О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

814

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.12.2018г., в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН С.

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ П.

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№289/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е образувано по подадена молба вх.№6140/18.10.2018г., уточ -нена с молба вх.№7387/17.12.2018г., от Е.Г.С..В молбите се из -лага, че с влязло в сила решение №1458/21.11.2016г., постановено по гр.д.№459/16г. по описа на ВОС, гр.о., в диспозитива на което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с решение №1219/13.07.2017г., постановено по гр.д.№459/16г. по описа на ВОС, гр.о., е било уважено направеното от ответниците Н.А.Х. и С.Н.Р. изявление за прихващане със сумата от 4 177лв. по предявения от Е.Г.С. против тях иск с пр. осн. чл.55, ал.1, т.3 от ЗЗД за сумата от 55 000 евро, като в частта му за посочената сума от 4 177лв. искът му е бил отхвърлен поради извършеното прихващане.Взема - нето в размер на 4 177лв., за което Хлебарови са направили изявление за прихва -щане по гр.д.№459/16г., произтича от техен иск с пр.осн. чл.59 от ЗЗД, предявен против Е.С., уважен по гр.д.№1142/14г. по описа на ВОС, гр.о.За това вземане Хлебарови са поискали и им е бил издаден по в.гр.д.№289/15г. по описа на ВАпС, гр.о. изпълнителен лист №45/27.08.2015г. въз основа на невлязлото към този момент в сила осъдително въззивно решение №126/22.07.2015г.Образували са въз основа на този лист на 15.09.2015г. изп.дело  №20158080401176 по описа на ЧСИ З.Димит -ров, рег.№808.По това дело ЧСИ е събрал от длъжника Е.С. и изплатил на Хлебарови на 17.11.2017г. сумата от 4 177лв./както и още лихви, такси и разноски по изп.дело, общо сумата от 8 289лв./, въпреки, че Е.С. му представил влязлото в сила решение по гр.д.№459/16г. по описа на ВОС, и това за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, видно от които е, че за тази сума е намерено за осно -вателно направеното от Хлебарови изявление за прихващане по неговия осъдителен иск.ЧСИ отказва да му върне изплатената сума.Предвид горното моли да бъде отме - нено от ВАпС постановеното от него разпореждане №1405/27.08.2015г. за издаване на изп.лист за сумата от 4 177лв., защото за тази сума е извършено прихващане съгласно решението на ВОС по гр.д.№459/16г. по описа на ВОС.

Страната претендира съдът сам да отмени издаденото от него разпореждане №1405/27.08.2015г., постановено по в.гр.д.№289/15г. по описа на ВАпС, за издаване на изп.лист за сумата от 4 177лв. в полза на Н.А.Х. и С.Н.Р. въз основа на постановеното невлязло в сила към този момент осъдително въззивно решение №126/22.07.2015г./влязло в сила на 16.02. 2016г./ по уважения техен иск с пр.осн. чл.59 от ЗЗД, т.к. за същата сума Хлебарови са направили впоследствие /с отговора на исковата молба, депозиран на 05.05. 2016г./ изявление за прихващане по гр.д.№459/16г., образувано по предявения от Е. С. против тях иск с пр.осн. чл.55, ал.1, пр.3 от ЗЗД, поради което и искът му е отхвърлен за тази част с решение №1458/21.11.2016г., постановено по гр.д.№459/16г. по описа на ВОС, гр.о./необжалвано от Е.С. в същата част и влязло в сила за нея през 2016г./, в диспозитива на което е допусната поправка на очевидна фак -тическа грешка с решение №1219/13.07.2017г.

Съдът не може да отменя сам издаденото от него разпореждане за издаване на изпълнителен лист, дори и да е налице изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск.Това разпореждане подлежи на самостоятелно обжалване /в  случая страна- та не твърди да подава частна жалба против него, доколкото и двуседмичният срок за обжалването му е изтекъл през 2015г. след връчване на ПДИ по изп.дело  № 20158080401176 /, то е такова, с което се разрешава производството по молбата с пр. осн.чл.405 от ГПК, поради което не подлежи на оттегляне от съда, който го е поста -новил.С оглед горното молбата следва да бъде оставена без уважение.Твърденията си за двукратно плащане на сумата от 4 177лв. страната следва да установи в друго производство.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Е.Г.С. молба вх.№ 6140/18.10.2018г., уточнена с молба вх.№7387/17.12.2018г., да бъде отменено от ВАпС разпореждане №1405/27.08.2015г. за издаване на изп.лист за сумата от 4 177лв.

 

Определение не подлежи на обжалване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: