Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

75/30.05.2014

гр.Варна,

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 30.05.2014 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 278/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от СНЦ „Териториална организация на Научно-техническите съюзи-Благоевград” със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул.”Сливница” № 9, представлявано от председателя Р. А. Ч. срещу решение № 32/12.05.2014 год на Окръжен съд Търговище, с което е постановен отказ от вписване на обстоятелства по партидата на сдружението. Към частната жалба са представени писмени доказателства – договор за изработка на печатни материали, протокол от заседание на УС на сдружението от 04.02.2014 год, копие – извадка от протоколна книга, покана за общо събрание. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което исканите промени в обстоятелствата да бъдат вписани.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следноте мотиви:

За постанови обжалвания отказ първоинстанционният съд е съобразил, че не е налице редовно свикване на общото събрание поради това, че в разгласената покана е бил посочен начален час, различен от този, за който е взето решение на УС на сдружението. Това несъответствие е съществено, защото е предпоставка за лишаване на членовете в сдружението от възможност да се явят навреме и да участват в провеждането на събранието.

Изводът на съда е правилен и законосъобразен. Той се споделя напълно от настоящата инстанция, и не се променя от представените с частната жалба доказателства. Същите не са нови по смисъла на чл. 266 от ГПК, тъй като се предполага, че са известни на страната, били са налице и при подаване на заявлението за вписване, поради което е следвало да бъдат представени тогава.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 32/12.05.2014 год на Окръжен съд Търговище

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)