ОПРЕДЕЛЕНИЕ 347

гр. Варна, 26.05.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 281/16г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Н.Г.Х. и В.Р. Хасанова и двамата от гр. Шумен, кв. „Дивдядово”, ул. „Ал. Димитров”, № 5 срещу разпореждане № 306/06.04.16г., постановено по гр.д. 540/2014 г. на Окръжен съд-Шумен, с което е върната подадената от двамата жалбоподатели въззивна жалба с вх. № 1350/14.03.16г. срещу решение № 41/16.02.16г. по гр.д. № 540/14г. на ШОС. Поддържа се, че разпореждането следва да се отмени изцяло, тъй като никъде в предхождащото го разпореждане № 224/14.03.16г., с което съдът е дал указания за представяне на документи за внесена ДТ, не е посочено по коя банкова сметка, ***ксите.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна – КОНПИ чрез процесуален представител, която поддържа, че жалбата е неоснователна. Посочено е, че всички банкови сметки, по които се превеждат суми във връзка със съдебни производства, са обявени в сайтовете на съдилищата и са публично достояние на всички заинтересовани. Претендира се разпореждането да бъде потвърдено.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С разпореждане № 224/14.03.16г. по гр.д. № 540/14г. на ШОС, съдията-докладчик е оставил без движение подадената в срока за въззивно обжалване жалба от Н.Г.Х. и В.Р. Хасанова, давайки им 1-седмичен срок от получаване на съобщението, да представят по № на делото, в деловодството на ШОС, вносни бележки за внесена ДТ по сметка на Апелативен съд-Варна, в размер на: за Н. Г. Х. – 5886.42лв. и за В. Р. А. – 688.22лв., като в платежните документи изрично като основание за плащането да е посочено, че същите са внесени за обжалване на решението, постановено по гр.д. № 540/14г. на ШОС. Указана е и последицата при неизпълнение на указанието – жалбата ще бъде върната. На всеки от въззивниците е било връчено съобщение с пълния текст на указанията на разпореждането, които съобщения са получени от пълнолетната им дъщеря Неолина Николова Христова на 25.03.16 г. /относно пълнолетието – виж ЕГН на лицето в материалите по делото – р. на 10.05.1993г./.

В указания от съда срок, изтекъл на 01.04.16г. вкл., въззивниците не са изпълнили дадените от съда указания, поради което и с обжалваното разпореждане № 306/06.04.16г. въззивната им жалба законосъобразно е върната. Не могат да бъдат споделени оплакванията на частните жалбоподатели за непълнота на указанията поради непосочване на банка, банков код и банкова сметка, ***зивното обжалване ДТ. Това е така, защото тези данни са публично оповестени /на интернет страницата на Апелативен съд-Варна/ и служебно известни или достъпни и за банковите служители в страната /аргумент за което е и внасянето на ДТ от 15лв. на 05.05.16г. от частните жалбоподатели по сметката на ВАпС без изрично указание на първоинстанционния съдия относно банка, банков код и сметка на въззивния съд/. Обжалваното разпореждане следва да бъде потвъдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 306/06.04.16г., постановено по гр.д. 540/2014 г. на Окръжен съд-Шумен, с което е върната подадената от Н.Г.Х. и В.Р. Хасанова и двамата от гр. Шумен, кв. „Дивдядово”, ул. „Ал. Димитров”, № 5 въззивна жалба с вх. № 1350/14.03.16г. срещу решение № 41/16.02.16г. по гр.д. № 540/14г. на ШОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателите, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: