РЕШЕНИЕ

 

142

 

гр.Варна, 03.10.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на двадесет и пети септември, двехиляди и тринадесета година в открито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Секретар В.Т.                        

Прокурор Станислав Андонов,

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр. дело № 287/13 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от процесуалния представител на СНЦ „Нова надежда” – Шумен срещу решението на Окръжен съд-Шумен от 9.04.2013 г. по гр.д.№ 623/12 г., с което е уважен иска, предявен от Окръжна прокуратура-Шумен по чл.13, ал.2, вр. с чл.13, ал.1, т.3, б.”б” от ЗЮЛНЦ и е назначен ликвидатор на сдружението. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за отхвърляне на иска.

Прокуратурата на РБ изразява становище за неоснователност на жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск от Прокуратурата на РБ за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „Нова надежда”, на основание чл.13, ал.2, вр. с ал.1, т.3, б.”б” от ЗЮЛНЦ. Твърденията са за извършване на религиозна и социална дейност в нарушение на законите – Закона за вероизповеданията, Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за защита на детето.

Оспорвайки иска, ответното сдружение твърди, че дейността му е осъществявана в съответствие със законовите разпоредби.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Нова надежда”, гр.Шумен е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел към Окръжен съд-Шумен с решение от 17.08.2010 г. по ф.д.№ 40/10 г. с предмет на дейност, подробно описан в решението. С писмо изх.№ 01-1-1/401 от 13.12.2011 г. се установява, че Главно мюфтийство не  е уведомявано за извършвана от сдружението религиозна дейност и не е искано разрешение за това, съобразно законодателството на страната. Със заповед № РД-01-82/1.09.2011 г. на ДАЗД към МС на РБългария е отменена заповедта за издаване на лиценз за извършване на социална дейност, а с последваща заповед № РД-01-1/8.02.2012 г. е отказано издаването на лиценз за предоставяне на социални дейности за деца „Приют”. Изготвеният доклад № 00-06-478/2.07.2012 г., одобрен от Председателя на ДАЗД  установява, че при извършена проверка е било констатирано обитаване на имота на сдружението от лица под 18 годишна възраст, назначен обслужващ персонал и наличие на религиозна литература на турски език. На лицата е предоставян подслон, храна, условия за самоподготовка и обучение в религия.

С наказателно постановление № РД-17-12/25.09.2012 г., влязло в сила на 24.11.2012 г. на сдружението е наложено административно наказание глоба в размер на 7000 лева. По делото са събраните гласни доказателства на свид.Е. А., свид.Л. М., установяващи пребиваване, включващо храна, обитаване и религиозно обучение. Свид. Х. К. твърди, че е живял и се е хранил в сдружението няколко месеца. Свид.М. М. и А. Х. отричат извършването на религиозни образователни дейности, като първият от двамата свидетели твърди, че религиозните книги, намерени при проверката са негови.

При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът приема, че предявеният иск по чл.13, ал.2, от ЗЮЛНЦ, вр. с чл.13, ал.1, т.3, б.”б” от ЗЮЛНЦ е доказан по основание. Ответното сдружение – без да има валидно издаден лиценз за това, е извършвало социална дейност; без да е регистрирано при спазване на чл.27, ал.1 от Закона за вероизповеданията, и без да има право е осъществявал публично практикуване на вероизповедание. Тези нарушения са основание за прекратяване на дейността му.    

Представените пред настоящата инстанция писмени доказателства не променят изводите на съда в тази насока – към момента на постановяване на решението нарушенията на сдружението като основание за прекратяването му, са били факт.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Окръжен съд-Шумен от 9.04.2013 г. по гр.д.№ 623/12 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                   2.