О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                     №  380/09.07.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на трети юли две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                                       ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.-№ 278 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на ЕТ”Систех-С.С.”*** срещу определение № 192/18.03.2013 година на Добричкия окръжен съд, постановено по ч.гр.д.№ 230/2013 година, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на подадената преди това жалба срещу действията на ЧСИ с рег.№ 811 в КЧСИ по негово изп.д.№ 272/2011 година. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания акт и се иска отмяната му и връщане делото на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на акт по съществото на спора.

Насрещните страни-взискатели по горното изпълнително дело В.С. *** и В. С. В. от с.Горно абланово, Русенска област, не са изразили становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което апелативната инстанция не намира за нужно да приповтаря неговите мотиви, а на основание чл.272 от ГПК, който намира субсидиарно приложение в изпълнителния процес, препраща към тях, като се има предвид и следното:

Едноличният търговец не е нов правен субект, а само фирмата под която едно физическо лице осъществява своята търговска дейност. Следователно, патримониума на физическото лице включва в себе си и стопанските резултати от търговската дейност-активи и пасиви. В този смисъл цялото имущество на физическото лице служи за обезпечение на неговите кредитори.

По изложените съображения следва да се приеме, че първото оплакване в частната жалба е неоснователно.

Неоснователно е и второто оплакване развито в частната жалба и отнасящо се до възможността да се обжалва налагането на запор върху дружествен дял. Това действие на СИ е подготвително и то не подлежи на самостоятелно обжалване по смисъла на чл.435 от ГПК, поради което правилно ДОС е приел, че жалбата, с която е бил сезиран е недопустима и не дължи произнасяне по съществото на оплакванията в нея.

От друга страна направеното искане да се спре производството по горното изпълнително дело също не може да бъде разглеждано и да бъде уважено, щом е недопустимо обжалването на посоченото изпълнително действие.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е  изцяло неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 192/18.03.2013 година на Добричкия окръжен съд, постановено по ч.гр.д.№ 230/2013 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                                        2.