ОПРЕДЕЛЕНИЕ

416

_25_.06.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _25_.06. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.279 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от И.К.К. и К.К.К., и двете от гр. Варна, срещу определение № 1580/15.05.2015 г. по гр.д. 700/2015 год. на ВОС, с което е върната исковата молба и прекратено производството по гр.д. 700/2015 год. на ВОС.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно е следва да бъде отменено, а на делото да се даде ход, тъй като е налице правен интерес от предявения иск за нищожност, който произтича от друг спор за собственост между същите страни и по отношение на същия имот.

С оглед на етапа на производството към момента на прекратяване на делото препис на насрещната страна не е връчван.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по отделен от друг граждански спор насрещен иск за нищожност на договор за покупко-продажба на недвижим имот. ВОС е приел, че от този иск липсва правен интерес за Коеви, поради което е прекратил делото, след като е върнал исковата молба.

Производство по спора за собственост е било образувано в гр. д. № 11571 по описа за 2014 г. на ВРС, ХХІ-ви състав, по искове на Цветана К., К.К. и Р.К. срещу И. и К. Коеви и Пенка Димитрова за приемане за установени правата на собственост на ищците върху ПИ ид. 10135.3506.57 с площ от 712 кв. м, ведно с еднофамилна жилищна сграда ид. 10135.3506.57.1, при твърдяно придобивно основание от първата ищца чрез продажба, за която е издаден НА № 112, т. IV, дело 1367 по описа за 1963 г. на ВН в съпружеска имуществена общност и за всички – по наследяване от Кирил Костов Крумов, евентуално по давност.

В производството по установителния иск за собственост  Коеви са ответници, които, още преди образуването на това дело, са отчуждили придобития, съобразно твърденията им, чрез реституция с решение № 1652, постановено на 01.06.2006 г. от ОСЗ Варна, имот, по силата на договор за продажба с другата ответница Пенка Бориславова Димитрова.

В отговора си на исковата молба по цитираното дело Коеви са предявили насрещен иск срещу ищците Кръстеви и наследниците на продавача Борис Константинов Пандов за прогласяване нищожността на договора за продажба, от който ищците черпят права, само в частта досежно поземления имот ид. 10135.3506.57, основан на твърдения, че липсва решение на ИК ОбНС Варна за определяне на купувач, а и Кирил Костов Крумов не е бил жител *** към момента на сключване на договора, по чл. 26, ал. 2 и ал. 1 ЗЗД.

Коеви са обосновали правния си интерес от предявяване на иска за нищожност с оспорването, предприето от Кръстеви в делото по иска за собственост на правата на Коеви върху поземления имот.

Доколкото Коеви не твърдят към настоящия момент права на собственост върху спорния имот, те нямат правен интерес да атакуват придобивното основание на Кръстеви в спора за собственост чрез иск, възражението за нищожност е достатъчно за защита на правата им.

Правният интерес е предпоставка за допустимост на предявения иск. Той може да бъде преценен от съда още след предявяване на исковата молба. В случая такъв липсва, тъй като с иск може да бъде защитено съществуващо право, а не отчуждено такова в един минал момент.

Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1580/15.05.2015 г. по гр.д. 700/2015 год. на ВОС.

Определението подлежи на касационно обжалване В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК от връчването му на жалбоподателите пред ВКС с ЧЖ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 280, АЛ.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: