О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

397/12.06.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.06.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 289/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Р. Т. – прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу определение № 158/02.04.2014 год по гр.д. № 73/2014 год на Окръжен съд Шумен, с което производството по делото е спряно. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

Определението е съобщено на Прокуратурата на РБ на 15.04.2014 год, а на Окръжна прокуратура Шумен – на 03.04.2014 год.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок, тъй като ответник по делото е Прокуратурата на РБ, чието процесуално представителство се осъществява от Окръжна прокуратура Шумен. Въпреки, че в частната жалба това обстоятелство не е изрично посочено, от съдържанието й личи, че тя е подадена от прокурор в Окръжна прокуратура Шумен именно в качеството му на представляващ Прокуратурата на РБ, по отношение на която преклузивният срок не е изтекъл.

Поради това настоящият състав намира, че частната жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по искова молба от М.Х.Т. *** с претенция за заплащане на обезщетение за неимуществените вреди, причинени от незаконно обвинение, на осн. чл. 2 ал.1 т.3 от ЗОДОВ. Ищецът се е позовал на постановление от 02.12.2013 год по преписка № 1795/2011 год на Окръжна прокуратура Шумен, с което е било прекратено ДП № 1415/2011 год на ОП гр.Шумен.

С отговора на исковата молба, подаден от Р. Т. – прокурор в Окръжна прокуратура Шумен от името на Прокуратурата на РБ е предствено постановление от 13.03.2014 год на Апелативна прокуратура Варна, с което е отменено постановление от 02.12.2013 год на Окръжна прокуратура Шумен и преписката е върната за продължаване на следствените действия. По този начин е възобновена висящността на ДП № 1415/2011 год на ОП гр.Шумен.

Наличието на влязъл в сила акт, с който ищецът е оправдан, или образуваното наказателно производство срещу него е прекратено, е елемент от фактическия състав на субективното му право да търси обезщетение за претърпените от незаконното обвинение вреди. Този въпрос е по съществото на спора, което налага производството по делото да бъде спряно до приключване на наказателното производство с окончателен акт. Ето защо, постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 158/02.04.2014 год по гр.д. № 73/2014 год на Окръжен съд Шумен.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: