ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№346

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   20.06.2018 година                     в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 280/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.В.М. чрез процесуалния й представител адв. Н.Б. срещу разпореждане № 2563/10.04.2018 год по гр.д. № 1568/2015 год на Окръжен съд Варна за издаване на изпълнителен лист в полза на Д.Б.Ч. за сумата 3 717,20 лв – разноски в първоинстанционното производство. Поддържа се, че не е налице изпълнително основание за издаване на изпълнителния лист       поради това, че с влязлото в сила решение № 31/08.03.2017 год по в.гр.д. № 574/2016 год на Апелативен съд Варна е отменено първоинстанционното решение в частта за разноските за горницата над 947,84 лв до 11 151,60 лв по отношение на Б.Д.Ч. и С.Т.Ч.. Посочено е, че разноските в първоинстанционното производство са присъдени общо на тримата ответници, без да е направено разграничение за всеки от тях. Частната жалбоподателка моли за отмяна на обжалваното разпореждане и постановяване на друго, с което молбата на Д.Б.Ч. за издаване на изпълнителен лист бъде отхвърлена.

В постъпилия отговор от Д.Б.Ч. чрез процесуалния му представител адв. К.М. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на разпореждането. Посочва се, че първоинстанционното решение е отменено частично по отношение на разноските, присъдени само в полза на Б.Д.Ч. и С.Т.Ч., а по отношение на Д.Б.Ч. е влязло в сила. Поради това той има право на разноски в размер на 1/3 от присъдените с решението 11 151,60 лв, защото при положение, че между ответниците не е налице солидарност следва да се приеме, че присъдената обща сума следва да се разпредели между тях по равно.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С решение № 1022/22.07.2016 год по гр.д. № 1568/2015 год на ВОС Д.В.М. е осъдена да заплати на Б.Д.Ч. и С.Т.Ч. и Д.Б.Ч. разноски в размер на 11 151,60 лв съразмерна с уважената част от насрещния иск с правно осн. чл. 59 от ЗЗД. В решението не са посочени различни части от присъдената сума на всеки от ответниците, а между тях не е налице солидарност, поради което следва да се приеме, че разноските са присъдени в равни части, т.е.по 1/3.

Това решение е отменено от въззивния съд само по отношение на Б.Д.Ч. и С.Т.Ч. и само за горницата над присъдените в тяхна полза разноски за горницата над 947,84 лв общо на двамата. Решението не съдържа отменителен диспозитив по отношение разноските, присъдени в полза на Д.Б.Ч.. Не е проведено производство по чл. 248 от ГПК за изменение или допълване на въззивното решение в частта за разноските, поради което първоинстанционното решение е влязло в сила по отношение присъдената в полза на Д.Б.Ч. припадаща се 1/3 част от 11 151,60 лв  - разноски в първоинстанционното производство. Поради изложените мотиви настоящият състав намира, че разпореждането за издаване в негова полза на изпълнителен лист за сумата 3 717,20 лв, представляваща 1/3 част от общо присъдените разноски в размер на 11 151,60 лв  е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на спора, в полза на ответната страна следва да се присъдят разноски в размер на 360 лв съобразно с представеното доказателство за заплащане на адвокатско възнаграждение по договора за правна помощ и съдействие.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2563/10.04.2018 год по гр.д. № 1568/2015 год на Окръжен съд Варна.

ОСЪЖДА Д.В.М. с ЕГН ********** да заплати на Д.Б.Ч. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 360 лв.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                  2.