О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

439

 

гр. Варна, 12.08.2013 г.

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на дванадесети август две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                     РУМЯНА ПАНТАРЕЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова в. ч. гр. дело № 288 по описа за 2013 година:

          Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК и е образувано по частна жалба на ЕТ „СИСТЕХ – С.С.”***, чрез процесуален представител адв. Ст. С., срещу Определение № 224 от 26.03.2013 г. на Окръжен съд – Добрич, постановено по в. гр. д. № 259/2013 г., с което е оставена без разглеждане подадената от него жалба срещу действията на ЧСИ рег. № 811 Николай Желев, поради недопустимост. Оплакванията, подробно аргументирани в жалбата, са за незаконосъобразност и неправилност на постановения съдебен акт, като се моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия /т.е. произнасяне по същество/.

Не са постъпвали писмени отговори от насрещните страни в производството – взискателите В.С.С. и Венцислав Симеонов Великов.

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Съдът съобрази следното:

          Предмет на обжалване са действията по изп. дело № 272/2011 г. на ЧСИ Николай Желев, изразяващи се в (1) налагане на запор върху дял на неограничено отговорния съдружник С.С. в СД „ИСОТЕХ – С., Чакъров” с ЕИК 117563577, седалище в гр. Русе – л. 279 и (2) връчването на изявление на взискателя В.С. за прекратяване на СД основание чл. 517, ал. 2 от ГПК – л. 292.

По възраженията за липса на отговорност на физическото лице С.И.С. за дълг на ЕТ - жалбоподател:

След като изпълнителният лист, въз основа на който е образувано принудителното изпълнение, посочва като длъжник ЕТ „СИСТЕХ – С.С.”***, със собственик С.И.С., то неоснователни си доводите на жалбоподателя, че физическото лице не отговаря за дължимите от ЕТ суми, понеже искът не бил насочен и срещу физическото лице.

Безспорно е както в теорията, така и в съдебната практика (противно на изразеното от жалбоподателя становище за константна съдебна практика в обратния смисъл, без посочване на такава), че с регистрирането си като ЕТ, физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. Регистрацията на едно лице като ЕТ му дава права на търговец, но тя не раздвоява физическото лице в две различни негови качества, дори имуществото на предприятието на ЕТ да може принципно да се отграничи от неговото лично имущество (Решение № 580 от 6.10.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1996/2003 г.).

По същество:

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

Видно от посочената разпоредба, атакуваните от жалбоподателя действия на съдебния изпълнител не попадат в предметния обхват на закона, с оглед на което правилно окръжният съд е оставил жалбата без разглеждане, като недопустима.

          Предвид гореизложеното, обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът      

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Определение № 224/26.03.2013 г., постановено по в. гр. д. № 259/2013 г. на Окръжен съд – Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              2.