Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  Р Е Ш Е Н И Е

№87

гр. Варна,

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на 30.07. 2019 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 281/2019 год. по описа на Апелативен съд - гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е по чл. 250 от ГПК.

Образувано е по молба вх. № 3571/17.06.2019 год., депозирана от Н.Н.П. и Н.Я.П., чрез адв. В.Ж., с искане за допълване на решение № 68/14.06.2019 год. по в. ч. гр. д. № 281/2019 год. на Апелативен съд – гр. Варна в частта за прилагане на изп. дело в оригинал, както и за произнасяне по всички възражения в жалбата,

В срока по чл. 250, ал. 2 от ГПК не са постъпили отговори от насрещните страни.

Съставът на Апелативен съд по искането за допълване на решението намира следното:

За да бъде налице основание за допълване на решението по реда на чл. 250 от ГПК е необходимо съдът да не се е произнесъл по цялото искане, какъвто не е настоящият случай. С решението си Апелативен съд – гр. Варна се е произнесъл по цялото искане и е потвърдил решение № 354/21.03.2019 год. по в. гр. д. № 34/2019 год. по описа на Окръжен съд – гр. Варна, с което е отменен разделителният протокол от 15.06.2018 год. по изп. дело № 20148070400366 по описа на ЧСИ – Н. Д., рег. № … и e разпоредено ново разпределение.

Вън от горното и само за пълнота на изложението, следва да се посочи, че съдът не дължи произнасяне с отделен диспозитив по всяко едно от оплакванията. Поради това и неразглеждането на всички заявени оплаквания е основание за неправилност на решението, която следва да бъде заявена и преценявана по реда на инстанционния контрол /арг. чл. 463, ал. 2 от ГПК/ и не представлява основание за неговото допълване по реда на чл. 250 от ГПК.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че не е налице непълнота в произнасянето, поради което молбата по чл. 250 от ГПК се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното съдът

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх. № 3571/17.06.2019 год., депозирана от Н.Н.П., ЕГН: ********** и Н.Я.П., ЕГН: ********** с искане за допълване на решение № 68/14.06.2019 год. по в. ч. гр. д. № 281/2019 год. на Апелативен съд – гр. Варна по реда на чл. 250 от ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

       2.