ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 386

 

                                   12.07.2013 г.,  гр.Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на дванадесети юли 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

             Председател: М. Дончева

Членове: И.Лещев

  П. Петрова

 

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 286 по описа на Апелативен съд Варна за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 286/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по две въззивни жалби: - вх. № 6994/ 01.03.2013 г., подадена от С.Г.С. и вх.№7683/07.03.2013 г., подадена от З.Б.С. и И.Д.И., двете против решение № 246/15.02.2013 г., постановено по гр.д. № 1392/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е признато за установено в отношенията между В.К.П. и С.Г.С., З. Б.С., И.Д.И., „Глория Груп” ЕООД, представлявано от управителя С.Г.С. и „Топлострой” ЕООД, представлявано от управителя С.Г.С., че С.Г.С., Звездалина Б.С., И.Д.И., „Глория Груп” ЕООД и „Топлострой” ЕООД дължат солидарно на В.К.П. сумата от 55 000 лв., представляваща главница по запис на заповед, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 06.01.2012 г. до окончателното й изплащане, както и направените разноски в размер на 1 336 лв., държавна такса, 7 лв. такса за банков превод и 3 000 лв. адвокатско възнаграждение по заповед за изпълнение на парично задължение, издадена на основание чл.417 от ГПК № 124 от 12.01.2012 г. по ч.гр.д.№ 177/2012 г. на Районен съд гр.Варна, като ответниците са осъдени да заплатят на ищеца разноски в размер на 5 757 лв.

С определение № 337/10.06.2013 г., Варненският апелативен съд е оставил без движение въззивната жалба вх. № 6994/ 01.03.2013 г., подадена от С.Г.С. против решение № 246/15.02.2013 г., постановено по гр.д. № 1392/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд, като е определил на жалбоподателя едноседмичен срок от получаване на съобщението, да представи по делото доказателства за внесена по сметка на Апелативен съд – Варна на сумата от 550 лв., представляваща неплатената разлика до пълния размер на дължимата държавна такса от 1 100 лв.

Със същото определение, съдът е оставил без движение и въззивната жалба вх.№7683/07.03.2013 г. на З.Б.С. и И.Д.И. против решение № 246/15.02.2013 г., постановено по гр.д. № 1392/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд, като е определил на жалбоподателите З.Б.С. и И.Д.И. едноседмичен от получаване на съобщението, да  представят по делото доказателства за внесена по сметка на Апелативен съд – Варна на сумата от 550 лв., представляваща неплатената разлика до пълния размер на дължимата държавна такса от 1100 лв.

Съдът е указал на жалбоподателите, че при неотстраняване на нередовността на въззивните жалби в срока, ще върне жалбите и ще прекрати производството по тях.

Съобщенията с указанията на съда и предупреждение за неблагоприятните последици от непоправянето на въззивните жалби са били връчени редовно на жалбоподателите.

Съобщението на С.С. е връчено на 17.06.2013 г. чрез процесуалния му представител адв. Е. С., като срокът за поправяне на нередовността е изтекъл на 24.06.2013 г. В срока недостатъкът не е бил отстранен - не са били представени доказателства за довнасяне на дължимата такса.

Съобщението на З.С. е било връчено лично на 17.06.2013 г. и срокът й за поправяне на нередовността е изтекъл 24.06.2013 г. Съобщението на И.И. е било връчено чрез процесуалния му представител адв. Р.Н. на 18.06.2013 г. и срокът за поправяне на нередовността за него е изтекъл на 25.06.2013 г. В срока не са били приложени доказателства за доплащане на дължимата държавна такса за въззивното производство.

След като не са били отстранени нередовностите на двете въззивни жалби в срока, е налице хипотезата на чл. 262, ал.2, т.2 от ГПК и жалбите следва да бъдат върнати, а въззивното производство – прекратено.

Молбата с вх. № 3518/27.06.2013 г., допълнена с молба вх. № 3779/11.07.2013 г. от И.И. по чл. 83 от ГПК е била подадена след изтичане на срока за поправяне на недостатъците /срокът е изтекъл на 25.06.2013 г./, поради което същата не подлежи на разглеждане.

С оглед изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 286/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА  въззивните жалби: - вх. № 6994/ 01.03.2013 г., подадена от С.Г.С. и вх.№7683/07.03.2013 г., подадена от З.Б.С. и И.Д.И., двете против решение № 246/15.02.2013 г., постановено по гр.д. № 1392/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Оставя без разглеждане молба вх. № 3518/27.06.2013 г., допълнена с молба вх. № 3779/11.07.2013 г. от И.Д.И. по чл. 83 от ГПК.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: