О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

395/20.06.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20 06.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№285/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по частна жалба вх. №8867/24.03.2016г., подадена от В.П.Д. чрез процесуалния му представител адв.М.Д. против разпореждане №2251/14.03.2016г., пос -тановено по в.гр.д.№2282/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната частна жалба вх.№7018/10.03.2016г., подадена от В.П.Д. против раз- пореждане №1709/23.02.2016г., постановено по в.гр.д.№2282/15г. по описа на ВОС. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, т.к. съдът е посочил, че се връща частна жалба против негово разпореждане, с което се оставя без разглеж -дане молба на В.Д. за допълнително продължаване на срока за дообра -ботване на подадено изложение на основания за допускане на касационно обжалване, докато в действителност се връща частна жалба, подадена против разпореждане на съда, с което се връща подадената от страната касационна жалба и така се прегражда по-нататъшния ход на делото.

            Производството по в.гр.д.№2282/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по по -дадена въззивна жалба от В.П.Д. против решение №147/ 08.01.2015г./поправено с решение №2395/27.05.2015г./, постановено по гр.д.№2875/ 14г. по описа на ВРС, XLI състав, с което е отхвърлен предявеният от него против М. Атанасова Д. иск с пр.осн. чл.23, ал.3 от СК.

С решение №1898/19.11.2015г., постановено по в.гр.д.№2282/15г. по описа на ВОС, е потвърдено решение №147/08.01.2015г./поправено с решение №2395/27.05. 2015г./, постановено по гр.д.№2875/14г. по описа на ВРС, XLI състав.

Против така постановеното решение е подадена от В.П.Д. касационна жалба вх.№38664/30.12.2015г.Същата е оставена без движение за отст- раняване на нередовности /представяне на изложение на основания за допускане на касационно обжалване и държавна такса/ с разпореждане №35/04.01.2016г., получено от процесуалния представител на страната на 12.01.2016г.

С молба вх.№1857/21.01.2016г., подадена в срок по пощата на 19.01.2016г./както и всички молби по делото от въззивника са подавани по пощата/, В.Д. чрез процесуалния си представител е поискал да бъде продължен срокът за изпълнение разпореждането на съда от 04.01.2016г.

С разпореждане №712/26.01.2016г. срокът е удължен с две седмици, считано от изтичане на предходния/19.01.2016г./, т.е. с начало на срока от 20.01.2016г.

С молба вх.№2407/26.01.2016г. страната е представила доказателства за внесена държавна такса и е поискала ново продължаване на срока по изложените в молбата причини.

С разпореждане №861/28.01.2016г. съдът е продължил срока с още две седмици, започващи да текат от изтичане на предходно определения срок, т.е. считано от 03. 02.2016г.

С молба вх.№3368/03.02.2016г. страната е изпълнила дадените й указания, като е представила изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, както и в молбата е релевирала допълнителни оплаквания за нищожност, недо -пустимост и неправилност на решението на ВОС.

С разпореждане №1109/05.02.2016г. съдът е приел, че нередовностите на каса - ционата жалба са отстранени и е разпоредил да се изпрати препис за отговор на насрещната страна.Преписът е получен на 22.02.2016г. и насрещната страна е депозирала на 21.03.2016г. отговор по касационната жалба.

С молба вх.№5185/19.02.2016г./подадена по пощата на 17.02.2016г., т.е. в рамки - те на продължения от съда срок/ В.Д. чрез процесуалния си представител е посочил, че е узнал, че срокът му е повторно продължен от съда и процесуалният му представител е имал желание да го използва, за да продължи да работи по изложението си, но е била възпрепятствана поради получени физически травми, като моли срокът да бъде отново продължен.

С разпореждане №1709/23.02.2016г. съдът е оставил без разглеждане молба вх.№5185/19.02.2016г. за допълнително продължаване на срока за дообработване на подаденото изложение на основания за допускане на касационно обжалване, приемайки, че е недопустима.

За това разпореждане на съда страната е уведомена чрез процесуалния си пред -ставител със съобщение, получено на 01.03.2016г.Поради допусната грешка обаче в деловодството на съда в самото съобщение е напечатан текст, който е различен от текста на обявеното разпореждане №1709/23.02.2016г., а именно напечатано е, че се оставя без разглеждане молба вх.№1857/21.01.2016г., депозирана от адв.М. Д. като пълномощник на В. Д. за продължаване на срока за отст -раняване на нередовностите на касационна жалба вх.№38667/30.12.2015г., както и че се връща касационна жалба вх.№38667/30.12.2015г. срещу решение №1898/ 19.11.2015г. по гр.д.№2282/15г. по описа на ВОС.

Подобно разпореждане не е било постановявано по в.гр.д.№2282/15г. по описа на ВОС, доколкото видно е, че към датата 23.02.2016г. съдът първо е уважил молба вх.№1857/21.01.2016г.  с разпореждането си от 26.01.2016г. и второ е приел, че са отстранени нередовностите на касационната жалба и на 05.02.2016г. е разпоредил да се изпрати препис от жалбата на насрещната страна.Предвид така полученото обаче съобщение страната е подала частна жалба вх.№7018/10.03.2016г./подадена в срок по пощата на 08.03.2016г./, считайки, че с разпореждане №1709/23.02.2016г. се връща подадената от нея касационна жалба на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК като се приема, че страната не е отстранила нередовносите й, както и, че не се уважава молбата й от 21.01.2016г., която от своя страна тя е депозирала в срок, подавайки я по пощата на 19.01.2016г.С обжалваното разпореждане №2251/14.03.2016г. ВОС, след като е приел, че разпореждане №1709/23.02.2016г. е акт, който не подлежи на обжалване, е върнал частната жалба.

Видно от гореизложеното е, че подадената от страната касационна жалба вх.№ 38664/30.12.2015г. не е върната, напротив, същата е администрирана и изпратена за произнасяне на Върховен касационен съд на 13.05.2016г./от последния и е изпратена на ВАпС за произнасяне частна жалба вх.№8867/24.03.2016г./.

Предвид обстоятелството, че с обжалваното разпореждане е върната подадена частна жалба, която не е против разпореждане на съда за връщане на касационна жалба, т.к. такова не е било постановявано, производството по настоящото дело е било оставено без движение с дадени указания до страната да посочи правния си интерес от подадената частна жалба доколкото единствените развити от нея оплаквания в жалбата са именно по повод твърденията й, че с обжалвания акт се прегражда по-нататъшният ход на подадената от нея касационна жалба.В рамките на дадения срок, изтичащ на 13.06.2016г., а и понастоящем страната не е изпълни -ла указанията.Съдът приема, че предвид така допуснатата грешка в деловодството на ВОС, подавайки настоящата частна жалба страната е била с убеждението, че същата е против акт на съда, с който се връща частна жалба против разпореждане на съда за връщане на подадената от нея касационна жалба. Доколкото подобен акт, както се изложи по-горе, не е бил постановяван по делото, съответно не е налице преграждане на по-нататъшния ход на подадената касационна жалба, която и е изпратена за произнасяне на ВКС, съдът приема, че подадената частна жалба вх.№8867/24.03.2016г. е лишена от правен интерес за страната, с оглед което обра- зуваното по нея производство пред ВАпС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№285/16г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

След евентуалното влизане в сила на настоящото определение делото да бъде върнато на Върховен касационен съд за произнасяне по касационна жалба вх.№ 38664/30.12.2015г., подадена от В.П.Д..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: