ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

374

 

10.06.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 07.06.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова                              

                          Мария Маринова

                                                                     

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 286 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. №286/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на К.Ш., подадена чрез адв. Б.Д., против решение № 177 от 13.02.2019 г., постановено по гр.д. № 3127/2015 г. по описа на ВОС, с което са отхвърлени, предявените от нея против А.В.Е. – Ш. и „Земеделско стопанство и инвестиции” ЕООД искове с правно основание чл.26 ал.1 пр.1, 2 и 3 и чл.26 ал.2 пр.4 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за цесия от 19.05.2011г., сключен между „Биск“ ЕООД – гр. Варна и А.В.Е. – Ш..

Съдът като извърши служебна проверка намира следното:

Обжалваното решение е постановено, след отмяната с определение № 407 от 11.07.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 293/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, на решение № 229 от 12.02.2018 г. по гр.д.№ 3127/2015 г. по описа на ВОС в частта му, с която е било прекратено производството по исковете по  чл.26 ал.1 пр.1, 2 и 3 и чл.26 ал.2 пр.5 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за цесия и делото в тази част е било върнато на окръжния съд за продължаване на производството. Междувременно, по подадена от К.Б.Ш. чрез процесуалния й представител адв.Б.Д. въззивна жалба против решение №229/12.02.2018г., постановено по гр.д.№3127/ 15г. по описа на ВОС в останалата му част, с която е отхвърлен предявения от нея против А.В.Е. - Ш. иск с пр. осн. чл.108 от ЗС за признаване за установено, че К.Б.Ш. е собственик на ПИ №1694 с площ от 633 кв.м., находящ се в гр.Варна, район „При - морски“, ж.к.“Бриз“, м.„Св. Никола“, с идентификатор 10135.2526.1694, идентичен с ПИ №3056 по плана на м.„Св.Никола“, гр.Варна, пред Варненския апелативен съд е  образувано въззивно производство  по в.гр.д. № 290/2018 г. по описа на ВнАС. Последното е спряно с определение № 412/ 11.07.2018 г. на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване пред първоинстанционния съд на производството по гр.д.№3127/15г. по описа на ВОС в частта му по предявените от К.Б.Ш. искове с пр.осн. чл.26 от ЗЗД. Решението по исковете по чл.26 от ЗЗД е преюдициално по отношение на иска по чл.108 от ЗЗД, като съвместното им предявяване и разглеждане в едно производство предпоставя и съвместното им разглеждане в производството пред въззивната инстанция.

Изложеното налага извода, че настоящото производство следва да бъде прекратено като самостоятелно такова и да бъде присъединено към гр.д. № 290/2018 г. по описа на ВнАС за общо разглеждане на въззивните жалби срещу постановените по гр.д. № 3127/2015 г. по описа на ВОС решения.

С оглед горното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИСЪЕДИНЯВА в.гр.д. № 286/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд към в.гр.д. 290/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд за съвместно разглеждане на въззивните  жалби по  в.гр.д. № 290/2018 г. на ВнАС, като ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 286/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: