Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 98/08.10.2019г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети септември, двехиляди и деветнадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 283/19 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на В.Б., гражданин на Република Украйна срещу решение № 358/22.03.2019 г. по гр.д.№ 845/16 г. на Окръжен съд - Варна, с което е уважен иска по чл.42 от ЗЗД, предявен от Л.И., гражданин на Руската федерация и е прогласена недействителността на договор, сключен на 07.12.2015 г. с нотариален акт № 167, том II, peг. № 4675, д. № 385 на нотариус peг. № 205 Веселин П., вписан в Службата по вписванията вх. peг. № 28851, акт № 106, том LXXV, д. № 15948/2015 г. за продажба на описаното в диспозитива на решението жилище, идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата, поради липса на представителна власт и договорът не е потвърден. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за отхвърляне на иска.

          В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на ищцата оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

Предявен е иск от Л.Ю.И. срещу В.Б. за прогласяване недействителността на договор, сключен на 07.12.2015 г. с нот. акт № 167, том II, peг. № 4675, д. № 385 на нотариус peг. № 205, вписан в СВ вх. peг. № 28851, акт № 106, том LXXV, д. № 15948/2015 г. за продажба на недвижим имот, подробно описан в исковата молба поради липса на представителна власт у С.С., с правно основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД. Твърденията са, че ищцата не познава С., не се е явявала в кантората на нотариуса за подписване на пълномощно.

Оспорвайки изцяло иска, ответникът твърди наличието на валидно пълномощно, рег. № 567/29.04.2015 г. на частния нотариус Стеблюк от Винницкия градски нотариален окръг в Украйна и декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК, по силата на което пълномощно ищцата е упълномощила С. С. за извършване на сделката.

Приложените по делото писмени доказателства установяват, че на 07.12.2015 г. с нот. акт № 167, том II, peг. № 4675, д. № 385 на нотариус peг. № 205, вписан в СВ вх. peг. № 28851, акт № 106, том LXXV, д. № 15948/2015 г. е сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан в исковата молба. Като продавач по сделката ищцата е участвала чрез пълномощник С.С., който се е легитимирал с пълномощно № 567 на Стеблюк Н. В. частен нотариус от Винницкия градски нотариален окръг, а купувач по сделката е бил ответникът.

За установяване действителността на упълномощителната сделка и предвид твърденията в исковата молба, правилно съдът е изследвал автентичността на положения подпис на ищцата върху приложеното по нотариалното дело в заверен превод пълномощно рег.№ 567/29.04.2015 г. от ищцата, с паспорт № 33 04 238907, издаден от отдела на вътрешните работи на Вятско-полянский район, Кировска област на 30.12.2003 г., за С.С. да продаде жилището /л. 111/.

Настоящата инстанция изцяло споделя мотивите на съда, че авторството именно на описаното пълномощно следва да бъде изследвано, тъй като то е било използвано при прехвърлянето на имота, а приложеното на л.219 делото копие от пълномощно не може да бъде изследвано в оригинал.

По делото първоинстанционният съд е назначил две съдебно-почеркови експертизи, които представят заключения, приети от съда за обективно и компетентно дадени, съобразно които подписът на упълномощителя върху пълномощното на л.111 не е положен от ищцата.

Първата експертиза е извършена въз основа на сравнението на подписите на ищцата по нотариалния акт от 2007 г., по актуалния й паспорт и на положените от нея пред вещото лице подписи.

Заключението по втората, допусната от съда съдебно-почеркова експертиза, изготвено въз основа на сравнението с подписа на ищцата по нотариалния акт от 2006 г. /л. 256/ установява също, че подписът на упълномощителя не е положен от ищцата.

Този факт се установява и от заключението на назначената от настоящата инстанция заключение на тройната СГЕ, прието от съда за обективно и компетентно дадено.

При наличието на установеност относно този факт, следва извод за сключване на процесния договор за покупко-продажба при липса на представителна власт, което е основание за неговата недействителност. Липсват доказателства за последващо потвърждаване на действията от ищцата, поради което искът по чл.42 от ЗЗД е основателен. Обжалваното рлешение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Без значение за изхода на спора са доводите на въззивника относно авторството на декларациите от 2008 г., тъй като по безспорен начин е установено, че пълномощното за сделката не е подписано от ищцата.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено, като въззивникът следва да заплати на въззиваемата сумата от 2575 лева – разноски по водене на делото пред настоящата инстанция, тъй като възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно, а претендираният хонорар е в минималния размер по Наредба № 1.

По изложените съображения, Варненският апелбативен съд

 

Р        Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 358/22.03.2019 г. по гр.д.№ 845/16 г. на Окръжен съд – Варна.

ОСЪЖДА В.Б., гражданин на Украйна, роден на *** г., с постоянен адрес: Украйна, адрес за призоваване: гр. Варна, КК "Св. Св. Константин и Елена", КК "Слънчев ден" ж. к. "Порт Палас", ет. 10, ап. *, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Ю.И., гражданин на Руската федерация, родена на *** ***, дом 15, квартира **, чрез пълномощника адвокат Д.П. ***, сумата от 2575 /две хиляди петстотин седемдесет и пет/ лева разноски за настоящата инстанция, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.