О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

427

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …30 .06.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№281/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.И.Д. против определение №267/24.03.2014г. /допусната е в титулната част очевидна фактическа грешка при изписване на годината, като действителната такава е 2015г./, постановено по в.гр.д.№82/15г. по описа на Разградски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на С.И.Д. против действия на ЧСИ Драганов, рег. № 762, изразяващи се в отказ на съдебния изпълнител да прек - рати на осн. чл.433, ал.1, т.8 от ГПК и по искане на длъжника образуваното против последния производство по изп.д.№364/08г., както и е прекратено производството по делото като недопустимо.В жалбата се твърди, че обжалва -ното определение е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „ЕОС Файнънс”ООД, гр.Хамбург, Германия в подаде -ния чрез процесуален представител отговор поддържа становище за неоснова -телност на жалбата и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№82/15г. по описа на РОС, гр.о. е образувано по подадена от С.И.Д. /длъжник в изпълнителното производство/ жалба вх.№1959/24.02.2015г. против действие на ЧСИ Деян Драганов с рег.№ 762 и район на действие-ОС Разград по изп.д.№20087620400364 - отказ на ЧСИ, обективиран в протокол от 17.02.2015г., да прекрати изпълнителното производство.В жалбата се твърди, че действието е незаконосъобразно по изложените в същата съображения, като се претендира да бъдат отменено.

Взискателят „ЕОС Файнънс”ООД гр.Хамбург, Германия чрез процесуален представител е депозирал писмени възражения по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваните действия.

Изпълнителното производство е образувано на 28.12.2007г. въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№1025/07г. по описа на РС-Разград, с който С.И.Д. е осъден да заплати на „Обединена българска банка”АД посочените в листа суми, под №20077630400214 по описа на ЧСИ Светослав Савов, рег. №763, а впоследствие преобразувано под №20087620400364 по описа на ЧСИ Деян Драганов с рег.№762.

На 28.05.2012г. е депозирана молба, с която ЧСИ е уведомен, че с договор за прехвърляне на вземания от 31.10.2011г. взискателят „Обединена българска банка”АД е цедирал вземанията си по изпълнителното дело на „ЕОС Файнънс” ООД, гр.Хамбург, Германия, действащ чрез упълномощения си представител „ЕОС Матрикс” ООД, гр.София.След конституирането му в изпълнителното производство на осн.чл.429, ал.1 от ГПК като взискател „ЕОС Файнънс”ООД е подавало чрез процесуален представител множество молби до ЧСИ за извършване проучвания на имуществото на длъжника, каквито и проучвания са извършвани чрез справки от НАП, ТД-Варна и ОД на МВР-Сектор „Пътна полиция”, както и за предприемане на принудително изпълнение върху устано- веното имущество.

С молба от 16.02.2015г. длъжникът чрез процесуалния си представител е поискал от ЧСИ прекратяване на изп. дело поради наличието на предпостав -ките на чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, като с обжалваното действие от 17.02.2015г. ЧСИ е отказал. 

Действията на съдебния изпълнител, които длъжникът в изпълнителното производство разполага с възможността да обжалва, са лимитативно изброени в чл.435 от ГПК.Отказът на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство не е в обхвата на действията, подлежащи на обжалване от длъж -ника по реда на чл.435 от ГПК, предвид което и подадената жалба против това действие е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Самото прекратяване на изпълнителното производство е дейс- твие, което може да обжалва взискателят - чл.435, ал.1 от ГПК, но не и длъж -никът.В случай, че страната счита, че е настъпило прекратяване на изпълни -телното производство ex lege при наличието на предпоставките, предвидени в чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, то средствата й защита, предвидени в закона са дру -ги.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че в конкретното изпълнително производство не е имало период от две години, в който взиска -телят/както първоначалният, така и частният му правоприемник/ да не е поискал извършването на изп.действия.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посоченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на Разградски окръжен съд обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №267/24.03.2014г. /допусната е очевидна фактическа грешка при изписване на годината, като действителната такава е 2015г./, постановено по в.гр.д. №82/15г. по описа на Разградски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: