О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

386

06.06.2014 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

         Апелативен съд – Варна, гражданско отделение, на пети юни, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

         ЧЛЕНОВЕ:  Маринела Дончева

                          Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. в.ч.гр.д. № 288  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба вх. № 2664 от 15.04.2014 г. на Националната агенция по приходите, подадена чрез пълномощник гл.експерт по приходите Г.П., против определение № 155 от 14.03.2014 г., постановено по в.гр.д. № 177/2014 г. по описа на окръжен съд -Добрич, в частта, с която е оставено без уважение искането на НАП за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Жалбоподателят е настоявал, че неправилно окръжният съд не уважил молбата му за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., като в мотивите на определението приел, че такова не се дължи съгласно чл. 78, ал.8 от ГПК, тъй като страната не е била защитавана от юрисконсулт. Изложил е подробни съображения в насока на дължимостта на възнаграждението и е цитирал съдебна практика в тази насока. Настоявал е за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство.

Насрещната страна – Р.К., чрез адв. П., е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата, молил е за отхвърлянето й, и за присъждане на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. за производството пред настоящата инстанция.

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

С определение № 155 от 14.03.2014 г., постановено по в.гр.д. № 177/2014 г., Добричкият окръжен съд е оставил без разглеждане жалбата на Р.Н.К. срещу действията на държавния съдебен изпълнител  при ДРС А. Л. по изп.дело № 5502006 и е прекратил производството по делото. В мотивите на същото определение, съдът е приел искането на насрещната страна /НАП/ за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, за неоснователно.

Определението се обжалва само от НАП и единствено за неприсъденото юрисконсултско възнаграждение.

Сега действащият процесуален закон, който е в сила от 01.03.2008 г. , не съдържа правило, аналогично на това по чл. 70 ГПК /отм./, според което решението на съда относно разноските може да бъде обжалвано с частна жалба, ако не се обжалва самото решение. Т.е. самостоятелно обжалване на решението, респ.определението, досежно частта на разноските е недопустимо. На разположение на страната е предоставен реда по чл. 248 от ГПК да иска изменение на решението /определението/ в частта на разноските от съда, който го е постановил. След произнасяне на съда по искането за изменение на решението /определението/ в частта на разноските,  определението му по чл. 248, ал.3 от ГПК би подлежало на обжалване по чл. 274, ал.1, т.2 от ГПК.  В този смисъл е и постановената по реда на чл. 290 от ГПК задължителна съдебна практика – решение №35 от 25.03.2013 г. на ВКС по т.д.№ 467/2012 г., I т.о. ТК.

В настоящия казус, заявеното от НАП искане с вх.№ 2664/15.04.2014 г., макар и наречено жалба, има характер на такова за изменение на определението на първата инстанция в частта за разноските, поради което следва да бъде изпратено на Окръжен съд – Добрич, който да го разгледа по реда на чл. 248 от ГПК.

В този смисъл настоящото производство се явява недопустимо и следва да бъде прекратено.

Тъй като  в случая не са налице условията на чл.81 от ГПК, разноски за настоящото производство не се присъждат.

Водим от горното, Апелативен съд –Варна

 

                            ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 288/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, като ИЗПРАЩА на Добричкия окръжен съд „жалба” вх.№ 2664/15.04.2014 г., подадена от НАП, за разглеждането й като молба по чл.248 от ГПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба  в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                            2.