ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

350

 

Гр.Варна,…27..05.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 27 май 2016 г. г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Мария Маринова

                        

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 279 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК и е образувано по частна жалба на „О.а. и.” ЕООД, подадена чрез управителя Й.Г., против определение №73/16.03.2016 г., постановено по в.гр.д. № 62/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му против действията на държавния съдебен изпълнител по изп.д.№ 4/2016 г., изразяващи се в отказ да бъде извършено прихващане, обективиран в разпореждане от 29.01.2016 г. и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е изразил несъгласие с изводите на окръжния съд за недопустимост на жалбата по съображения, че изброяването в чл. 435, ал.2 от ГПК не е изчерпателно. Изложил е и оплаквания, касаещи по същество обжалваното пред окръжния съд действие на съдебния изпълнител.

Насрещната страна - Ш. Р. Ш. не е подал отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е длъжник по изпълнителното дело, като с жалбата си пред окръжния съд, той е обжалвал разпореждане от 29.01.2016 г. на държавния съдебен изпълнител, с което той е отказал да извърши компенсация с насрещното му вземане от взискателя.

Новият ГПК не предоставя възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/, а само на конкретно визирани в закона такива и то на изчерпателно посочени основания, в хипотезите на чл. 435, ал.2, ал.3 ГПК, чл. 463 ГПК и чл. 521, ал.3 ГПК, измежду които не попада отказът на съдебния изпълнител да извърши искано от длъжника действие, включително и прихващане с насрещно негово вземане. Точно, защото законодателят е предвидил изрична обжалваемост само на конкретно посочени в закона действия на съдебния изпълнител, ония от тях непопадащи сред изрично предвидените не подлежат на обжалване. Такова е и обжалваното пред окръжния съд действие на съдебния изпълнител, поради което жалбата е била недопустима и правилно окръжният съд не я е разгледал, а е прекратил производството по делото. В този смисъл неоснователни са наведените в настоящата жалба оплаквания за неправилност на определението на окръжния съд. Последното, постановяващо идентичен с изведения в настоящото производство резултат, следва да бъде потвърдено.

Поради изложеното,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №73/16.03.2016 г., постановено по в.гр.д. № 62/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: