О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 360/26.6.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на двадесет и шести юни, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 285 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на „Ч.– Й.“ ООД – Шумен против определение № 170/3.05.2018 г. по в.гр.д.№ 115/18 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх. № 02287/08.03.2018 г. срещу сметка за размера на дълга по изпълнението, обективирана в удостоверение за размера на дълга от 01.03.2018 г. по изп. дело № ….. на ЧСИ Я. Д., с рег. № …, с район на действие ОС – Шумен и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Становище по частната жалба не е подадено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Видно е от доказателствата по делото, че жалбоподателят е длъжник по изп. д. №…. на ЧСИ Я.Д.а, образувано по молба от „С. Г” ЕООД – Шумен, а на 02.11.2017г., на осн. чл. 458 от ГПК, по делото е присъединена и държавата за дължимите от длъжника публични вземания към 31.10.2017 г.

По повод съдържащо се във възражение от 20.11.2017 г. искане от длъжника до ЧСИ да бъде уведомен за размера на непогасените суми с посочване на основанието за дължимост и причината, поради което не е прекратено изпълнителното производство по ИЛ от 14.11.2016 г., на 1.03.2018 г. ЧСИ е издал „удостоверение за размера на дълга“, предмет на настоящото производство.

Изцяло правилен е извода на съда, че обжалвания акт на ЧСИ не е от категорията актове, визирани в разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК и ТР № 3/10.07.2017 г. по тълк.д. № 3/2015 г. на ВКС, подлежащи на обжалване,  тъй като няма диспозитивен, а удостоверителен характер.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 435 от ГПК, длъжникът може да обжалва конкретно и лимитативно определени изпълнителни действия на съдебния изпълнител, изразяващи се в: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 от ГПК, определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470 от ГПК, както и в случаите по чл. 486, ал. 2 от ГПК, отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение, както и разноските по изпълнението. Други възможности за обжалване действията на съдебния изпълнител като незаконосъобразни от страна на длъжника не са предвидени.

Правилно съдът е приел, че подадената частна жалба е процесуално недопустима и е прекратил производството по делото, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд 

 

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 170/3.05.2018 г. по в.гр.д.№ 115/18 г. на Окръжен съд – Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.