О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

47

26 януари 2015 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на 26 януари, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

    ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 28  по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3, т.2 от ГПК и е образувано по частна жалба на адвокат Н.В.С., против разпореждане № 9 от 07.01.2015 г., постановено по гр.д.№ 284/2014 г. по описа на Окръжен съд Разград, с което е оставено без уважение искането й за увеличаване размера на определеното й от съда  възнаграждение като особен представител на ответника - малолетно дете.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, като е настоявала за отмяната му и уважаване на молбата й за увеличаване на определеното й от съда, в качеството на назначен на страната особен представител по чл.29, ал.4 от ГПК, възнаграждение от 120 лв. – на 500 лв.  Изложила е съображения, че съдът неправилно определил възнаграждението по реда на чл.23, т.3 от Наредбата за заплащане на правната помощ, вместо чл.7, ал.1, т.3 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, което противоречало на даденото разрешение в т.6 от ТР №6 от 2013 г. на ОСГТК, както и на задължителната съдебна практика.

Доколкото, посочената в съобщението до жалбоподателката, дата на връчване на разпореждането, е невярна /12.05.2015 г./, следва да се приеме че подадената на  14.01.2015 г. жалба е в срок. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество и основателна.

С разпореждане № 875 от 24.10.2014 г., постановено по гр.д. № 284/2014 г. на Разградския окръжен съд, съдът е преценил, че са налице противоречия между интересите на малолетното дете – ответник по делото  и на неговите родители – майката – ищец по иска по чл. 62, ал.2 от СК и презумптивния баща - ответник по делото, както и че са налице предпоставките по чл. 29, ал.4 от ГПК за назначаване на особен представител за осъществяване на процесуално представителство на детето в съдебното производство. С разпореждане № 903 от 03.11.2014 г., след посочване от съвета на адвокатската колегия на адвокат Н.В., съдът е назначил същата за особен представител на детето Б. Н. за всички инстанции и е определил възнаграждение от 120 лв. съгласно чл.23, т.3 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

Обжалваният съдебен акт е постановен по подадена молба на адв. В. за увеличаване на възнаграждението.

В случая се касае до хипотезата на чл. 29, ал.4 от ГПК, при която съдът назначава особен представител и определя, според обстоятелствата, дали първоначално разноските за него да се поемат от представлявания или представляващия. Т.е. законодателят е предвидил предварително заплащане на тези разноски от определеното от съда лице, измежду посочените в цитираната правна норма такива. Именно защото изрично е предвидено разноските да се внесат предварително от страна по делото, няма основание за прилагане на реда за финасиране от държавата и  заплащане на правната помощ, уреден в глава VII „Заплащане на правната помощ” от Закона за правната помощ и съответно приложение на Наредбата за заплащането на правната помощ.

Процесуалното представителство в конкретния случай е регламентирано от специална правна норма /чл.29, ал.4 от ГПК/ и не е законово, тъй като произтича от изричен акт на съда. Особен представител на страната по този ред може да бъде само адвокат, а за положения от адвоката труд, независимо от изхода на делото, се дължи възнаграждение съгласно чл. 36, ал.1 от Закона за адвокатурата, определено от съда с акта на назначаването на особения представител в размерите по Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и съобразено с вида процесуална дейност. В тази насока следва да намери  съответно приложение и т.6 от ТР №6 от 2012 г. на ОСГТК ВКС.

В настоящия случай, окръжният съд не е указал в акта си за назначаване на особения представител от кого /измежду предвидените в чл. 29, ал.4 от ГПК лица/ разноските за особен представител следва да бъдат предварително внесени. Уважаването на молбата на представителя – майка на детето и ищец по делото, за освобождаване от заплащане на разноските по производството по делото на осн. чл. 83, ал.2 от ГПК би имало за последица, в случай, че в нейна тежест разноските бъдат възложени първоначално, същите да се платят от сумите, предвидени от бюджета на съда, а с оглед крайния съдебен акт в производството, разноските да се присъдят с оглед резултата и съобразно отговорността за разноски по чл.78 от ГПК.

В подкрепа на гореизложените съображения е и цитираната от жалбоподателката съдебна практика – определение № 356/13.05.2014 г. на ВКС по ч.гр.д. № 1843/2014 г., IV г.о.;

В случая, както бе посочено по-горе, размерът на адвокатското възнаграждение за назначения от съда по реда на чл. 29, ал.4 от ГПК особен представител – адвокат, следва да се определи съгласно Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като в случая съгласно чл. 7, ал.1, т.3 минималният му размер е 500 лв. Като е определил възнаграждението в размер на сумата от 120 лв. съобразно предвиденото в Наредбата за заплащане на правната помощ, окръжният съд е процедирал неправилно. Отказът му да увеличи възнаграждението на особения представител, обективиран в обжалвания съдебен акт, следва да бъде отменен и молбата – уважена.

С оглед изложеното, Апелативен съд –Варна

 

                            ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  разпореждане № 9 от 07.01.2015 г. постановено по гр.д.№ 284/2014 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на адвокат Н.В.С. за увеличаване размера на определеното й от съда  възнаграждение като особен представител на ответника - малолетно дете.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на адвокат Н.В.С. ***, назначена за особен представител при условията на чл.29, ал.4 от ГПК на малолетната Б. Т.Н. – ответник по гр.д. № 284/2014 г. по описа на Разградския окръжен съд, общо в размер на 500 лв., с което определеното по делото с разпореждане от № 903 от 03.11.2014 г. възнаграждение от 120 лв. се увеличава със сумата от 380 лв.

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: