Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№68

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 14.06.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 281/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Н.Н.П. и Н.Я.П. чрез адв. В.Ж. *** срещу решение № 354/21.03.2019 год по в.гр.д. № 34/2019 год на Окръжен съд Варна, с което е отменен разпределителен протокол от 15.06.2018 год по изп.д. № ….. по описа на ЧСИ Н. Д., рег.№ …, като вместо него съдът разпоредил ново разпределение на сумите по изп.д. Частните жалбоподатели са изложили доводи за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, изразяващи се в отказа на съда да изиска оригинала на изпълнителното дело, както и в постановяване на ново разпределение, за което съдът не разполага с компетентност. Решението не е обжалвано в частта, с която е отменен разпределителния протокол, което е изрично заявено от жалбоподателите в подадената допълнителна молба за уточняване на петитума, а самият петитум е за връщане на делото на частния съдебен изпълнител, който следва да извърши ново разпределение.

Не е постъпил отговор на частната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 463 ал.1 от ГПК препраща към чл. 278 от ГПК относно процесуалния ред, приложим при разглеждане на жалбите срещу разпределението на сумите, извършено от съдебния изпълнител. Това означава, че ако обжалваният акт бъде отменен, съдът сам решава спора по същество. В настоящия случай при разглеждането на жалбата съдът е назначил съдебно-икономическа експертиза, въз основа на заключението по която е направил извод за неправилност на извършеното от съдебния изпълнител разпределение. Действайки като инстанция по същество и в рамките на своята компетентност, съдът сам постановил ново разпределение. Частните жалбоподатели не са изразили несъгласие с реда и размера на удовлетворяване на вземанията, постановени с обжалваното решение, но считат, че това следва да бъде извършено от съдебния изпълнител след отмяната на разпределителния протокол от съда. Това становище не може да бъде споделено. Съдебната практика няма колебания по въпроса, че разпределението не е изпълнителен способ, а само акт на съдебния изпълнител, с който се определя редът за удовлетворяване на вземанията между отделните кредитори в зависимост от наличието на привилегиите по чл.136 от ЗЗД, както и техния размер. Тази функция на разпределението налага и режима за проверка законосъобразността на акта, с който то е извършено, при пълен въззив /за разлика от контролно-отменителния характера на защитата по чл. 435 и сл. от ГПК/. Както беше посочено по-горе, и с оглед изричната препращаща норма на чл. 463 ал.1 от ГПК, в тези случаи съдът сам решава тези въпроси по същество, като изготвя ново разпределение.

При липсата на конкретни доводи във връзка с законосъобразността на самото разпределение, размера на сумите и поредността на удовлетворяване на кредиторите, приети в обжалваното решение, настоящият състав намира подадената жалба за неоснователна. Решението не е опорочено и от отказа на съда да изиска оригиналното изпълнително дело, тъй като жалбоподателите не са твърдяли, не го твърдят и сега, несъответствие между приложеното копие от делото и самото оригинално изпълнително дело.

Водим от горното съдът

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 354/21.03.2019 год по в.гр.д. № 34/2019 год на Окръжен съд Варна, с което е отменен разпределителен протокол от 15.06.2018 год по изп.д. № 20148070400366 по описа на ЧСИ Н. Д., рег.№ …, като вместо него съдът разпоредил ново разпределение на сумите по изп.д.

Решението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 463 ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.