О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 391/5.7.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на пети юли, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 282 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Д.Е.К. и А.Ж.К.,*** срещу определение № 1171/28.04.2017 г. по гр.д.№ 2469/14 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение молба вх. № 7836/17.03.2017 г. за разрешаване на плащания на техни задължения към НАП по ревизионни актове, описани в нея - от сума, върху която е наложен запор с определение № 484/18.07.2014 г. по ч. гр. д. № 480/2014 г. на ДОС, понастоящем в държане на КОНПИ, по чл. 40, ал. 1 ЗОПДНПИ. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване по подадената молба.

В подаден писмен отговор пълномощникът на представляващия КОНПИ изразява становище за правилност на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Подадена е молба вх. № 7836/17.03.2017 г. от пълномощника на ответниците за разрешаване на плащания на техни задължения към НАП по ревизионни актове, подробно описани в нея и на други избегнати данъчни задължения, за които не е подадена данъчна декларация или е подадена данъчна декларация, в която е потвърдена неистина или е затаена истина, за което е образувано ДП № 26 по описа за 2016 г. на ОСС при ОП Добрич, пр. № 514/ 2016 г. на ОП Добрич с част от сумата 455 000 лв., върху която е наложен запор с определение № 484/18.07.2014 г. по ч. гр. д. № 480/2014 г. на ДОС, понастоящем в държане на КОНПИ, по чл. 40, ал. 1 ЗОПДНПИ.

Оспорвайки молбата, ищецът сочи, че ответниците притежават недвижими имоти и лек автомобил, описани във възражението. Твърди, че разпорежданията с част от описаните вещи са в полза на свързани лица или цените са занижени и уговорени привидно, като ответниците са направили признание на исковете за разваляне на договори.

От доказателствата по делото е видно, че ДП № 26/16 г. на ОСО при ДОП е образувано срещу неизвестен извършител  и срещу молителите не е повдигнато обвинение.

Цитираните в молбата ревизионни актове не са влезли в сила – образуваното адм.дело № 7334/16 г. пред Върховен административен съд е насрочено за 13.06.2017 г.

За да бъде преценено коя обезпечителна мярка следва да бъде отменена с цел неотложно плащане, следва да бъде установено дали ответниците, чиито задължения следва да бъдат погасени, притежават друго имущество, освен обезпеченото. В рамките на производството по ЗОПДНПИ е било установено имущество, което е извън обекта на претенция на КОНПИ, с част от което ответниците са се разпоредили на занижени цени в хода на производството.

Две от алеаторните сделки, чрез които молителите са придобили недвижими имоти са били развалени по съдебен ред – след направено признаване на иска от тяхна страна, като по този начин те сами са се лишили от притежавано от тях имущество, което е било свободно от запори и възбрани.

Към подадената молба не са представени доказателства за доходите на молителите след предявяване на иска от КОНПИ, с оглед на което е невъзможно да бъде направена преценка за наличието на „неотложна необходимост“ за заплащане на задълженията.

Като споделя изцяло мотивите на първоинстанционния съд, настоящата инстанция прави извод за неоснователност на молбата. Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1171/28.04.2017 г. по гр.д.№ 2469/14 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                         2.