BG40 PRCB 9230 1016 3580 11, открита в „Прокредит банк"АД; 2/ сума в размер на 3 433,18 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG70 ТТВВ 9400 1525 4024 05, открита в „СЖ Експресбанк"АД; 3/ сума в размер на 11 734,99 лв., представля- ваща извършени вноски и постъпили суми от трети лица по банкова сметка *** № BG74 BPBI 7949 4499 8158 01, открита в „Юробанк България"АД; 4/ сума в размер на 110 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева №21469726, открита в „Банка ДСК" ЕАД, всички с титуляр С.Х.С./в сумите не са включени направените по същите сметки вноски с установен източник на средствата/.

В същия период издръжката на проверяваното лице и семейството му /четири -членно/ възлиза на 103 470, 46лв., разходите за задгранични пътувания на 24 760, 41лв. или общо 128 230, 87лв.Получените доходи възлизат на 11 145, 68лв. или нетният доход е в отрицателен размер на -117 085, 19лв.Придобито е имущество в общ размер от 228 792, 85лв./пари, движими и недвижими вещи, а именно недви -жим имот на стойност 11 505лв., МПС на стойност 30 000лв., постъпили суми от трети лица с недоказан произход 165 832, 88лв., вноски от ответниците по банкови сметки 21 454, 97лв./, като несъответствието е значително - в размер на 345 878, 04лв.Предвид горното претендира да бъде отнето в полза на държавата следното имущество на обща стойност 222 860, 46лв.:

От Н. и С.С.: 1/ НИВА с площ от 8, 297 дка в местността „Юрт - лук", в землището на с. Ясеновец, общ. Разград, представляваща имот №009038; 2/ сумата от 24 000лв., представляваща пазарна стойност, получена от продажбата на лек автомобил, per. № СА 8322 СМ.

От Н.С.: 1/ сума в размер на 162 061, 78 лв., представляваща полу -чени в периода 01.01.2007г.-31.12.2011г. парични средства от трети лица с недока -зан произход на средствата; 2/ сума в размер на 9 779,15 лв., представляваща извършени вноски по банкова сметка *** № BG25 BPBI 7949 4499 3602 01.

С.Х.С.: 1/ сума в размер на 236, 36лв., представляваща извър - шени вноски по разплащателна сметка в лева № BG40 PRCB 9230 1016 3580 11; 2/ сума в размер на 3 433,18 лв., представляваща извършени вноски по разплаща -телна сметка в лева № BG70 ТТВВ 9400 1525 4024 05; 3/ сума в размер на 11 734,99 лв., представляваща извършени вноски и постъпили суми от трети лица по банкова сметка *** № BG74 BPBI 7949 4499 8158 01; 4/ сума в размер на 110 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № 21469726.

Ответниците Н.Х.С. и С.Х.С. в депозирания отго - вор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорват предявените искове и молят да бъдат отхвърлени.Излагат, че с влязло в сила решение, поста -новено по АНД №269/14г. по описа на РОС, е прието, че извършеното от Н.С. престъпление-избягване установяване и плащане на данъчни задължения обхваща периода 01.01.2009г.-30.04.2012г. като данъчните задължения за получените парич- ни средства от трети лица възлизат на 3 188, 93лв.Тези получени средства са приети като доходи от други източници, които са облагаеми и съответно се дължи заплащането на данък по ЗДДФЛ.Така и съгласно предприетото от НАП ревизионно производство, по което е издаден през 2013г. ревизионен акт за дължимите от Н. С. данъци за получените парични средства от трети лица, производството по чието обжалване пред съд понастоящем е висящо.В наказателното и администра -тивното производство тези парични суми са приети като доходи с установен източ -ник от конкретни физически лица.Неправилно ищецът счита сумите за имущество и то незаконно придобито.Получените от ответницата суми от трети лица са в разме -рите, установени в наказателното производство съгласно влязлото в сила решение, а именно: за 2006г. и 2007г. не са получавани суми; за 2008г. е получена сума в размер на 244, 48лв.; за 2009г. е получена сума в размер на 48, 89лв.; за 2010г. сума в размер на 26 144, 72лв. и за 2011г. в размер на 8 224, 26лв., а не в размера, посочен от ищеца от общо 162 061, 78 лв.В хода на наказателното производство е установено, че част от представените бланки за получени суми не са автентични, т.к. не са подписани от Н.С., с оглед което е било изменено и обвине -нието.Оспорва автентичността на тези бланки/общо 53 бр., посочени в уточняваща молба, приложена на л.186 от първоинстанционното дело/, като твърди, че същите не са подписани от нея и съответно не е получавала посочените в тях суми.Считат, че сумите, за които е установено, че са получени от Н.С., следва да бъдат включени в приходната част на анализа като доходи със законен източник.Считат, че придобитото имущество следва да бъде остойностявано по цените, посочени в актовете за придобиване, които са действителните такива.При тези изчисления не е налице значително несъответствие по см. на ЗОПДНПИ, предвид което и предя -веният иск е неоснователен.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявени са искове по реда на чл.74 от ЗОПДНПИ.

С постановление от 04.10.2013г. по ДП №БОП-24/13г. по описа на ТЗ „БОП”-Разград Н.Х.С. е привлечена като обвиняема за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ, т.е. налице е изискуемата предпоставка за уста-новяване на незаконно придобито имущество.С решение №58/06.08.2014г., поста-  новено по АНД №269/14г. по описа на РОС, влязло в сила на 22.08.2014г.,  Н.С. е призната за виновна за това, че за времето от 01.01.2009г. до 30.04.2012г., в усло- вията на продължавано престъпление, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения като не е подала ГДД за данъчни задължения от 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г., като общо данъчните задължения са в големи размери - 3 188, 93лв. и до приключване на съдебното следствие неплатеното данъчно задължение е внесено в бюджета, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено адм.наказание глоба в размер на 1500лв. 

Въззивната страна поддържа, че е налице значително несъответствие по см. на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ, т.е. над 250 000лв., между имуществото и нетния доход на въззиваемите Н. и С.С. за проверявания 10 годишен период, предвид което това имущество следва да се счете за незаконно придобито и да бъде отнето в полза на държавата.

Съгласно изслушаните пред първоинстанционния съд СИЕ от 29.09.2015г., 09. 11.2015г. и 11.02.2016г. общият размер на получените от Н.С. в про -верявания 10 годишен период доходи от трудови и приравнени на тях правоотно -шения възлиза на 6 636, 74лв./чист доход, след приспадане на данък и удръжки/. Сумата е получена от осигурителните данни, представени от НОИ, видно от които лице е било осигурявано в периода м.10.2004г.-м.09.2009г. от работодател ЕТ „Хю -сеин Х. Вит-51” за посочения в справката осигурителен доход.За периода м.10. 2009г.-15.01.2014г. не са ангажирани доказателства за получаване на доходи от посочения характер, нито за осигуряване.С.С. не е осигуряван през целия 10 годишен период, не са навеждани твърдения, съответно ангажирани доказа –телства, за получаване на доходи от посочения вид.В процесния период Н.С. е получила социални помощи в общ размер от 3 477лв./изплащани за периода 2004г.-2012г.-л.377 от делото на РОС, сума, идентична с твърдените от въззивника като получени по сметка социални помощи, както и установени от в.л. при анализ на банковата сметка/.Общо тези доходи на семейството за процесния период възлизат на 10 113, 74лв.    

Размерът на обичайните разходи за издръжката на домакинството на Н.С. и С.С. и двете им деца съобразно данните от НСИ/не са наведени твърдения, съответно и ангажирани доказателства за различен от обичайния стандарт на живот, предвид което и следва да се вземат предвид данните от НСИ/ за проверя -вания период възлиза на 92 956, 74лв.

Разходите за пътувания в чужбина за въззиваемите и двете им деца съгласно цитираните СИЕ възлизат на 24 765, 56лв.Същите са определяни в размерите на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, която не може да намери автоматично приложение, доколкото лицата не са били командировани в чужбина или изпратен на специализация от работодател.От общо 165 пътувания, осъществени от всички членове на семейството, 161 бр. от тях са само за по един ден в държавите Румъния, Гърция и единични пътувания до Турция.Видно от справ- ките, изготвени от ОД на МВР Разград за регистрираните пътувания през ГКПП е, че времевият отрязък между излизанията и влизанията в страната е в порядъка на няколко часа.Съдът не кредитира показанията на св.Н.Х. в частта им съгласно която всички пътувания са извършени с цел гледане на конни състезания в Румъ -ния или пазаруване на дрехи за сватби, които с оглед броя на пътуванията са житейски алогични, но ги кредитира в частта им, съгласно която са пътували поня -кога с неговата кола, понякога с колата на С.С. и са си делели разходите.С оглед времето на престоя в чужбина/няколко часа/ и не би могло да се възприеме твърдението на въззивника, съответно заключението на СИЕ, че за всеки ден след -ва да бъде възприет разход от 35 евро или 68, 45лв., т.е. в размера, предвиден в цитираната наредба.С оглед горното и съдът не отнася сумата от 24 765, 56лв. към разходната част на анализа.

С договор, обективиран в н.а.№174/16.10.2012г., С.С. е закупил недвижим имот-нива с площ от 8, 297 дка за сумата от 1 100лв., при данъчна оценка 1 097, 69лв.Съгласно СТЕ от 24.09.2015г. пазарната стойност на имота към 16.10.2012г. възлиза на 6 720лв., а понастоящем на 7 470лв.Заключението не е оспорено от страните, кредитира се от настоящата инстанция като обективно и компетентно дадено, изготвено чрез метод на сравнителната стойност с използвани по три пазарни  аналога.

С договор от 13.02.2012г. С.С. е закупил л.а. с рег.№СА8322СМ за сумата от 14 000лв., продаден на 02.04.2013г. за сумата от 1000лв.Съгласно заключението на САЕ от 25.09.2015г. приемливата пазарна цена на МПС към 13.02.2012г. възлиза на 36 700лв., а към 02.04.2013г. възлиза на 32 800лв.Заключението е оспорено от въззиваемите.Кредитирана се от съда като изготвено чрез комбинация от изпол -зване на метода на остатъчната стойност и метода на пазарните аналози /изпол -звани шест пазарни аналога с прилагане на съответен коефициент/.Съдът приема за неоснователни възраженията на въззиваемите, че следва да се сравняват един -ствено цените по сключените договори с нотариално заверени подписи при продаж- ба на подобен вид автомобили, доколкото в нередки случаи посочваните в тези договори цени са симулативни.

Общо направените разходи за закупуване на недвижим имот и МПС в прове -рявания период възлизат на 43 420лв.

Също в проверявания период, видно от СИЕ от 11.02.2016г. и от представените разпечатки от сметки Н.С. е внесла по банкови сметки в евро като следва: 1/ сума в размер на 5000 евро /9 779,15 лв./, представляваща извършена вноска по банкова сметка *** № BG25 BPBI 7949 4499 3602 01 на 10.11.2009г.

С.С. е внесъл, както и трети лица по неговите сметки, суми в евро и лева както следва: 1/ по сметка в евро № BG74 BPBI 7949 4499 8158 01 на 10. 11.2009г. сума в размер на 5000 евро /9 779,15 лв./, както и през 2010г. 500 евро /977, 92лв./ и на 25.09.2012г. 500 евро /977, 92лв./ или общо по тази сметка 11 734, 99лв./от СИЕ се установяват и други суми, но същите не се претендират от КОНПИ, като са изрично изключени от нейния анализ/; 2/ по разплащателна сметка в лева № BG40 PRCB 9230 1016 3580 11 са извършени през 2009г. и 2010г. вноски от 528, 86лв., от които се претендират за отнемане 236, 36лв./изключва се внесена сума на 05.07.2010г. от 292, 50лв., т.к на същата дата Н.С. е получила превод от Франция, като се приема, че тази сума ще се включи в сумата, получена от Н.С. и подлежаща на отнемане/; 3/ по разплащателна сметка в лева № BG70 ТТВВ 9400 1525 4024 05 са внесени от С.С. през 2010г. 110лв., през 2011г. общо 205лв., през 2012г. 375лв. и през 2013г. 150лв.От Нургин Х. е внесена на 22.02.2011г. сумата от 2 748лв., от Джунейт С./дете на въззиваемите/ сумата от 40лв. и от друго трето лице 5, 18лв.От общо внесената сума 3 633, 18лв. се претендира за отнемане 3 433, 18лв./за остатъка аналогично с горната сметка се приема, че сумата е включена в сумите, получавани от Н.С. и след това са правени вноски от тях/; 4/ по разплащателна сметка в лева №BG73STSA93000021469726 сума общо в размер на 110 лв., представляваща извършени вноски на 09.01.2014г. и на 14.01.2014г.Общо сумите, установени от СИЕ /идентични с претендирани/ са в размер на 25 293, 68лв.

