О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 361/26.6.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на двадесет и шести юни, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 281 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частни жалби, подадени от „З. п.“ ЕООД - Варна и от „И.-1“ ООД - Варна срещу определение № 215/23.04.2018 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е прекратено производството по в.ч.т.д.№ 96/18 г. Оплакванията в двете частни жалби са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подадени писмени отговори представляващият „С.с.“ ЕООД - Варна оспорва частните жалби и изразява становище за правилност на обжалваното определение.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. Разгледани по същество, те са неоснователни.

Производството пред Окръжен съд – Добрич е образувано по  частни жалби, подадени от „З. п..“ ЕООД - Варна и „И.-1“ ООД - Варна срещу определение № 90/11.01.2018 г. по ч.гр.д.№ 237/2018 г. на ДОС, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск от „Сочи стар“ ЕООД- Варна чрез спиране на изпълнението по изп.д.№…..0, срещу парична гаранция в размер на 3000 лв.

Въз основа на доказателствата по делото, правилно съдът е приел, че частните жалби са подадени след изтичането на преклузивния срок по чл.396 ал.1 от ГПК.

Безспорно е, че срокът за обжалване на определението за допускане на обезпечение за ответника започва да тече от датата на връчване на съобщението от съдебния изпълнител за допуснатото обезпечение.

Съдът е обсъдил приложеното заявление от пълномощника на „З. п.“ ООД, подадено на 26.02.2018 г., въз основа на което е получено удостоверение № 1795/26.02.2018 г. за спирането на изпълнението по изпълнителното дело и е направил правилен извод, че срокът за обжалване е изтекъл на 08.03.2018 г. Видно от пощенското клеймо на плика, жалбата е подадена на 09.03.2018 г.

От доказателствата по делото се установява, че с молба от 26.02.2018 г. пълномощникът на „И. 1“ ЕООД е поискал запознаване  и получаване на копие от документи по ч.гр.д.№237/2018г., вкл. и от обжалваното определение, поради което срокът, започнал да тече на 27.02.2018 г., е изтекъл също на 08.03.2018 г. Отбелязването на съдебното деловодство върху частната жалба е с дата 09.03.2018 г. – след изтичане на срока за обжалване.

Въз основа на тези доказателства, правилен е извода за  недопустимост на частните жалби поради подаването им след изтичане на срока за обжалване.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

  

                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 215/23.04.2018 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е прекратено производството по в.ч.т.д.№ 96/18 г.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                         2.