О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

352/22.06.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22. 06.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№289/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.С.С. против определение №1843/28.05.2018г., поста -новено по в.ч.т.д.№622/18г. по описа на ВОС, т.о., с което е отказано предоставяне на правна помощ на А.С.С., изразяваща се в процесуално пред - ставителство във връзка с подадената частна жалба вх.№14922/21.05.2018г. против определение №1662/15.05.2018г., постановено по в.ч.т.д.№622/18г. по описа на ВОС, т.о., на осн. чл.24, т.1 и т.2 от ЗПП.В жалбата се твърди, че определението е недопус- тимо като постановено от некомпетентен съд, като се претендира да бъде обезсиле -но, евент. се твърди, че е неправилно по изложените в същата  съображения.Пре -тендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи подадената от страната молба за предоставяне на правна помощ.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.т.д.№622/18г. по описа на ВОС, т.о. е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадената от А.С.С. частна жалба вх.№22791/03.04.2018г. против определение №3228/20.03.2018г., постановено по гр.д. №12475/17г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, с което е прекратено производство - то по делото, образувано по предявения от „Водоснабдяване и канализация”ООД, гр. Варна против А.С.С. иск с пр.осн. чл.415, ал.1 от ГПК, поради оттегляне на иска на осн. чл.232 от ГПК.

С определение №1662/15.05.2018г., постановено по в.ч.т.д.№622/18г. по описа на ВОС, т.о., цитираната частна жалба, инициирала производството, е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, като е прието от въззивния съд, че същата е подадена след изтичане на предвидения чл.275, ал.1 от ГПК едно -седмичен преклузивен срок за обжалване - съобщението за обжалваното опреде -ление е получено на 21.03.2018г., а жалбата е подадена на 03.04.2018г.Прието е и, че тъй като в частната жалба са въведени и обстоятелства, касаещи молба с пр.осн. чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване на пропуснатия срок за обжалване на опреде -ление №3228/20.03.2018г., то следва след евентуалното му влизане в сила и връ -щане на делото на първоинстанционния съд, ВРС да даде съответните указания на страната по молбата с пр.осн. чл.64, ал.2 от ГПК и да се произнесе по същата.

Против определение №1662/15.05.2018г., постановено по в.ч.т.д.№622/18г. по описа на ВОС, т.о., А.С.С. е депозирала в срок частна жалба вх.№ 14922/21.05.2018г.С частната жалба се претендира да бъде отменено обжалваното определение по изложените в същата съображения, както и е посочено от жалбопо - дателката, че същата желае предоставяне на правна помощ.С определение №1843/ 28.05.2018г. ВОС е оставил без уважение молбата за предоставяне на правна помощ под формата на процесуално представителство по подадената частна жалба вх.№ 14922/21.05.2018г.

Неоснователни са възраженията на страната, че ВОС не е бил компетентен да се произнесе по така подадената молба за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство по повод подадената на 21.05.2018г. частна жал- ба.Молбата за предоставяне на правна помощ е подадена едновременно с частната жалба/инкорпорирана е в нея/.След подаването й частната жалба подлежи на адми -нистриране от съда, постановил обжалваното определение от 15.05.2018г., след приключване на което администриране същата на осн. чл.276, ал.2 от ГПК следва да бъде изпратена на съда, компетентен на осн. чл.274, ал.2 от ГПК да се произнесе по нея, т.е. на ВАпС.Към момента на подаване на молбата за предоставяне на правна помощ делото не е висящо пред ВАпС, защото още не е образувано пред него/вкл. и понастоящем частна жалба вх.№ 14922/21.05.2018г. не е изпратена на ВАпС и по нея не е висящо пред този съд производство/.В тази връзка и на осн. чл.95, ал.1 от ГПК ВОС е бил компетентен да се произнесе по молбата на страната от 21.05.2018г. за предоставяне на правна помощ по повод подадената от нея частна жалба от 21.05. 2018г.По същество молбата се явява неоснователна, предвид следното.Видно от разпоредбата на чл.23, ал.3 от ЗПП на страна по гражданско дело може да се предостави правна помощ, когато същата не разполага със средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, като преценката дали страната има или няма възможност за заплащане на възнаграждение се извършва въз основа на посочените в нормата на чл.23, ал.3, т.1-7 от ЗПП критерии.Според представената от страната декларация относно посочените критерии същата не разполага с достатъчно налични средства за заплащане на адв.възнаграждение /въз основа на същата декларация и получените от съответните компетентни органи данни тя и е освободена от запла -щане на такси и разноски в производството от ВРС/.Независимо от посочените критерии обаче правна помощ не се предоставя при наличието на условията, посо -чени в чл.24 от ЗПП, едно от които е предоставянето на правна помощ да не е оправдано от гледна точка на ползата, които тя би донесла за лицето, кандидат -стващо за правна помощ.В настоящия случай страната не би имала полза от представяне на правна помощ под формата на процесуално представителство по повод обжалването на определение №1662/15.05.2018г.Страната вече е подала в срок частна жалба против посоченото определение, придружена с препис за насрещ -ната страна.Не дължи заплащане на държавна такса по жалбата.След администри -рането й, включващо в случая изпращането на препис от жалбата на насрещната страна, ще бъде изпратена на ВАпС за произнасяне.Последният ще извърши служеб- на проверка за валидността, допустимостта и правилността на обжалваното опреде -ление/т.е. и извън въведените от жалбоподателката оплаквания в жалбата/, а него -вият съдебен акт по същество би бил окончателен.Последващи процесуални дейст -вия по така подадената частна жалба страната не дължи.Ако и впоследствие евенту - ално бъде отменено от ВАпС определението на ВОС от 15.05.2018г. и делото бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, то определението на ВОС, с което евентуално се потвърждава определението на ВРС за прекратяване на делото, с оглед цената на иска също би било окончателно-чл.274, ал.4 от ГПК.Ако и от ВОС евентуално бъде отменено определението на ВРС за прекратяване на делото и същото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, то страната следва да изиска произнасяне от ВРС по множеството подадени от нея молби пред този съд за предоставяне на правна помощ.Предвид липсата на потен -циални процесуални действия, които да могат да бъдат извършвани занапред по повод подадените частни жалби, за които на страната да е необходима адвокатска защита, съдът приема, че са налице условията на чл.24, т.1 от ЗПП, поради което и молбата от 21.05.2018г. за предоставяне на правна помощ се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.Обжалваното определение като правилно следва да бъде потвърдено.          

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1843/28.05.2018г., постановено по в.ч.т.д.№622/ 18г. по описа на ВОС, т.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: