О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

415

ГР. ВАРНА, _24_.06.2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - гражданско отделение, в закрито заседание на …24….. юни през двe хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

        ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

 

като разгледа докладваното от съдията Христова

в. ч. гр. дело № 287 по описа за 2015 г.:

Настоящото производство е образувано по реда на чл. 122 ГПК, по повдигната препирня за подсъдност от ОС Добрич с определение № 525/11.06.2015 год. по гр.д. 354/2015 год. на ОС Добрич, по отношение на молба, подадена от Д.В.С. *** до РС Добрич за издаване на заверен препис от решение на РС №1126/15.08.1979 год. по гр.д. 1093/1979 год., в качеството й на наследник. В молбата се твърди, че с решението молителката цели да установи, че децата на леля й са осиновени, което ще и послужи при делба на наследствени имоти.

За да се произнесе по молбата, съдът взе предвид следното:

След подаване на описаната молба от Д.С. до РС Добрич, по нея е постановено определение от 12.05.2015 год., с което съдията-докладчик е изпратил молбата по подсъдност на ОС Добрич, приемайки, че правното основание за разглеждането й е 105 СК.

ОС Добрич, след пълно комплектоване на преписката, е приел, че молбата не е по чл. 105 СК, тъй като молителката не е осиновена, а е трето за осиновяването лице и е повдигнал спор за подсъдност.

Съставът на ВАпС намира, че в случая липсва спор за подсъдност. Двете съдилища не са отказали на г-жа С. да разгледат един и същ правен спор. РС Добрич неправилно е администрирал молбата, която е за издаване на копие от решение по дело, по което г-жа С. не е страна, не е и наследник на страна. Удостоверяване на някакви факти от значение за имуществен спор тя може да осъществи чрез съдебно удостоверение или чрез актовете за гражданско състояние по съответния ред. Молбата й следва да се администрира на осн. чл. 73, ал.4 от Привилника за администрацията н съдилищата, като се прецени законния й интерес от търсената от нея информация /засяга ли искания съдебен акт нейната правна сфера/.

Неправилното администриране е довело до образуване на молбата в гражданско дело пред ОС, който е приел, че липсват основания да се приеме правна квалификация на искането по чл. 105 СК, като е прекратил делото. Прекратяването е осъществено с определение по допустимост, което все още не влязло в сила. След неговото стабилизиране, администрирането на молбата следва да се осъществи от РС Добрич, ако в неговия архив е съответното гр.д., съобразявайки Правилника за .

Ето защо и производството пред ВАпС следва да се прекрати, а делото да се върне на ОС Добрич за администрирането му.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството пред АпС Варна и ВРЪЩА делото на ОС Добрич за администрирането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: