ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

327

 

гр.Варна, 13.06.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 13.06.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 278 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба вх.№ 14299/15.05.2018 г. на С.Г.Д., подадена чрез адв. П.А., против определение № 1035/27.04.2018 г., постановено по в.гр.д. № 660/2018 г. по описа на ВОС, с което е отменено определение № 1511/05.02.2018 г. г. по гр.д. № 16832/2017 г. по описа на ВРС, с което е оставено без уважение възраженето на „Енерго –Про Продажби“ АД за неподведомственост на спора на РС Варна и вместо това делото е прекратено (гр.д. № 16832/2017 г. по описа на ВРС) поради неподведомственост на спора на РС Варна.

Жалбоподателят е молил за отмяна на определението на окръжния съд и за потвърждаване това на районния съд.

Насрещната страна е оспорила жалбата с подадения писмен отговор и е настоявала за потвърждаване на определението на окръжиня съд.

Варненският апелативен съд, като взе предвид данните по делото, намира следното:

В случая се обжалва определение на окръжен съд, действащ като въззивна инстанция, с което е отменен подлежащ на обжалване съдебен акт на районния съд и вместо него е постановен друг, поради което и не е налице хипотезата на чл. 274, ал. 2 от ГПК след изменението й с ДВ, бр. 50/2015г., а евентуално тази на чл. 274, ал. 3 от ГПК. Изменената родова подсъдност по чл. 274, ал. 2 от ГПК определя апелативните съдилища за компетентни да се произнасят по частни жалби против определения по чл. 274, ал. 1 от ГПК на окръжните съдилища, постановени като въззивна инстанция, но само когато тези определения са постановени от тях за първи път (например въззивният съд е спрял или прекратил въззивното производство, постановил е за първи път изрично посочено като обжалваемо определение). Това е така, защото в следващата ал. 3 на чл. 274 от ГПК се визира триинстанционно разглеждане на посочената категория определения и отнасянето им до ВКС по реда на чл. 280, ал. 1 и ал.2 от ГПК и това са определенията, с които въззивните съдилища (окръжни и апелативни) са оставили без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи развитието на производството, или са се произнесли по определения на първата инстанция по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

С оглед изложеното се налага извода, че в случая компетентен да разгледа подадената частна касационна жалба е ВКС при условията на чл. 274, ал. 3 от ГПК, поради което Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството в. ч. гр. дело № 278/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд и изпраща делото по компетентност на ВКС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: