О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 356/25.6.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на двадесет и пети юни, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                              ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 284 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против определение от с.з. на 28.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 230/17 г. на Окръжен съд – Търговище и са присъдени разноските по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

В подаден писмен отговор въззиваемите изразяват становище за правилност на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Съобразно § 5 /Доп. - ДВ, бр. 20/ 2018 г., в сила от 06.03.2018 г./ от  ЗПКОНПИ, неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства във връзка с отменените Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват по досегашния ред от Комисията и приложимият закон в настоящото производство е ЗОПДНПИ /отм./.

Предварителната проверка по чл. 21 ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./ се извършва с цел установяване на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, от което да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито. Проверката започва с акт на директора, след уведомление или сигнал по чл. 21 - 24 от закона и е ограничена във времето, доколкото засяга сериозно правната сфера на проверяваното лице.  Съобразно чл. 27 ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ /отм./  продължителността й е до една година, с възможност за еднократно удължаване на срока с 6 месеца. Следователно, максимално определеният в закона срок е една година и шест месеца и има характера на преклузивните срокове /р.№ 323/18.01.2018 г. по гр. д.№ 5291/2016 г.,  ВКС, IV г.о./.

Макар произнасянето в цитираното решение на ВКС да е по първия отменен закон, доводите са относими и към втория отменен закон.  Практика на ЕСПЧ по приложението на чл. 6 от ЕКЗПЧОС изрично сочи, че всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито имущество по пътя на гражданския иск на държавата спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговаря на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност /р.№ 13/13.10.2012 г. по к.д. № 6/2012 г. на КС/. Ако се приеме, че срокът за проверката по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ и по чл. 27, ал.1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./ не е преклузивен, а инструктивен, би се стигнало до нарушаване на критериите за законоустановеност и пропорционалност - органите на Комисията биха могли неограничено във времето да осъществяват разширените си правомощия и неограничено във времето – извън законоустановения разумен срок да въздействат неблагоприятно на правната сфера на проверяваните лица и те да търпят съществени ограничения, без произнасяне по същество.

  В конкретния случай, уведомлението от РП - Омуртаг е регистрирано с УВ - 1336/11.09.2014 г., т.е. едногодишният срок по чл.27, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ е изтекъл на 11.09.2015 г. Дори срокът да е бил продължен по реда на чл.27, ал.2 от закона, крайният момент на  проверката е до 11.03.2016 г., а решение № 281 на КОНПИ е постановено едва на 28.06.2017 г. Предвид факта, че решението на КОНПИ е постановено след изтичане на преклузивния срок по чл.27, ал.1-2 от закона, следва извод за преклудираност на материалното право за отнемане от ответниците на описаното имущество, поради което искът по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ е недопустим.

  Обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от с.з. на 28.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 230/17 г. на Окръжен съд – Търговище.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

                                                                           2.

                                                                      /с особено мнение/