По отношение на сумата от 162 061, 78лв., претендирана за отнемане като полу- чени от Н.С. парични преводи от трети лица, съдът приема следното. Така посочената от КОНПИ сума в исковата молба съставлява сбор от сумите, които са посочени като получени в съставения от НАП за Н.С. Ревизионен акт №171302400/03.09.2011г./производството по обжалване на същия е висящо/, но само за периода 01.01.2007г.-31.12.2011г.В ревизионния акт за 2007г. сумата е 38 856, 25 лв., за 2008г. - 84 851, 34лв., за 2009г. - 48, 90лв., за 2010г. - 30 081, 02лв. и за 2011г. - 8 224, 27лв., като съответно и тези суми се претендират от КОНПИ.

Въззиваемите твърдят/твърденията се ценят, т.к. установяват неизгодни за тях факти/, че Н.С. е получила като преводи от трети лица само това, което е установено в наказателното производство по АНД 269/14г. по описа на РОС.Съг- ласно постановеното по това дело решение Н.С. е получила през 2008г. сумата от 244, 48лв., през 2009г. сумата от 48, 89лв., през 2010г. сумата от 26 144, 72лв. и през 2011г. сумата от 8 224, 26лв.

Съгласно СИЕ, изслушани пред първоинстанционния съд, получените суми от Н. С. са както следва: за 2007г. - 37 357, 48лв.; за 2008г. - 85 778, 38лв.; 2009г. -48, 90лв.; за 2010г. - 26 066, 49лв.; за 2011г. -  8224, 27лв.; 2014г. - 391, 17лв.

Видно е, че между твърденията на въззиваемите и установеното от СИЕ не е налице разлика по отношение на годините 2009г., 2010г. и 2011г.

Спорни са 2007г. и 2008г.За да даде заключение за посочените суми в.л. по СИЕ е изследвало всеки превод, извършен в полза на Н.С. чрез системите за парични преводи Western Union, Coinstar и Money gram.Болшинството от преводите са чрез първата система.Съгласно удостовереното от дружеството ФК „Кеш Експ -рес Сървис”ЕООД, предлагащо услугите на Western Union чрез свои подагенти и офиси в цялата страната, Н.С. е получавала посочените в писмото преводи чрез седем различни дружества, с които ФК „Кеш Експрес Сървис”ЕООД е било в договорни отношения, прекратени понастоящем с част от тях.Издаваните при получаване на преводите бланки се съхраняват за срок от 5 години, но пълната информация за тях е налична в информационната система на това дружество, както и на подагентите.Всички налични бланки, т.е. тези, неунищожени след изти -чане на 5 годишния период, които са били съхранявани от ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и от другите дружества подагенти, са предадени на ОД на МВР Разград през 2013г. по повод воденото ДП №БОП-24/13г. по описа на ТЗ „БОП”-Разград /така и съгласно писмата, представени от тези дружества при изискването от тях в настоя -щото производство да представят бланките/.Видно от приобщеното към доказа -телствения материал ДП №БОП-24/13г., приложено към АНД №269/14г., е, че по същото се съхраняват в оригинал 117 бланки, почти всички за получени суми през 2008г. и 2010г.От представените в оригинал бланки въззиваемите са оспорили под -писа на Н.С. върху 53 броя от тях с твърдения, че те не носят нейния подпис, съответно, че тя не е получавала посочените в тях суми като е открито производство по чл.193 от ГПК.След изслушване на единична СГЕ /оспорена от въззиваемите/ и тричленна СГЕ, неоспорена от страните, която се кредитира от настоящата инстанция като обективно и компетентно дадена, а и като изготвена въз основа на по-голям обем сравнителен материал, и обобщени данни в СИЕ от 11.02.2016г. се установява, че за 2008г. са извършени преводи, с подписани бланки от Н.С. в размер на 48 427, 41лв.Тази и сума се възприема от съда като установена сума получени преводи от Н.С. за 2008г.За 2007г. съдът въз- приема заключенията на СИЕ, изготвени въз основа на информационната база данни във ФК „Кеш Експрес Сървис”ЕООД и съответните подагенти и съответно представените от тях разпечатки.Съгласно обясненията на в.л. и показанията на св. А.Т./работеща във ФК „Кеш Експрес Сървис”ЕООД /, а и видно от бланките за годините 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г., които се съхраняват, при изпращане на сумите изпращачът попълва в неговата бланка освен собствените си данни, още и името на получателя, държавата, сумата, личните му данни /ЕГН или номер на лична карта или и двете/ като системата генерира уникален 10 цифров контролен номер.След като сумата се приеме, изпращачът съобщава на получателя този контролен номер, който, за да получи сумата от офис, извършващ услуги на по -добни системи за парични преводи, следва да съобщи този контролен номер, сумата и да представи личната си карта/не се допуска с копие от лична карта, а единствено с оригинал/.Сумата му се изплаща едва след като съобщи номера и се установи съвпадение на имената, сумата и личните му данни от представената лична карта, като получаване на суми чрез пълномощник не се допуска.Н.С. от своя страна в обясненията си е посочила, че за целия процесния период личната й карта не е била изгубвана или открадвана.

Сумите, получени в посочения от КОНПИ период 01.01.2007г.-31.12.2011г., са: 2007г. - 37 357, 48лв.; 2008г. - 48 427, 41лв./след приспадане на сумите по блан -ките, за които е установено, че подписът не е положен от Н.С./; 2009г. - 48, 90лв. /сума, която въззиваемите не оспорват/; 2010г. - 26 144, 72лв./сума, която въззиваемите не оспорват/ и 2011г. - 8 224, 26лв. /сума, която въззиваемите не оспорват/ или общо  120 202, 77лв.Тази сума съдът приема, че следва да се отнесе към придобитото от въззиваемите в проверявания период имущество по см. на §1, т.1 от ДР на ЗОПДНПИ, а не като доход по см. на §1, т.4 от ДР на ЗОПДНПИ.Полу -чените от Н.С. парични преводи са общо в много големи размери/вкл. и като не се включват получените суми през 2006г. и 2014г., които не са предмет на претенцията/, като всеки отделен превод/показани по дати в СИЕ от 09.11.2015г./ обикновено не надвишава 1000 евро и преводите са от различни наредители.Въззи- ваемата твърди, че е получила сумите като дарения от тези трети лица, които са й изпращали суми за харчене, за дрехи, за децата й.Доходи по смисъла на цитира -ната разпоредба са възнаграждения, получени по трудово и по служебно право -отношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражнявана свободна професия, чист доход от предприемаческа дейност, дивиденти, лихви, доходи от недвижима и движима собственост, от селскостопанска дейност, търго -вия, залагания, лихви, приходи от продажба на имущество, застраховки, кредити, заеми, както и всякакви други доходи, приходи и източници на финансиране.Под „други” законът има предвид непосочени доходи, но от видовете на вече изброени - те горе.Така получените от въззиваемата преводи не се характеризират с това по -нятие.Не се установяват с доказателства твърденията на страната, че сумите са й били изпращани от всички тези различни трети лица от чужди държави/Белгия, Турция, Германия, Франция, Финландия, Австрия, Канада, Великобритания, Швейцария, Холандия, Русия, Азербайджан и Румъния/ като дарения, като най-малкото и не е посочено, съответно и установявано, как конкретно тя се е свързвала с толкова много различни чужди граждани и по какви съображения тези лица са й изпращали парични суми.Предвид недоказаност на твърденията на въззиваемите, че всички суми съставляват извършени в полза на Н.С. дарения от чужди граждани, тези суми и съдът не отнася към законните й доходи за икономическия анализ, а към придобито в периода имущество.Ирелевантно за настоящото производство е обс -тоятелството, че същите суми държавата е приела, че следва да бъдат обложени с данък по ЗДДФЛ, както и е ангажирала наказателна отговорност на Н.С. за неплащането му, доколкото в производството по ЗОПДНПИ е предмет на изслед- ване незаконно придобитото от страната имущество, а то е такова, когато отговаря на посочените в закона критерии, т.е. такова, за което не е установен законен източник за придобиването му.

Общо имуществото, включващо внесени суми по банки от въззиваемите и трети лица по техни сметки, без обосноваване на вноската, недвижим имот и МПС възлиза на сумата от 68 713, 68лв.Към тази сума като имущество следва да се добавят и получените преводи в установените в производството размери, а именно 120 202, 77лв. или общо сумата е 188 916, 45лв.

Отрицателният баланс между получени доходи със законен източник, а те за въззиваемите са приходи от трудови възнаграждения и социални помощи - 10 113, 74лв. /съдът не включва към тях сумата от 32 800лв./пазарната стойност към датата на продажба на МПС през 2013г./ към приходната част на анализа като законен доход, т.к. не се установява към датата на закупуване през 2012г. въззиваемите да са разполагали със средства от законен източник в размер на 36 700лв., така щото да могат да го придобият/ и обичайните разходи за издръжка на семейството - 92 956, 74лв. е от минус 82 843лв. или общо 271 759, 45лв.Налице несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващо 250 000лв., което е значително по см. на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ.При констатираното значително несъответ -ствие в имуществото на въззиваемите при липсата на установен законен източник за придобиването му, съдът приема, че същото е незаконно придобито, с оглед което подлежи на отнемане в полза на държавата.Следва да се отнеме имущес - твото, придобито от проверяваното лице и съпруга му в условия на СИО, а именно недвижимият имот, придобит 2012г.С оглед извършената разпоредителна сделка МПС, придобито в проверявания период, следва да бъде отнета неговата пазарна равностойност в съответствие с чл.72 от ЗОПДНПИ.Претендираната от КОНПИ стойност е 24 000лв., а установената от САЕ 32 800лв., като искът следва да се уважи до претендираната стойност от 24 000лв.

Следва да бъдат отнети и сумите по банковите влогове, внесени от самите въззиваемите, за които не е установен законен източник, както и внесените от трети лица по банковите им сметки суми без установен законен източник в установените от СИЕ размери, съвпадащи с претендираните от КОНПИ.Следва да бъде отнета и сумата от 120 202, 77лв., съставляваща установените в производството преводи чрез посочените системи за парични преводи в полза на Н.С..

Предвид достигането до различни изводи с тези на първоинстанционния съд, решението на РОС в частта му, с която исковете за отнемане на посочените вещи и суми са отхвърлени, следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което тези искове бъдат уважени.В частта му, с която искът за отнемане на сумата, представляваща разликата над 120 202, 77лв. до 162 061, 78лв., твърдяна, че пред- ставлява получени парични средства от Н.С. без установен законен източник, е отхвърлен, решението следва да бъде потвърдено.Решението следва да бъде потвърдено и в частта му за присъдените на въззиваемите разноски, съразмерно на отхвърлената част от иска, а именно сумата от 614, 19лв. и отменено за остана -лите присъдени разноски, т.е. за разликата до 3 370лв.Решението в частта му, с която съдът в диспозитива си се е произнесъл по откритото производство по чл.193 от ГПК по оспорване подписите на Н.С. в цитираните документи, е недопустимо и следва да бъде обезсилено от настоящата инстанция, следяща служебно за допустимостта на обжалвания акт.Предприетото оспорване от страна -та по реда на чл.193 от ГПК не съставлява самостоятелна искова претенция. Определението на съда по чл.194, ал.2 от ГПК е от същество за доказването и ако не се е произнесъл с нарочен акт преди даване ход на устните състезания, съдът коментира този въпрос единствено в мотивите на решението си, като заключението му не намира отражение в диспозитива на акта по същество - изрично в този смисъл решение №270/19.02.2015г., постановено по гр.д.№7175/13г. по описа на ВКС, IV гр.о., постановено по реда чл.290 от ГПК и съставляващо задължителна съдебна практика. 

На осн. чл.78, ал.1, вр. ал.8 от ГПК и направеното от въззивната страна искане следва да й бъдат присъдени сторените от нея разноски за първа и въззивна инстанция съразмерно с основателната част от иска.Представила е доказателства за следните разноски пред първа инстанция: 40лв.-такса за публикация в ДВ, 800 лв. възнаграждения за в.л. и 100лв. депозит за призоваване на свидетел, както и юрисконсултско възнаграждение в размерите по чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/04г. на ВАдвС-7 215, 81лв., от които съразмерно се следва сумата от 6 623, 94лв.За въззивна инстанция разноските са само за юрисконсултско възнаграждение като съразмерно се следва сумата от 5 860, 49лв. или общо за двете инстанции 12 484, 43лв.На въззиваемите за настоящата инстанция съразмерно с неоснователната част от жалбата следва да бъдат присъдени разноски в размер от 375, 65лв., пред -ставляващи адв.възнаграждение.Въззиваемите следва да бъдат осъдени да запла- тят дължимата държавна такса пред първа инстанция за уважената част от иско -вете /7 240, 06лв./ и въззивна /3 620, 03лв./ или общо 10 860, 09лв.

По частната жалба

С обжалваното определение КОНПИ е осъдена по реда на чл.77 от ГПК, вр. чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ да заплати държавна такса по сметка на РОС в размер на 8 914, 41лв. предвид отхвърляне на исковете.Съгласно цитираната разпоредба от ЗОПДНПИ с решението си съдът присъжда държавна такса и направените разноски в зависимост от изхода на спора.Има се предвид решението на първоинстан -ционния съд, с което при уважаване на иска съдът ще възложи дължимата държав -на такса на ответната страна по иска.При отхвърляне на иска КОНПИ не дължи зап- лащане на държавна такса, т.к. процесното вземане е от публичен характер-чл.162, ал.2, т.5 от ДОПК, вр. чл.84, т.1 от ГПК.Предвид горното и обжалваното определе -ние като неправилно следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА решение №12/08.04.2016г., постановено по гр.д.№49/15г. по описа на РОС, в частта му, с която  на осн. чл.194, ал. 2 от ГПК са признати за неистински следните платежни документи: MTCN: 135-469-7505 - 08.07.2008г. - 150 евро; MTCN: 138-730-1122 - 28.03. 2008г. - 989.54 евро; MTCN: 147-835-3382 - 28.08.2008г. - 800 евро; MTCN: 240-936-0221 - 26.07.2008г. - 179.08 евро; MTCN: 398-483-6738 - 31.07.2008г. - 243.25 евро; MTCN: 449-780-3777 - 04.10.2008г. - 352.29 евро; MTCN: 523-481-3582 - 14.08.2008г.-  100 евро; MTCN: 547-857-9039 - 22.04.2008г. - 3000 евро; MTCN: 603-670-1366 - 27.08.2008г. - 152.25 евро; MTCN: 607-103-2599 - 24.10.2008г. - 600 евро; MTCN: 652-790-3390 - 17.10.2008г. - 719.10 евро; MTCN: 667-811-4132- 13.10.2008г. - 1000 евро; MTCN: 673-215-8613 - 13.10.2008г. - 550 евро; MTCN: 748-376-1762 - 26.08. 2008г. - 300 евро; MTCN: 772-418-3080 - 09.07.2008г. - 250 евро; MTCN: 773-372-1401 - 26.08.2008г. - 267,99 евро; MTCN: 787-270-8732 - 04.11.2008г. - 600 евро; MTCN: 802-706-0011 - 30.10.2008г. - 449,28 евро; MTCN: 851-839-2890 - 28.05.2008г.-  450 евро; MTCN: 864-448-8725 - 10.07.2008г. - 1786.94 евро; MTCN: 946-258-6220 - 10.07.2008г. - 1235.33 евро; MTCN: 963-533-3855 - 05.08.2008г. - 556.10 евро; MTCN: 404-769-5427 - 02/13/2008г. - 120 евро; MTCN: 650-266-5668 - 03/25/2008г. - 250 евро; MTCN: 271-811-8359 - 03/27/2008г. - 500 евро; MTCN: 494-113-0205 - 08/22/ 2008г. - 1600 евро.

ОТМЕНЯ решение №12/08.04.2016г., постановено по гр.д.№49/15г. по описа на РОС, в частите му, с които са отхвърлени предявените от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество против Н.Х.С. и С.Х.С. искове за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущес -тво, както следва: 1/ от Н.Х.С. и С.Х.С.: НИВА с площ от 8, 297 дка., местността „Юртлук", в землището на с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, представляваща имот №009038, при съответни граници; сумата в размер на 24 000лв., представляваща пазарната стойност, получена от продажбата на лек автомобил, марка Ауди, модел КЮ7, per. № СА 8322 СМ, рама № WAUZZZ4L87D026495, двигател BUG018943, дата на първа регистрация /непосо- чена/, продаден на 02.04.2013г.; 2/ от Н.Х.С.: сумата в размер, представляващ  120 202, 77лв., представляваща получени парични средства от тре- ти лица с недоказан произход на средствата през системата Western Union; сумата в размер на 9 779,15 лв., представляваща извършени вноски по банкова сметка *** № BG25 BPBI 7949 4499 3602 01, открита в „Юробанк България"АД, с титуляр Н.Х.С.; 3/ от С.Х.С.: сумата в размер на 236, 36лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG40 PRCB 9230 1016 3580 11, открита в „Прокредит банк"АД, с титуляр С.Х.С.; сумата в размер на 3 433,18 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG70 ТТВВ 9400 1525 4024 05, открита в „СЖ Експресбанк"АД, с титуляр С.Х.С.; сумата в размер на 11 734,99 лв., представляваща извършени вноски и постъпили суми от трети лица по банкова сметка *** № BG74 BPBI 7949 4499 8158 01, открита в „Юробанк България"АД, с титуляр С.Х.С.; сумата в размер на 110 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева №21469726, открита в „Банка ДСК"ЕАД, с титуляр С.Х.С., както и Комисия за отнемане на незакон- но придобито имущество е осъдена да заплати на Н.Х.С. и С.Х.С. на осн. чл. 78, ал.3 ГПК разноски по делото в размер, представля -ващ разликата над 614, 19лв. до  3 370лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Н.Х.С. с ЕГН ********** и С.Х.С. с ЕГН **********, двамата от с.Ясеновец, об -щина Разград, на осн. чл.62, вр.чл.63, ал.2, т.2 и чл.72 от ЗОПДНПИ следното незаконно придобито имущество:

1/ НИВА с площ от 8, 297 дка., находяща се в местността „Юртлук", в землището на с.Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, представляваща имот №009038, трета категория, при граници: имоти №№009037, 009039, 009020 и 009021, придобит в условия на съпружеска имуществена общност, с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№174, том 5, per. №7237, дело №863 от 16.10.2012г.

2/ сумата в размер на 24 000 лв., представляваща пазарната парична равностойност от продажбата на лек автомобил, марка Ауди, модел КЮ7, per. № СА 8322 СМ, рама № WAUZZZ4L87D026495, двигател BUG018943, дата на първа регистрация /непосочена/, продаден на 02.04.2013г.,

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Н.Х.С. с ЕГН ********** *** на чл.62 от ЗОПДНПИ следното неза -конно придобито имущество:

     1/ сумата в размер на 120 202, 77лв., представляваща получени парични средства от трети лица с недоказан произход на средствата чрез системи за парични преводи в периода 01.01.2007г.-31.12.2011г.;

2/ сумата в размер на 9 779, 15 лв., представляваща извършена вноска по банкова сметка *** № BG25 BPBI 7949 4499 3602 01, открита в „Юробанк България"АД, с титуляр Н.Х.С.;

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Х.С. с ЕГН ********** *** на осн. 62, вр. чл.63, ал.2, т.4 от ЗОПДНПИ следното незаконно придобито имущество:

1/ сумата в размер на 236, 36лв., представляваща извършени вноски по раз -плащателна сметка в лева № BG40 PRCB 9230 1016 3580 11, открита в „Прокредит банк"АД, с титуляр С.Х.С.;

 2/ сумата в размер на 3 433,18 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG70 ТТВВ 9400 1525 4024 05, открита в „СЖ Експресбанк"АД, с титуляр С.Х.С.;

 3/ сумата в размер на 11 734,99 лв., представляваща извършени вноски и постъпили суми от трети лица по банкова сметка *** № BG74 BPBI 7949 4499 8158 01, открита в „Юробанк България"АД, с титуляр С.Х.С.;

 4/ сумата в размер на 110 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG73 STSA 9300 0021 4697 26, открита в „Банка ДСК"ЕАД, с титуляр С.Х.С..

ПОТВЪРЖДАВА решение №12/08.04.2016г., постановено по гр.д.№49/15г. по описа на РОС, в частите му, с които: 1/ е отхвърлен предявеният от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество против Н.Х.С. иск за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество в частта му за сумата, представляваща разликата над 120 202, 77лв. до 162 061, 78лв. - парични средства от трети лица с недоказан произход на средствата; 2/ Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество е осъдена да заплати на Н.Х.С. и С.Х.С. на осн. чл. 78, ал.3 ГПК разноски по делото в размер от 614, 19лв.

ОСЪЖДА Н.Х.С. с ЕГН ********** и С.Х.С. с ЕГН **********,***, да заплатя в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Апелативен съд-Варна сумата от 10 860, 09лв., представляваща държавни такси.

ОСЪЖДА Н.Х.С. с ЕГН ********** и С.Х.С. с ЕГН **********,***, да заплатят на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество сумата от 12 484, 43лв., представ- ляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред първа и въззивна инстанция, съразмерно с уважената част от исковете, на осн. чл.78, ал.1, вр. ал.8 от ГПК.

 ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество да заплати на Н.Х.С. с ЕГН ********** и С.Х.С. с ЕГН **********,***, сумата от 375, 65лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна инстанция, съразмерно с отхвърлената част от исковете, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

ОТМЕНЯ определение №523/11.05.2016г., постановено по гр.д.№49/15г. по описа на РОС.

Решението подлежи на обжалване при условията на чл.280, ал.1 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: