ОПРЕДЕЛЕНИЕ 365

гр. Варна,15.06.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 280/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.Х.Б. от гр. Варна срещу разпореждане354/17.03.2017г. по в.гр.д. 512/2016 г. на Окръжен съд-Добрич, с което са върнати като нередовни, подадените от жалбоподателя частна жалба вх. рег. № 6440/20.10.16г. и частна жалба вх. рег. № 918/09.02.17г. Счита се, че разпореждането, в частта, с която е върната първата от двете цитирани жалби е недопустимо като постановено преждевременно /преди влизането в сила на разпореждането за връщане на втората частна жалба/, а разпореждането в частта, с която е върната втората частна жалба - неправилно. Сочи се в тази връзка, че в указания му срок жалбоподателят е отстранил нередовностите на втората частна жалба. Претендира се отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото на ДОС с указания за администриране на частната му жалба.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Частната жалба е подадена в срок и от страна с правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е частично основателна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 512/16г. на ДОС е било образувано по жалбата на К.Б. против Постановление за възлагане на недвижим имот от 06.07.16г. по изп.д. № 20148100400078 на ЧСИ Н. Н., рег. № 810 на КЧСИ, с район на действие – този на ДОС, на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК. С решение № 226/26.09.16г. ДОС е оставил без разглеждане подадената от Б. жалба в частта ѝ, с която се претендира отмяна на постановлението поради допуснати от ЧСИ нарушения при оценката на имота и разгласяването на проданта и в тази част производството е прекратено. С решението е била оставена без уважение жалбата на Б. в частта ѝ, с която се претендира отмяна на постановлението, поради това че имотът не бил възложен по най-високата предложена цена, както и поради това, че протоколът за продажбата не отговаря на изискванията на закона. Указано е, че решението подлежи на обжалване само в прекратителната му част.

С депозираната в срок ЧЖ вх. № 6440/20.10.16г. Б. е обжалвал решението в неговата цялост. С разпореждане № 1283/21.10.16г. съдът е оставил без движение тази ЧЖ, указвайки на жалбоподателя в 1-седмичен срок да представи по делото платежен документ за внесена по сметка на ВАпС ДТ в размер на 15лв.

С молба вх. № 7407/05.12.16г., подадена в указания от съда 1-седмичен срок за отстраняване на нередовностите на ЧЖ, Б. е отправил искане да бъде освободен от заплащането на ДТ на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК. С определение № 828/07.12.16г. съдът е оставил без уважение тази молба и е указал, че определението подлежи на обжалване.

С частна жалба вх. № 918/09.02.17г., подадена в срока за обжалване на горното определение, същото е обжалвано от Б. с искане за неговата отмяна. С разпореждане № 183/10.02.17г. съдът е оставил без движение тази ЧЖ, указвайки на жалбоподателя в 1-седмичен срок от съобщението да представи по делото платежен документ за внесена ДТ по сметка на ВАпС в размер на 15 лв. Изпратеното копие от разпореждането на адреса, посочван и от самия К.Б. в неговите жалби и молби /в гр. Варна, ул. „Зюмбюл”, № 12, ет. 1, ап. 29/, е върнато в цялост на 17.02.17г. с отбелязване, че същият не е откриван при многократните посещения на призовкаря. Отбелязано е, че на този адрес живее бившата съпруга на Б., като при други връчвания търсеното лице твърди, че не живее на този адрес, но отказва да посочи друг адрес за призоваване; понякога лицето се явява в съда. С разпореждане от 10.03.17г. съдът е приел, че страната е редовно уведомена на осн. чл. 47, ал. 5 от ГПК. С обжалваното разпореждане № 354/17.03.17г. са върнати поради неотстраняване нередовностите им частните жалби на Б. против определение № 828/07.12.16г. за отхвърляне на молбата за освобождаване от ДТ на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК и против решението по делото. Прието е по отношение на ЧЖ вх. № 918/09.02.17г., че е останала нередовна, тъй като не са представени доказателства за внесена ДТ в размер на 15 лв. по сметка на ВАпС, а по отношение на ЧЖ вх. № 6440/20.10.16г. – че нейното връщане е последица от връщането на първата посочена ЧЖ.

Действително по делото се установява недобросъвестното поведение на жалбоподателя Б., който на посочения от самия него в жалбите му и молбите му адрес не живее, нито има лице, което е натоварено или което е съгласно да получава книжата по делото от негово име и със задължение да му ги предава – това е констатирано още на 12.10.16г. с връчването на преписа от решението по делото и е продължило видно от оформените отбелязвания от призовкарите на 08.11.16г., 18.11.16г., 30.12.16г., 18.01.17г., 17.02.17г. и до 23.03.17г. с връщането в цялост на съобщенията за постановенените съдебни актове. Това обуславя извода за наличието на хипотезата на чл. 41, ал. 2 от ГПК, поради което и разпореждане № 183/10.02.17г. следва да се приеме за получено от жалбоподетеля на 17.02.17г. В дадения от съда срок няма представени от Б. доказателства за внесена ДТ по сметка на ВАпС за отстраняване нередовностите на ЧЖ вх. № 918/09.02.17г. /въпреки противното твърдение, релевирано в частната жалба, която е предмет на настоящото производство/. При това положение обжалваното разпореждане в частта му, с която е върната посочената ЧЖ е законосъобразно и следва да се потвърди.

Незаконосъобразно /а не недопустимо/ обаче се явява разпореждането на ДОС, с което е върната и ЧЖ вх. № 6440/20.10.16г., тъй като съдът е длъжен след като влезе в сила определението, с което е отказано освобождаването от заплащането на ДТ, да даде нов срок с указание до жалбоподателя за внасянето на дължимата ДТ и едва след изтичането на същия останалата нередовна частна жалба може да се върне. На жалбоподателя следва да се даде възможност и да уточни дали обжалва решението в неговата цялост или само в прекратителната му част, имаща характера на определение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане354/17.03.2017г. по в.гр.д. 512/2016 г. на Окръжен съд-Добрич, В ЧАСТТА, с която е върната като нередовна, подадената от жалбоподателя К.Х.Б. частна жалба вх. рег. № 918/09.02.17г. по вх. регистър на ДОС.

ОТМЕНЯ разпореждане354/17.03.2017г. по в.гр.д. 512/2016 г. на Окръжен съд-Добрич В ЧАСТТА, с която е върната като нередовна, подадената от жалбоподателя К.Х.Б. частна жалба вх. рег. № 6440/20.10.16г.  И ВРЪЩА ДЕЛОТО за администриране на тази частна жалба чрез даването на нов срок на жалбоподателя да представи доказателства за внесена ДТ по сметка на ВАпС в размер на 15 лв., както и да уточни дали обжалва решението в неговата цялост или само в прекратителната му част, имаща характера на определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: