ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

48

 

Гр.Варна, …27…януари 2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на  27 януари 2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 

     ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 29 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 258 и сл. ГПК и е образувано по въззивна жалба, подадена от адв. Е.Л. в качеството й на процесуален представител на Е.Л.Г., против решение № 2098/24.10.2013 г., поправено с решение № 2209/05.1.2013 г., постановено по гр.д.№ 1141/2013 г. по описа на ВОС, с което жалбоподателят е осъден да заплати на С.Н.Ч. сумата от 39 160 щ.долара и 20 000 евро, представляващи главница по неизпълнено задължение по договор за заем от 16.11.2010 г., сумата от 20 972, 94 лв., представляваща обезщетение за забава върху двете суми за периода от 17.02.2011 г. до 09.04.2013 г., ведно със законните лихви върху главницата  10.04.2013 г. до окончателното й изплащане, като е осъден и за разноските по делото в размер на 7 928,87 лв.

Окръжният съд е констатирал недостатък на въззивната жалба, изразяващ се в липса на представено пълномощно на адв. Лазаровая като е дал указания за представянето на такова, включително с права да подава и подписва жалбата му. Представеното пълномощно на адв. Л. е за  представителство единствено по делото на окръжния съд, като липсва упълномощаване за подаване на въззивна жалба и за представителство пред въззивната инстанция.

В съответствие с разпоредбата на чл. 262, ал.1 от ГПК, окръжният съд, действащ като първа инстанция, следва да извърши проверка за редовността на въззивната жалба и ако тя не отговаря на изискванията на чл. 260 и чл. 261 ГПК, да съобщи на страната да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности. Жалбата се връща /чл. 262, ал.2 ГПК/, когато е подадена след изтичането на срока за обжалване, и не се отстранят в срок допуснатите нередовности.

В настоящия казус, окръжният съд не е изпълнил докрай задълженията си по проверка редовността на въззивната жалба, поради което образуваното в.гр.д. № 29/2014 г. на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено и делото да му бъде върнато за изпълнение на процедурата по чл. 262, ал.1, респ. ал.2 от ГПК. При отстраняване на недостатъка на жалбата, същата следва да бъде изпратена за разглеждане на апелативния съд.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. № 29/2014 г. по описа на Апелативен съд -Варна и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за изпълнение на процедурата по чл. 262 ГПК с оглед дадените указания.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: