О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№386

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  12.06.2019г.  в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 285/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Ж.И.Д. срещу определение № 1014/27.03.2019 год по в.гр.д. № 2301/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставено без уважение искането за отвод на съдебния състав. По съображения за незаконосъобразност на определението и нарушаване на правото й на справедлив процес пред независим съд, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и изпращане на делото на ВКС на РБ за определяне на друг съд извън съдебния район на Апелативен съд Варна.

Постъпил е отговор  от ДП БСТ – София, представлявано он изп.директор Д. Г.Д. чрез процесуалния му представител адв. А.Т. М., в което се съдържа становище за недопустимост, респ. неоснователност на частната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че подадената частна жалба е процесуално недопустима.

Съгласно чл. 274 ал.1 от ГПК подлежат на обжалване определенията, с които се прегражда по-нататъшното развитие на процеса, или когато тяхната обжалваемост е предвидена изрично в закон.

Определението, с което съдът се произнася по искането за отвод не подлежи на инстанционен контрол. С него не се прегражда хода на делото, а липсва и изрична правна норма, която да предвижда възможност за обжалване. Страната може да се защити единствено чрез обжалване на съдебния акт по същество в случай, че отказът на съда да се отведе от разглеждане на делото е повлиял върху неговата правилност и законосъобразност.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че частната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по нея – да се прекрати.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 3358/06.06.2019 год, подадена от Ж.И.Д. срещу определение № 1014/27.03.2019 год по в.гр.д. № 2301/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставено без уважение искането за отвод на съдебния състав.

ПРЕКРАТЯВА производството по р.ч.гр.д. № 285/2019 год на Апелативен съд Варна.

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.