ОПРЕДЕЛЕНИЕ 380

гр. Варна, 05.06.2014г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                             ИВАН ЛЕЩЕВ

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 285/14г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на С.Г.С. *** срещу определение725/05.03.2014г., постановено по гр. д. 2457/2011г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото по отношение на частната жалбоподателка поради оттегляне на иска от ищеца против нея. Счита се, че определението в обжалваната му част е неправилно и незаконосъобразно, както и недопустимо, тъй като не може при предявен иск за солидарно осъждане на двама ответници, да се направи отказ на иска против единия ответник, а оттегляне против другия ответник. С оглед твърденията относно механизма на причиняване на вредите на ищеца от двамата ответници, то при отказ против единия ответник следва да се приеме, че има отказ и против втория или да се приеме, че с подадената молба за десезиране на съда, всъщност се правят уточнения на иска, показващи, че нередовностите на исковата молба не са отстранени и производството по същата е следвало да се прекрати. Сочи се, че на жалбоподателката не е съобщен резултата от обжалване на определение на ВОС, с което е отказано привличането на процесуалния представител на ищеца като трето лице-помагач на страната на ответниците. Претендира се от настоящия съд да се укаже на ищеца да заяви дали прави отказ от иска си и против ответницата С. или делото да продължи, а отказът против ответника С. да се цени като признание, че предявеният иск е неоснователен против С..

В предвидения срок е депозиран отговор от Н.Г.С. чрез адв. Ел. М., с който частната жалба е оспорена като неоснователна. Счита се, че ищецът разполага с правото да насочи иска си срещу когото прецени, респективно да извърши преценка с какво процесуално действие да десезира съда с правния спор и дали да запази възможността да заяви претенцията си с нов иск. Направените с частната жалба искания са недопустими и следва да се оставят без уважение, а атакуваното определение да бъде потвърдено.

Насрещната страна Г.И.Г. *** не е депозирал отговор на частната жалба.

            Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а по същество неоснователна, поради следното:

След като е била осъществена процедурата по чл. 131, ал. 1 от ГПК, ВОС с определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 31.01.14г., е съставил проект на доклад по делото със съдържанието му указано по чл. 146 от ГПК и е насрочил делото за първото открито с.з. за 21.03.14г. по предявения от Г.И.Г. против С.Г.С. и Н.Г.С. иск за заплащане солидарно сумата 42 324.92 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от тях чрез водене от името на ищеца без представителна власт на арбитражно дело № 2/2002 г. на АЦ при ЦРИ – Варна; получаване на изпълнителен лист от 13.12.2002 г., издаден от СГС I VI-10 търговско отделение; завеждане на изпълнително дело № 201108080400064 на частен съдебен изпълнител Захари Димитров рег. № 808; изплащане без съгласие на ищеца в полза на Светозар Чорбаджиев на суми по изпълнителни дела №№ 4031/2008 г., 4032/2008 г., 12024/2008 г. и 12025/2008 г., всички на съдебно изпълнителна служба при ВРС - V район; сключване без съгласието на ищеца на споразумение с Чорбаджиев за извънсъдебно уреждане на спора по същите изпълнителни дела, по чл. 45 ЗЗД, с присъждане на разноски.

С молба от 20.02.14г. ищецът е направил изявление, че на 18.02.14г. е сключил споразумение с ответника Н.С. и въз основа на същото е заявил, че прави пълен отказ от иска си против този ответник. По отношение на ответницата С. Г. С. е заявил, че на осн. чл. 232 от ГПК оттегля предявения иск. В изпълнение на дадените от ВОС указания ищецът с молба от 05.03.14г. е уточнил, че извършените с молбата от 20.02.14г. две процесуални действия по отказ и оттегляне на иска са лично негови и не засягат дадени от него права на адв. Вл. Кънчев. Поради това е отправено искане да се продължи производството по делото съобразно процесуалните действия на ищеца от 20.02.14г.

С обжалваното определение от 05.03.14г. съдът е прекратил производството по делото поради отказ от иска срещу Н.Г.С. , на осн. чл. 233 от ГПК и оттегляне на иска срещу С. Г. С., на осн. чл. 232 от ГПК.

Настоящият състав на съда намира, че предявената от ищеца претенция за солидарно осъждане на ответниците за обезщетение на вреди от непозволено увреждане, при твърдения за съвместното причиняване на вредите от ответниците, не влияе на възможността за предприемане от ищеца на различни процесуални действия по десезиране на съда с предявената претенция спрямо всеки от ответниците. Това е така, защото солидарните длъжници са обикновени другари и всеки от тях действа самостоятелно /чл. 216, ал. 1 от ГПК/ и по аргумент за обратното от чл. 216, ал. 2 от ГПК - оттеглянето, отказът, изменението на иска, съдебната спогодба могат да станат само спрямо някой от другарите. Достатъчно е, както и в случая, оттеглянето да е действително и да е извършено от самия ищец, а ако то е до приключване на първото заседание по делото  - това става без съгласието на ответника.

След като са били налице предпоставките на чл. 232 от ГПК – налице е надлежно десезиране на съда с претенцията спрямо обикновен другар, делото по отношение на този ответник подлежи на прекратяване поради оттегляне на иска, като е без значение предприетото десезиране чрез отказ от иска спрямо другия обикновен другар.

Определението в обжалваната му част е законосъобразно и подадената против същото частна жалба следва да се остави без уважение.

С оглед цената на предявения иск, настоящото определение подлежи на обжалване при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.Г.С. *** срещу определение725/05.03.2014г., постановено по гр. д. 2457/2011г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото по отношение на С.Г.С. *** поради оттегляне на иска от ищеца против нея, на осн. чл. 232 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: