ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

58

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 29.01.2018 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 28/2018 год. по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Н.Н. Н. и Р.Г. Ц.-Н. чрез процесуалния им представител адв. Роси Недева от АК Варна срещу определение № 3031/20.11.2017 год по в.гр.д. № 2394/2017 год на Окръжен съд Варна в частта му, с която е прекратено производството по отношение на въззивна жалба вх.№ 42515/27.07.2017 год срещу решение № 2928/17.07.2017 год по гр.д. № 10658/2016 год на Районен съд Варна, в частта за разноските. Молят съда да отмени определението в посочената част, както и да се произнесе по частната жалба срещу определение № 9006/04.09.2017 год по гр.д. № 10658/2016 год на Районен съд Варна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по в.гр.д. № 2394/2017 год на Окръжен съд Варна е образувано по въззивна жалба от Нериман Б.Зейнел, Шинаси З.Зейнел срещу решение № 2928/17.07.2017 год по гр.д. № 10658/2016 год на Районен съд Варна. В същото производство е приета за разглеждане и частна жалба вх. № 54250/26.09.2017 год от Н.Н. Н. и Р. Г. Ц.-Н. срещу определение № 9006/04.09.2017 год по гр.д. № 10658/2016 год на Районен съд Варна, постановено по реда на ч. 248 от ГПК.

Срещу първоинстанционното решение, но само в частта за разноските е подадена въззивна жалба  вх.№ 42515/27.07.2017 год от Н. Н. Н. и Р. Г. Ц.-Н.. След съответно уточнение, направено с молба вх. № 47870/23.08.2017 год, че въззивната жалба е с характкер на искане за изменение на решението в чаастта за разноските на осн. чл. 248 от ГПК, първоинстанционният Варненски районен съд се е произнесъл с определение № 9006/04.09.2017 год. Заедно с частната жалба срещу това определение с вх. № 54250/26.09.2017 год е администрирана и първоначално подадената (преди уточнението) „въззивна жалба“ вх.№ 42515/27.07.2017.

Разглеждането на т.нар. въззивна жалба е безпредметно, тъй като по отношение на нея е проведено производство по чл. 248 от ГПК и е постановен съдебен акт, върху който ще бъде упражнен съдебен контрол по вече образуваното в.гр.д. № 2394/2017 год на ВОС. Прекратяването на производството по нея не прегражда развитието на процеса и не накърнява правото на страната да получи отговор на  въпроса за разноските. Той ще бъде разгледан и разрешен от въззивния съд във връзка с подадената частна жалба срещу определение № 9006/04.09.2017 год по гр.д. № 10658/2016 год на Районен съд Варна, в зависимост от изхода на спора по жалбата на насрещната страна срещу постановеното първоинстанционно решение.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3031/20.11.2017 год по в.гр.д. № 2394/2017 год на Окръжен съд Варна в частта му, с която е прекратено производството по отношение на въззивна жалба вх.№ 42515/27.07.2017 год срещу решение № 2928/17.07.2017 год по гр.д. № 10658/2016 год на Районен съд Варна, в частта за разноските.

Определението подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.3 т.1 от ГПК при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.