О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

54/25.01.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25. 01.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№28/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Поларис-8”ООД, гр.Варна чрез процесуалния му представител адв.Й. И. против определение №326/11.12.2018г., постановено по в.гр.д.№137/18г. по описа на СОС, гр.о., с което е оставена без уважение подадената от „Поларис-8”ООД молба за допълване на определение №170/07.06.2018г., постановено по в.гр.д.№ 137/18г. по описа на СОС, гр.о., в частта за разноските чрез присъждане на разноски за адв.възнаграждение в размер на 1500лв.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което подадената от страната молба с пр.осн. чл.248 от ГПК бъде уважена.

Въззиваемият Р.К.Д. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№137/18г. по описа на СОС, гр.о. е образувано по подадената от Р.К.Д. въззивна жалба против решение №531/21.12. 2017г., постановено по гр.д.№441/17г. по описа на РС-Силистра, и по подадената от „Поларис-8”ООД насрещна въззивна жалба против решение №531/21.12.2017г., постановено по гр.д.№441/17г. по описа на РС-Силистра.

С определение №170/07.06.2018г., постановено по в.гр.д.№137/18г. по описа на СОС, съдът е прекратил изцяло производството по делото поради недопустимост на подадената от Р.К.Д. въззивна жалба/същият е ищец по предявените частични искове, които са били изцяло уважени от първоинстанционния съд така, както са предявени, като съответно въззивната жалба няма годен предмет/ и съответно поради недопустимостта на въззивната жалба недопустимост и на нас -рещната въззивна жалба-чл.263, ал.4 от ГПК.Със същото определение са присъдени сторените от дружеството разноски по подадената от него насрещна въззивна жалба в размер на 28лв., представляващи държавна такса.За определението на СОС от 07. 06.2018г. „Поларис-8”ООД е било уведомено на 13.06.2018г. съгласно известието за доставяне, приложено на л.188 от делото на СОС, изпратено до надлежно упълно -мощения му процесуален представител адв.Й.И. и получено от служител в кан -тората М. И./лице, получавало множество съобщения по делото в това качество/.

С молба вх.№3359/08.11.2018г. „Поларис-8”ООД чрез процесуалния си представи- тел адв.Й.И. е поискало изменение на определение №170/07.06.2018г., постано- вено по в.гр.д.№137/18г. по описа на СОС, в частта му относно разноските чрез присъждане и на сумата от 1500лв., представляваща сторени разноски за адв.въз -награждение съгласно приложен към молбата договор за правна защита и съдействие, оставена без уважение с обжалваното определение.

Така постановеното определение е недопустимо предвид следното.Видно от нормата на чл.248, ал.1 от ГПК срокът за подаване на молба по реда на чл.248 от ГПК е преклузивен и съответно за обжалваеми актове съвпада със срока за обжал -ването им, а за необжалваеми е едномесечен от постановяването им.В настоящия случай срокът за подаване на молбата съвпада със срока за обжалване на акта, доколкото се претендира да се измени в частта му за разноските прекратително определение на въззивния съд, постановено в закрито съдебно заседание, подле -жащо на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му до страните.Този срок за „Поларис-8”ООД е изтекъл на 20.06.2018г., присъствен ден.Молбата е подадена на 08.11.2018г.Тъй като молбата е подадена след изтичане на преклузивния срок за нейното подаване, инициираното по същата производство е следвало да бъде прекратено.Разглеждайки я по същество ОС-Силистра е постановил недопустим съдебен акт, който следва да бъде обезсилен, а производството по молбата прекратено.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА определение №326/11.12.2018г., постановено по в.гр.д. №137/18г. по описа на СОС, гр.о., и

ПРЕКРАТЯВА производството, инициирано по молба вх.№3359/08.11.2018г., подадена от „Поларис-8”ООД за изменение на определение №170/07.06.2018г., пос -тановено по в.гр.д.№137/18г. по описа на СОС, гр.о., в частта му относно разноските.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: