О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

81/08.02.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08. 02.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№29/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя П. Г. Д., чрез процесуалния представител държавен инспектор в ТД на КПКОНПИ Варна М.Д., против определение №1204/20.12.2018г., постановено по гр.д.№ 308/18г. по описа на РОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на предявени на осн. чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5 от ПЗР на ЗПКОНПИ искове от КПКОНПИ против Р.А.С. и Д.М.С. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 125 503, 11лв.В жалбата се твърди, че определение е неправилно като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроиз -водствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстан -ционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Предмет на прекратеното от окръжния съд производство са предявените от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придоби -тото имущество /КПКОНПИ/ срещу Р.А.С. и Д.М.С. искове с пр. осн. чл. 74, ал.1 от ЗОПДНПИ /обн. ДВ бр.38/12г., отм. ДВ бр.7/18г., в сила от 23.01.2018г./, вр.§5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за отнемане от ответниците в полза на държавата на незаконно придобито имущество - посочените в исковата молба парични суми, л.а. и недвижим имот.

ЗОПДНПИ/отм./ регламентира особено санкционно производство по установяване и отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, което е уредено като единно производство, макар и осъществяващо се в относително самостоятелно обособени фази, първата от които се развива пред Комисията, а другите две - обезпечително и исково производства - пред съда.Трите основни етапа на развитие на процедурата по ЗОПДНПИ/отм./ са: 1. провеждане на предварителна проверка; 2. внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск и действия след налагане на обезпечителните мерки, и 3. съдебно производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.Провеждането на съдебната фаза е обусловено от направеното от КОНПИ обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито на база резултатите от предварителната проверка по чл.21 и сл. от ЗОПДНПИ/отм./.Съгласно чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответ -ствие в имуществото на проверяваното лице.Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверя -ваното лице за определения от закона срок от 10 години.Именно в хода на тази проверка, проверяващите събират необходимите им сведения, ползвайки както общодостъпна информация, така и защитена информация, която се съхранява от други органи, институции или отделни лица, анализират събраните данни и на тази база правят преценката и евентуалния извод за наличие на „значително несъответствие” между имуществото и нетния доход на проверявания, надвишаващ за целия проверяван период предвидения в §1, т.7 от ДР на закона размер.Следва да бъде отбелязано, че съгласно чл.30 от ЗОПДНПИ/отм./, освен от органите по чл.13, ал.1 от закона, т.е. директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тях, източниците за придобиване на имуществото могат да се установяват и от прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, органите по приходите и органите на Агенция „Митници” съобразно предоставената им компетентност.Проверката по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./ започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, сезиран с уведомление от предвидените в закона държавни органи /чл. 23, чл.24 и чл. 25 от ЗОПДНПИ/отм.// при наличие на предпоставките по чл. 22, 23 и 24 от ЗОПДНПИ /отм./, като в приложимата към казуса хипотеза проверката е въз основа на  уведомление на прокурора, че съответното лице е привлечено като обвиняем за престъпление от кръга на изброените в чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./.Следова -телно, началото на първия етап от производството по този закон -  проверката, се поставя с изричния акт на директора на съответната териториална дирекция /съгласно чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм.//.Етапът на проверката приключва: 1. с решението на комисията за образуване на производство и внасяне в съда на искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество, когато от проверката са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито /чл. 37, ал.1 вр. чл. 11, ал.1, т.1 от ЗОПДНПИ /отм.//; 2. с решението на комисията за отказ за образуване на производство по този закон и прекратяване на проверката, когато не са налице достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито /чл. 37, ал.5 вр. чл. 11, т.2 и т.3  от ЗОПДНПИ/отм.//.Когато не са налице достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, Комисията може да приеме и решение за връщане на препис - ката за събиране на допълнителни данни, в който случай проверката продължава /чл. 37, ал.5, пр.2 от ЗОПДНПИ /отм.//.

Във всички случаи, обаче съгласно изричната разпоредба на чл. 27, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, „проверката по чл.21, ал.2 продължава до една година“, като съгласно чл. 27, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ „комисията може еднократно да удължи срока по ал.1 с още 6 месеца“ с оглед правомощията й по чл. 11, ал.1, т.2, пр.2 от ЗОПДНПИ /отм./, вкл. и съобразно предложението на директора на съответната териториална дирекция в този смисъл в заключението на мотивирания доклад от проверката - чл. 27, ал.4, т.1 от ЗОПДНПИ /отм./.

Междувременно, след постановяване на обжалваното определение, е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ, бр.1 от 03.01.2019г., с който е създадена нова ал.2 в § 5 от ПЗР на закона. Същата гласи, че неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на този закон.Според чл. 107, ал.1 от ЗПКОНПИ, комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито.Според ал.2, обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Проверката по чл.107, ал.2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 108, ал.1 от закона.Според чл. 112, ал.1 и ал.2, проверката по чл.107, ал.2 продължава до една година, като комисията може да удължи срока до 6 месеца.Тази проверка, аналогично с отменения ЗОПДНПИ приключва с решението на комисията за прекратяване на проверката или с решение за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество (чл.113 от ЗПКОНПИ).

Проверката на КОНПИ /сега КПКОНПИ/ за установяване на значително несъот - ветствие в имуществото на Р.А.С. е започнала въз основа на протокол от 18.08.2017г. по чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ на директора на ТД на КОНПИ-гр.Варна при хипотезата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ /отм./ поради прив -личане на Р.А.С. като обвиняема за извършено престъпление по чл.255, ал.1, т.1 от НК/попадащо в предметния обхват на закона/, съгласно  уведом - ление от Окръжна прокуратура-Разград до ТД на КОНПИ-Варна от 10.08.2017г.

Решението на КПКОНПИ за образуване на производство и за обезпечаване на бъдещите искове е взето на 05.09.2018г. - решение №707/05.09.2018г.

Решението на КПКОНПИ за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е взето на 28.11.2018г. - решение №1024/28.11. 2018г., а искът е предявен в съда на 06.12.2018г.

Едногодишният срок по чл. 27, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ е започнал да тече на 18.08.2017г., съответно текъл до 18.08.2018г.Този срок е бил е еднократно продъл -жен преди неговото изтичане с решение №586/01.08.2018г. на КПКОНПИ /предста -вено пред настоящата инстанция/ с шест месеца, считано от 18.08.2018г., т.е. до 18.02.2019г.Решението на КПКОНПИ за образуване на производство е взето на 05. 09.2018г., т.е. в рамките на надлежно продължения срок.Предвид гореустановеното и следва да бъде прието, че решението на КПКОНПИ за образуване на производството е взето в рамките на законоустановения срок, поради което неправилен се явява изводът на първоинстанционния съд за недопустимост на производство, инциирано срещу ответниците, поради вземане на решение от КПКОНПИ за образуването му след изтичане на предвидения срок.Не се налага различен извод и при действието на приложимия съгласно §5, ал.2 от ПЗР (ДВ, бр.1 от 03.01.2019г., в сила от 07.01. 2019г.) към настоящия момент ЗПКОНПИ, уреждащ срока на проверката по аналоги -чен начин в чл.112.

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първоин-  станционния съд, обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на ОС-Разград за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1204/20.12.2018г., постановено по гр.д.№308/18г. по описа на РОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: