ОПРЕДЕЛЕНИЕ

420

30__.06.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _30_.06. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА Х.;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

 гр. д. № 286 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от община ДЪЛГОПОЛ, срещу определение  №804/09.03.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 711/2015 год., с която е прекратено производството по подадената жалба от Общината срещу  действията на ЧСИ Захари Димитров № 808 по изп.д. 20148080401654, изразяващи се в обявяване на публична продан на 27 бр. недвижими имоти, представляващи публична общинска собственост, следователно - несеквестируеми. В жалбата се излага, че определението е неправилно. Твърди се, че определението е неправилно и постановено при неправилно тълкуване и прилагане на относимите правни норми. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбата и в тази й част по същество.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна «Б» ООД, гр. Бургас, ЕИК 102977857, която е изразила становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Община Дългопол срещу действията на ЧСИ Захари Димитров, изразяващи се в обявяване на публична продан на 27 бр. недвижими имоти, поради несеквестируемостта им. Обявяването на публичната продан е съобщено на страната на 16.12.2014 год., а жалбата е подадена на 05.01.2015 год., извън едноседмичния законов срок за обжалване на това действие.

Съобразно току-що приетото ТР на ВКС по ТД №2/2013 год.:„Срокът за обжалване при насочване на изпълнението върху вещ започва да тече от връчването на съобщението за насрочване на  проданта. (Несеквестируемостта на потребими вещи се нарушава още с налагането на запора, но това не е основание правото на жалба да се преклудира по-рано – така защита на длъжника би се намалила.) Пропускането на този срок обаче не осуетява правото на длъжника да иска от съдебния изпълнител да прекрати започналата продан преди издаването на постановление за възлагане (съдебният изпълнител не може да оттегли това постановление) или да му върне получената от публичната продан сума преди тя да е получена от кредитора, тъй като съдебният изпълнител може да предпочете да обезщети вредите на участвалите наддавачи в публичната продан, вместо да продължи да уврежда длъжника.

В случая водещият довод за неоснователност на жалбата срещу определението за прекратяване на производството пред ВОС е просрочието на жалбата.

Жалбата е неоснователна, а обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  №804/09.03.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 711/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: