ОПРЕДЕЛЕНИЕ

409

Гр. Варна, 24.06.2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 24.06. през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 282 по описа за 2014-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Настоящото производство е образувано по частна жалба на Д.П.Г.,***, срещу определение № 77/24.04.2014 год. по гр.д. 111/2014 год. на ОС Силистра, с което е прекратено производството по жалба на г-жа Г. в качеството й на длъжник срещу действията на ЧСИ № 767 по изп.д. 20137670400820, изразяващи се в публична продан и постановление за възлагане на недвижим имот, апартамент в гр. Силистра, ул. «Добруджа» №4, ет.6, ап.11.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и делото да се гледа по същество с произнасяне на решение. Излага се в жалбата, че съдът е пропуснал да вземе предвид, че се атакува не само насрочването на публичната продан, но и постановлението за възлагане, което следва да промени изводът за недопустимостта на производството.

Насрещните страни «Райфайзенбанк /България/» ЕАД, гр. София, ЕИК 831558413, и П.М.М. са изразили становище ЗА НЕОСНОВАТЕЛНОСТ НА ЧЖ.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалба срещу действията на ЧСИ Георги Г. с рег.№ 767 по изп. д. № 20137670400820, изразяващи се в постановление за възлагане на недвижим имот. Изложени са доводи, че всички действия на ЧСИ по насрочване и извършване на публична продан са порочни, поради неспазване на задължението на ЧСИ по чл. 487, ал.2 ГПК за пуликуване на съобщеието за проданта в интернет. Фомулираният петитум също е отмяна на всички действия след насрочване и извършване на публичната продан.

Насрещната страна – взискател „Райфайзенбанк” АД, гр. София, е оспорила допустимостта и основателността на жалбата.

П.М.М., купувач в публичната продан, също е оспорила допустимостта и основателността на жалбата.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

Никое от посочените обжалвани действия не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските.

Не е налице и хипотезата на ал.3 на чл. 435 ГПК – постановлението за възлагане може да се атакува от длъжника само, ако се твърдии, че наддаването не е извършено надлежно или имотът не е възложен по най-високата предложена цена. В случая тези две хипотези не се твърдят.

Твърди се само ненадлежно разгласяване на публична продан по интернет като порок на всички последващи изпълнителни действия, тъй като длъжникът живеел в чужбина. Такъв порок, обаче, не е възведен като основание за жалба от длъжника по чл. 435 ГПК. А за защита на правата на длъжниците, живеещи в чужбина, същите биха могли да ангажират процесуален представител или друга допустима от закона форма на защита на триторията на РБ.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба не подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 77/24.04.2014 год. по гр.д. 111/2014 год. на ОС Силистра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: